Korte Beschrijving

Hoe ziet de huidige situatie eruit

(Samen)Leefbaarheid in de stad Als stad krijgen we dagelijks meldingen en klachtenbrieven rond de onmiddellijke leefomgeving van de burger. De top vijf van de meldingen van de stad gaan over: sluikstort, het straatbeeld (focus op interventies in het openbaar domein), stadsloketten, mobiliteit (focus op parkeren) en overlast.

Onze ambities om én een veilige en leefbare stad te zijn én om een levendige, aantrekkelijke stad te zijn waar jongeren en bezoekers graag vertoeven, zijn niet makkelijk te verzoenen. Dit brengt spanningen en soms zelfs onvrede met zich mee.

Stad Antwerpen wil technologie inzetten om tot proactieve, gedragen oplossingen te komen waarbij er sturing en verbinding is richting consensus en waar we minder repressief moeten optreden. Met andere woorden hoe kan technologie bijdragen tot een beter evenwicht tussen een levendige en leefbare studentenbuurt.

Focus op de universiteitsbuurt in het historisch centrum

Rond de stadscampus in het historisch centrum van de stad Antwerpen doen zich overlastproblemen voor. Het buurtcomité signaleerde een aantal problemen zoals de lawaaioverlast, wildplassen, braken, peuken, sluikstorten, ...

In de universiteitsbuurt moeten de verschillende betrokkenen zoals bewoners, bedrijven, verschillende onderwijsinstellingen en studenten samen een prettige leefomgeving creëren.

De bedrijfseenheid maatschappelijke veiligheid wil, samen met alle andere betrokken diensten, op een gecoördineerde manier de overlastfenomenen in kaart brengen en op de verschillende problemen en uitdagingen een gepast antwoord bieden, ook met de inzet van innovatieve, technologische oplossingen die in overeenstemming rijn met de GDPR-wetgeving.

Wat willen we verbeteren? Technologie moet ons helpen overlast van asociaal (feest)gedrag te beperken en/of sociaal gedrag te stimuleren (nudgen).

Onder asociaal (feest)gedrag verstaan we: - afval (sluikstort, zwerfvuil, bijzetgedrag, hondenpoep, peuken, …) - wildplassen - vandalisme - braken - (nacht)lawaai - …

De innovatieve en technologische oplossing draagt bij tot het aanpakken van minstens 1 van de hierboven vernoemde overlastfenomenen en minstens 1 van onderstaande doelen: - het stimuleren van sociaal (feest)gedrag; - het voorkomen of ontraden van asociaal (feest)gedrag; - het efficiënt oplossen van de negatieve gevolgen van (a)sociaal (feest)gedrag.

Er is ruimte om naar alle types oplossingen te kijken waarbij nieuwe technologieën kansen bieden om het probleem nog beter te adresseren. We zoeken een mature oplossingen en ‘ready-to-market’ is.

Beschrijving Architectuur

Technische en architecturale verwachtingen (cfr. ACPaaS, SA2020 en DaaS Standaarden) Digipolis heeft een centraal platform, het Antwerp City Platform (ACPaaS). We verwachten van onze partners en leveranciers dat ze maximaal verder bouwen aan en op dit platform. Het platform bevat bouwblokken, waaronder ACPaaS engines, Centrale referentiesystemen (CRS) voor data, Standaarden in technologie, architecturale principes, UI-building blocks enzovoort. Voor meer informatie over ACPaaS kan je terecht op https://acpaas.digipolis.be/.

We verwachten - dat offertes in lijn zijn met de principes van dit platform: huisstijl, , DAAS Standaarden, Software Architectuur 2020, API requirements, privacy by design, security by design, event requirements, testing,... zijn te vinden op https://acpaas.digipolis.be/nl/docs/resources - dat de building blocks van ACPaaS maximaal gebruikt worden (ACPaaS engines, ACPaaS UI- Componenten, starterkits,...); - dat de offertes waar mogelijk herbruikbare Componenten toevoegen aan het platform.

Daarnaast verwachten we uiteraard een professionele manier van werken met testing, documentatie, gebruik van development-, acceptatie- en productieomgeving, oplevering van een systeem met monitoring en logging, en dergelijke meer.

Alle info op https://acpaas.digipolis.be/.

Tevens past dit project in een ruimer kader van Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA).

We verwachten in deze context dat: - de offertes in lijn zijn met de principes van deze architectuur; - de oplossingsarchitectuur waar mogelijk beschreven wordt dmv de semantische annotaties binnen VLOCA (https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/vloca-kennishub/Semantische_annotaties)


Lessons learned