Welkom op de Vlaamse Open City Architectuur Kennishub

Vloca foto.jpg

Wat wil VLOCA bereiken?

De doelstelling van de Vlaamse Open City Architectuur (VLOCA) is tweeledig. Enerzijds wil VLOCA in co-creatie met lokale besturen, kenniscentra, bedrijven, en burgerorganisaties een gedragen referentiekader, dat bestaat uit principes, concepten en architectuurcomponenten, tot stand brengen. Dit moet gaandeweg leiden tot een beheersbare open city architectuur voor slimme steden en gemeenten. Anderzijds is het de bedoeling om bovenstaande resultaten door te vertalen naar draaiboeken voor aanbestedende (lokale) overheden. Deze draaiboeken moeten hen ondersteunen om nieuwe smart city initiatieven uit te rollen, conform de Vlaamse Open City Architectuur.

Wat is het doel van de VLOCA Kennishub?

De VLOCA Kennishub brengt jou en andere betrokkenen samen om co-creatie te vereenvoudigen en mee te denken over standaarden, principes en technische specificaties. De concrete en praktische informatie om open city architectuur & bijhorende projecten uit te bouwen vind je hier terug.

Hoe willen we dit aanpakken?

We nodigen geïnteresseerde lezers uit om deze architectuur mee vorm te geven via co-creatie op de VLOCA Kennishub, vanuit de eigen ervaring en expertise. Het uitbouwen van een gemeenschappelijke open city architectuur wordt zo een incrementeel innovatief proces. Hier kunnen gebruikers lezen hoe actief kan bijdragen worden. Op deze pagina hebben we een eerste aanzet gegeven van een blauwdruk van de referentie architectuur. Het co-creatie proces zal geleidelijk aan rijker gestoffeerd worden. Nieuwe iteraties worden via de nieuwsbrief en op het VLOCA portaal gecommuniceerd. Meer informatie over hoe gebruikers zelf kunnen bijdragen kan gevonden worden onder de tab Werkwijze.

Hoe is de VLOCA Kennishub georganiseerd?

VLOCA is georganiseerd volgens een Kennismodel zoals weergegeven in de figuur hierboven. De basisprincipes en doelstelling van VLOCA zijn beschreven in het VLOCA Charter. De opbouw en uitwerking van VLOCA start vanuit VLOCA Use Cases. Dit zijn Trajecten die een brede maatschappelijke relevantie hebben en een belangrijke rol kunnen spelen in het creëren van een open city architectuur. Voor iedere VLOCA Use Case kunnen architecturale vereisten en Randvoorwaarden opgesteld worden. We gaan in een VLOCA Use Case evolueren van functionele naar architecturale behoeften. De VLOCA Use Cases en bijhorende vereisten en randvoorwaarden zijn toegankelijk via de tab Trajecten. Om aan de architecturale behoeften te voldoen wordt via deze VLOCA Use Cases een Architectuur gedefinieerd, dewelke bouwlagen, componenten en systeemeigenschappen bevat. Deze architecturale informatie en andere technische termen zijn terug te vinden onder Termen & Concepten. VLOCA functioneert uiteraard in een breder ecosysteem. Dit ecosysteem omvat organisaties die standaarden zullen opzetten en beheren. Deze standaarden worden onder meer gebruikt in het opzetten van een architectuur om tegemoet te komen aan de architecturale behoeften. De organisaties en bijhorende standaarden zijn terug te vinden onder de tab Ecosystemen.