Korte Beschrijving

Slimme monitoring van waterlopen

Dit VLAIO-project is erop gericht om, met de inzet van technologische innovatie onder de vorm van sensoren of andere slimme meetinstrumenten, de waterkwaliteit en -niveau van de Laak, een bijrivier van de Demer, permanent te monitoren.

Wat?

Begin december 2019 keurde het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 13 nieuwe City of Things-projecten goed. Hierdoor krijgen lokale besturen een subsidie om te onderzoeken hoe slimme technologie (sensoren, camera’s, open data, artificiële intelligentie …) ingezet kan worden om een oplossing te bieden aan concrete problemen of noden binnen een gemeente. Gemeente Tremelo diende samen met buurgemeente Begijnendijk een project in om de waterkwaliteit en -niveau van de Laak permanent op te volgen.


Wat willen we bereiken?

Momenteel worden er om de twee jaar handmatige stalen genomen, die dan worden geanalyseerd in een labo. Op deze manier kunnen lozingen of pieken van vervuiling niet waargenomen worden en kunnen er bijgevolg geen gerichte acties rond genomen worden.

Daarnaast is het nodig dat waterstanden actueler opgevolgd kunnen worden om kort op de bal te spelen bij droogte of wateroverlast. Op dit moment is er al een permanente monitoring op één plaats om de waterstand op te volgen. In dit project willen we echter onderzoeken of het een meerwaarde is om meerdere peilmeters te plaatsen over het gehele traject.


Beoogd resultaat

Een belangrijk element waar in dit project rekening mee gehouden zal worden, is de betaalbaarheid en haalbaarheid van de gekozen technologische oplossing zodat ook kleinere lokale besturen er mee aan de slag kunnen. Er zal bijgevolg in dit project gefocust worden op de visualisatie van de informatie (in de vorm van een dashboard) waarmee lokale ambtenaren en beleidsverantwoordelijken aan de slag kunnen vanuit hun bevoegdheden en beleidsdoelstellingen.

Met ‘De monitoring van de Laak’ willen we een piloot uitwerken, een end-to-end verhaal, waarbij de markt onderzocht wordt naar bruikbare sensoren die gericht data kunnen verzamelen en de data exporteren naar een centraal IoT-platform. Via dit platform wordt er doelgerichte interpreteerbare informatie beschikbaar gesteld voor de lokale beleidsverantwoordelijken.

Net zoals bij andere VLAIO-projecten is het ook onze bedoeling om na afronding van dit project de resultaten toe te passen voor andere waterlopen in andere gemeenten.

Beschrijving Architectuur

Lessons learned