Omschrijving

Geonovum is een overheidsstichting met veel kennis en een rijk netwerk. De overheid beter laten presteren met geo-informatie. Dat is waar wij dagelijks aan werken. We doen dat door de toegankelijkheid van geo-informatie te verbeteren en door de uitwisseling van geo-informatie onderling en met andere soorten gegevens mogelijk te maken met standaarden. Daarnaast helpen we overheidsorganisaties om geo-informatie beter te benutten, door hen te informeren over bestaande voorzieningen. En door organisaties die behoefte hebben aan geo-informatie, te verbinden aan partijen die hen daarmee kunnen helpen.

Voor de ontwikkeling en het beheer van de generieke geo-standaarden, ons werk voor de geo-informatie infrastructuur, kennisontwikkeling en de ondersteuning van het GI-beraad ontvangen wij subsidie van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Rijkswaterstaat, het Kadaster en van de Geologische Dienst Nederland TNO. Naast dit basisprogramma voeren we voor diverse partijen opdrachten uit die de geo-informatie infrastructuur versterken. Voor deze opdrachten geldt dat:

 • De resultaten van de opdracht bijdragen aan de realisatie van onze doelen en die van de visienota GeoSamen;
 • De resultaten van de opdracht passen binnen de actuele inzichten van de geo-architectuur;
 • De uitvoering van de opdracht zorgt voor samenwerking tussen meerdere publieke organisaties op het gebied van de geo-informatie infrastructuur;
 • Partijen in onze programmaraad of het GI-beraad zich hebben gecommitteerd aan de opdracht;
 • Het opdrachtgeverschap duidelijk vastligt.

Thema's

 • Energie In 2050 zal het energieverbruik vrijwel geheel uit duurzame bronnen moeten worden gevoed. Om deze dynamische energie te laten stromen, is veel data-uitwisseling nodig. Samen met de energiesector brengen wij het informatielandschap in beeld.
 • Ethiek en Privacy In de openbare ruimte bevinden zich heel veel verschillende sensoren van zowel particulieren, als van bedrijven als van de overheid. Hoe gaan we verantwoord om met het inwinnen en gebruik van deze data?
 • Geo-beleid, wet- en regelgeving Het belang van geo-informatie voor overheidsactiviteiten als vergunningverlening, subsidieverstrekking en zorg voor veiligheid, vraagt om coördinatie op dit onderwerp.
 • GeoSamen - Wijs met Locatie Wijs met locatie brengt experts samen in een open platform. Door de mogelijkheden en beperkingen van nieuwe technologieën te leren kennen, verkennen we hun potentie voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
 • Kennisplatform API's Het Kennisplatform API’s is een open samenwerking die strategische en tactische vraagstukken verkent rond het ontwikkelen van API’s door de overheid en gebruik van deze APIs buiten en binnen de overheid.
 • Maatschappelijke vraagstukken Met een ruimtelijke blik maatschappelijke uitdagingen benaderen. Onder het motto anders kijken, verkenden wij de geografische visies en toepassingen op thema's als Burgervertrouwen, COVID19, Leegstand en Zorg.
 • Open Geodag Op de Open Geodag vertellen medewerkers van Geonovum je het laatste nieuws over de standaarden, laten we onze samenwerkingspartners aan het woord over actuele ontwikkelingen en praten we iedereen bij vanuit de verschillende innovatieplatforms.
 • Standaardisatie Geo-standaarden zorgen ervoor dat we geo-informatie digitaal kunnen uitwisselen en (her-)gebruiken in verschillende softwarepakketten en voor verschillende doeleinden. Onze uitgangspunten voor standaardisatie vind je in dit dossier.
 • Testbed OGC API's De overheid produceert veel open geodata. Maar niet iedereen is expert op het gebied van het toepassen van deze geodata. Kunnen API's hier uitkomst bieden? Dat onderzoeken we in 2021 in een testbed.
 • Unieke Object Identificatie Het project “Regie op Bouwgegevens” wil de informatievoorziening binnen de bouwsector verbeteren. Unieke Objectidentificatie Code (UOI) kan helpen om gegevens betrouwbaar te registreren, uitwisselen (delen) en koppelen aan andere gegevens. Zo kunnen gegevens over objecten in de gebouwde omgeving domein-overstijgend worden gedeeld.

Lidmaatschap

 • OGC
 • W3C
 • NEN Normcommissie 351 240 Geo-informatie
 • ISO/TC211 en CEN/TC287
 • LMO Inspire
 • Stuurgroep Gemeenschappelijke Afspraken Berichtenverkeer
 • Forum Standaardisatie
 • PDOK
 • VNG Realisatie
 • BIM Loket