Introductie

Deze pagina bevat een generiek overzicht van de verschillende beleidsdomeinen waar lokale overheden in aan de slag zijn. Dit overzicht zal gebruikt worden om de structurering van de VLOCA kennishub zo efficiënt en logisch mogelijk te maken. Enerzijds zijn er bovenlokale beleidsdomeinen, anderzijds zijn er de lokale beleidsdomeinen. Alle lokale beleidsdomeinen zijn gekoppeld aan één of meerdere bovenlokale beleidsdomeinen.

Methodologie

Voor het maken van dit overzicht van beleidsdomeinen werd de volgende methodologie gevolgd:

  1. In een eerste stap werden de verschillende beleidsdomeinen van de 13 Vlaamse centrumsteden opgelijst, per centrumstad. Dit gaf een overzicht van alle beleidsdomeinen waarbij de centrumsteden aan de slag gaan. De assumptie is dat deze beleidsdomeinen representatief zijn voor de beleidsdomeinen van de andere Vlaamse lokale overheden. Het laagst aantal gevonden beleidsdomeinen bij één centrumstad was 25, het hoogste aantal was 135.
  2. In een tweede stap werden alle beleidsdomeinen geanalyseerd en geclusters tot één lijst van beleidsdomeinen. Dit gaf een totaal van 65 beleidsdomeinen. Er werd hierbij, per beleidsdomein voor iedere stad gekeken naar identieke en/of zeer sterk gelijkaardige beleidsdomeinen in andere steden.
  3. In een derde stap werden de bovenlokale beleidsdomeinen bekomen door te gaan kijken naar de beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid, en werden deze licht aangepast om als bovenlokale beleidsdomeinen te fungeren. Dit gaf in totaal 11 bovenlokale beleidsdomeinen.
  4. In een vierde stap werden de 64 lokale beleidsdomeinen gekoppeld aan de 11 bovenlokale beleidsdomeinen, wat resulteerde in het onderstaande overzicht van beleidsdomeinen.

Deze lijst zal, naast de co-creatie (hieronder meer), bijgewerkt worden - waar nodig - wanneer nieuwe besturen worden aangesteld op het lokale niveau.

Co-creatie

Dit overzicht kwam tot stand aan de hand van de hierboven beschreven methodologie. Medewerkers van lokale besturen, en andere geïnteresseerden en experten, zijn vrij om dit overzicht aan te passen al naar gelang de noden. Er dient rekening mee gehouden te worden dat dit een generiek overzicht is, en dat een overzicht specifiek gebonden aan de beleidsdomeinen van iedere individuele lokale overheid niet mogelijk is/was.

Overzicht Beleidsdomeinen

De onderstaande tabel bevat een overzicht van alle beleidsdomeinen (lokaal - rijen / bovenlokaal - kolommen), met de connectie tussen het lokale beleidsdomein en het bovenlokale beleidsdomein.

Algemeen bestuur,

binnenlandse zaken &

justitie

Buitenlandse

zaken

Financiën

& begroting

Economie, wetenschap

& innovatie

Onderwijs

& vorming

Welzijn, volksgezondheid

& gezin

Cultuur, jeugd,

sport & media

Werk & sociale

economie

Landbouw

& visserij

Omgeving Mobiliteit & openbare werken
Afvalbeleid X
Bestuurzaken & administratieve vereenvoudiging X
Bevolking & burgerzaken X
Bibliotheek X X
Buurt- & wijkwerking X
Ceremonieën, plechtigheden & begrafenissen X
Circulaire economie & korte keten
Consumenten & consumptiebeleid X X X
Cultureel erfgoed (roerend & immaterieel erfgoed) X
Cultureel & administratief archief X X
Cultuur X
Dierenwelzijn X
Digitalisering, ICT en Smart City X X
Diversiteit & gelijke kansen X
Economie & ondernemen (omvat o.a. sociale economie, werk, duurzaam ondernemen) X X X
Energie X
Eredienten X
Europese & internationale samenwerking X
Facilitair beheer (omvat o.a. informaticahardware, patrimoniumbeheer, elektromechanica, economaat & wagenpark) X
Financiën & begroting X X
Gebiedsgerichte werking X X
Gezin & kinderopvang X
Havenbeleid X X
Inburgering & integratie X
Inname openbaar domein X
Intergemeentelijke samenwerking & intercommunales X
Internationale solidariteit X
Jeugd- & jongerenbeleid X X
Juridische zaken X
Klimaat & duurzaamheid X X
Landbouw & visserij X
Lokale handel, horeca & centrummanagement X X
Markten & foren X X
Milieu X
Mobiliteit & verkeer X
Natuur X
Onderwijs X
Onroerend erfgoed X
Openbaar domein & groenbeleid X X
Openbare gezondheid X
Openbare werken X
Opvoedingsbeleid X
Ouderenzorg X
Parkeerbeleid X X
Participatiebeleid X
Personeel & organisatie X
Politie & brandweer X
Preventie & bescherming X
Regionale samenwerking X X
Seniorenbeleid X
Sociale zaken & welzijn X
Sportbeleid X
Stadsmarketing, interne & externe communicatie & onthaal X X X X X X X X X X X
Stadsontwikkeling X
Strategische planning X
Stedenbouw, ruimtelijke ordening & omgevingsvergunning X
Studentenbeleid X
Subsidiewerving X X X X X X X X X X
Toerisme X X
Veiligheidsbeleid, noodplanning, GAS & crisisbeleid X X
Verkiezingen X
Werkbeleid X
Woonbeleid X
Zorg- & ziekenhuisbeleid X