Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.2 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.2-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.2 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.2 van dit VLOCA model bekijken.

Open Repair Data Platform ("ORDP") - van business capability naar technische vereisten
najaar 2021 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model Prioritering voor project van initiatiefnemer

Strategie volgens use case

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? De circulaire economie is een economisch systeem waarbij de waarde van producten, materialen en andere hulpbronnen in de economie zo lang mogelijk wordt behouden, waarbij deze efficiënter worden gebruikt bij productie en consumptie, en waardoor het milieueffect van het gebruik ervan wordt verminderd, en afval en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in alle stadia van de levenscyclus zo veel mogelijk worden beperkt. (bron: Vlaanderen circulair) Op deze manier draagt ze bij aan de transitie naar een (ecologisch) duurzame economie (die binnen de "planetary boundaries" opereert). In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten van bij de start zo te ontwerpen dat ze blijvend hoogwaardig in de economie kunnen worden ingezet. (bron: OVAM) Een van deze strateegieën is herstel. Hoewel herstel een optie kan zijn voor verschillende productgroepen zoals kledij, meubels, auto's,... richten we ons in dit initiatief enkel tot elektrische en elektronische apparaten. Uit verschillende studies en bevragingen (e.g. Special Eurobarometer 501 2019) weten we dat burgers die geconfrontreerd werden met een gefaald toestel, niet vaak voor herstel kiezen (~32%). De hoge zoekkosten (wie kan mij helpen?) en de onzekerheid of het toestel de investering nog waard is zijn de grootste drempels. Des te duurder de herstel is (arbeid- en transportkost nemen het grootste aandeel, maar wisselstukken kunnen soms ook zeer duur zijn tov de aankoop van een nieuw toestel) en des te onduidelijker het is hoelang het toestel nog zal meegaan na herstel, des te hoger deze onzekerheid.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Met dit initiatief willen we herstel aantrekkelijker maken door een (kosten-) efficientere werking met hoge succesgraad te faciliteren. Dit willen we doen door herstel data te verzamelen en te poolen om zo met behulp van AI in staat te zijn er inzichten uit te trekken:

(1) voor (vrijwillige/professionele) herstellers, retailers en burgers zodat de identificatie van het toestel en de faling en het vinden van de beste hersteloptie vlotter en beter gaat; (2) voor invoerders/producenten om "design for repair" en voorraadbeheer van onderdelen te faciliteren; (3) voor beleidsmakers (op alle niveaus) bij het formuleren van doelstellingen of nieuwe beleidsmaatregelen (op gebied van circulaire economie, klimaat, digitalisering) en het opvolgen van de voortgang.

Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? EEA producten zo lang mogelijk en tegen zo hoog mogelijke waarde in de economie houden.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Tegen 2025 gebruiken de 5 voornaamste bedrijven binnen de EEA waardeketen en de burgers en stadsbesturen van 5 Vlaamse steden, de ORDP infrastrcutuur, die 3 verschillende views heeft (hersteller, burger, lokaal bestuur) en hen 3 inzichten aanbiedt die voor een tijdbesparing zorgen.

Objectieven van de use case

scope in bold of met cijfertjes
ID Status Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O1 Voorstel input Data moet makkelijk ingevoerd kunnen worden door de "data opladers". Dit zijn: invoerders/producenten, retailers, professionele en vrijwillige herstellers van EEA. Ja 5 5 10
O2 Voorstel output Data moet gemakkelijk opgevraagd kunnen worden door de "klanten" (dit zijn de data opvragers en gebruikers van de inzichten van het ORDP). Deze komen uit alle hoeken van de quadruple helix en hebben zo ook verschillende profielen, noden en verwachtingen. We denken aan: grote tot kleine bedrijven (invoerders/producenten EEA, retailers, herstellers), overheden (verschillende niveaus van lokaal tot EU), onderzoek/innovatie, tot verenigingen en burgers. Ja 4 5 9
O3 Voorstel Applicatie De basisuitrusting is een databank en API die op een server staat. Er worden bewerkingen uitgevoerd op (delen van) de data set. De achterliggende code is voldoende afgeschermd, modulair opgesteld en staat gedetailleerd gedocumenteerd. Een procedure rond versiebeheer is opgesteld en strikt toegepast. Ja 4 4 8
O4 Voorstel Controle Kwalitatieve Data De data kwaliteit van zowel ingevoerde data als opgeleverde inzichten moet gegarandeerd kunnen worden door service level agreement met de eigenaars maar ook via sanity checks, data correcties, etc. Ja 3 4 7
O5 Voorstel systeem monitoring Het volledige proces wordt continu gemeten bij elke stap (hoeveel opladers, aanvragers, hoeveel ingelogd, hoeveel data correcties, hoeveel klachten,…) Ja 2 2 4
O6 Voorstel CRM Het ORDP moet haar bestaande en toekomstige 'stakeholders' (klanten, leveranciers, beleid, enz) kunnen contacteren met inzichten, belangrijke informatie, nieuwsbrieven en andere marketing tools. Ja 2 3 5
O7 Voorstel zelfbedruipend Het ORDP moet op termijn zijn eigen kosten kunnen dekken via inkomsten. (Betalend, incentives, reclame derde partijen, lidmaatschap, subsidies,…) Ja 2 5 7

Metadata van de objectieven

Metaveld Beschrijving
EEA elektrische en electronische apparaten
ORDP een databank met (gelinkte) hersteldata uit verschillende bronnen (Open repair data allaince, repair connects, my minifactory, IFIXIT)
POM Afkorting voor "put on market" - hoeveelheden product op de marckt gebracht (gepubliceerd door Eurostat)
materiaalstock Hoeveelheden product aanwezig in een bepaald gebied. (Het toestel is al dan niet in gebruik.)
herstel het weer in goede staat terugbrengen
binnengebracht voor herstel een gefaald product afleveren zodat het eventueel zou kunnen hersteld worden
recyclage (een set van) materialen vervat in een product terugwinnen
binnengebracht voor recyclage een materiaal of product afleveren zodat er materialen uit kunnen teruggewonnen worden
hergebruik het weer gebruiken van een artikel zonder dat daarvoor de nodige handelingen moeten worden verricht; het product veranderd dus van eigenaar
binnengebracht voor hergebruik het materiaal/product aanbieden aan organsitei dat hergebruikte goederen weer op de markt brengt
vrijwillige herstel aanbieden van herstelactiviteiten (kennis, apparatuur) op vrijwillige basis dus onbezoldigd (bv. Repair café of aan kennis, buur,...)
self repair Eigenhandig herstellen van goederen in bezit met of zonder externe hulp
professionele herstel Activiteiten onder (B2B) NACE 33.1 en (B2C) NACE 95.1 & 95.2 .
succesvolle reparatie een herstel dat met succes heeft plaatsgevonden
3D print designs een 3D representatie van een product
peer-to-peer delen van bestanden
user interface digitaal platform waar data verzameld worden en inzichten op aangeboden worden
dashboard een soort grafische gebruikersinterface die vaak in één oogopslag een overzicht geeft van de belangrijkste prestatie-indicatoren die relevant zijn voor een bepaald doel of bedrijfsproces
data infrastructuur de verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport van digitale signalen die gegevens bevatten
data architectuur een overzicht van de aanwezige en benodigde gegevens in een ecosysteem
data leverancier een organisatie die data capteert en aanbiedt
gebruiker vraag naar inzichten, indicatoren,…
AI artificiele intelligentie, in deze context meestal gezien als deep learning waarbij men leert uit historisch herstelactiviteiten en dit gebruikt voor het formuleren van de beste hersteloptie
onderhoudsvriendelijk weinig effort nodig om het systeem te onderhouden
kostenefficiënt het ontwerp van het ORDP houdt rekening met de mogelijkheid nieuwe uitbreidingen te doen met zo weinig mogelijk tijdsinspanning en extra kosten
analysetool een hulpmiddel voor het uitvoeren van een analyse
monitoring framework een set van indicatoren die helpen om te bepalen of een beleid de gewenste resultaten heeft
CE Circulaire economie
OEM Original equipment manufacturer ofwel invoerder en producten van EEA (in Europa)
SLA service level agreement, een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.
Data oplader Organisaties en initiatieven zoals invoerders/producenten, retailers, professionele en vrijwillige herstellers van EEA, die herstellingen digitaal rapporteren en deze data aanleveren aan het ORDP.
Klant data bevragers en gebruikers van de inzichten uit ORDP

Per objectief: business capabilities (BC) >> data vereiste (DV) >> functionele capabilities (FC) >> technische vereiste (TV)

ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O1 Objectief
input
Data moet makkelijk ingevoerd kunnen worden door de "data opladers". Dit zijn: invoerders/producenten, retailers, professionele en vrijwillige herstellers van EEA. Ja 5 5 10
BC1.1 Business capability Profielen Als data oplader moet ik mij kunnen authenticeren om schrijfrechten te krijgen. Ja 0
BC1.2 Business capability Data ophalen Als beheerder wil ik dat het ORDP zelf (semi- of volautomatisch) data die online gepubliceerd worden op regelmatige tijdstippen of bij bepaalde triggers of events kan opladen in de ORDP Database. Ja 0
BC1.3 Business capability Data instroom tools Als beheerder wil ik dat alle applicaties die het ORDP platform lezen ook hun ingevoerde data automatisch in de ORDP database opgeladen worden. Ook als de 'gebruiker' bvb slechts een handleiding heeft gedownload, willen wij dat weten om daarmee "profielen" af te bakenen of verder te verfijnen. Ja 0
BC1.4 Business capability Data dumpen Als beheerder wil ik een datafile als 'dump' file, in bvb JSON or CSV, kunnen opladen in de ORDP database. Ja 0
BC1.5 Business capability Validatie Als beheerder of als 'oplader' moet ik genoeg data krijgen rond de kwaliteit van het opladen alsook de data zelf. Dit kan visueel, met snelle tabellen met cijfers (aantal rijen, aantal kolommen, enz.) of zelfs via AI die een 'eerste' indruk geven van mogelijke 'issues' in de data. Ja 0
BC1.6 Business capability Rapportering Als beheerder wil ik aan de 'oplader' een rapportje sturen mbt alle opgeladen data (stromen), alsook aan de stakeholders statistieken kunnen geven ivm aantal en volume van data opladingen. Ja 0
BC1.7 Business capability Feedback Als data oplader wil ik feedback kunnen geven ivm de data die ik heb opgeladen (kwaliteit, metadata, 'let ops', 'FAQ', …) Ja 0
BC1.8 Business capability Review Als data oplader wil ik ook mijn mening kunnen geven ivm ORDP samenwerking en als beheerder wil ik dat kunnen rapporteren. Ja 0
BC1.9 Business capability Data afschermen Als beheerder wil ik de data van bepaalde opladers beschermen (op vraag van de data eigenaars en opladers) en beperkte leesrechten geven aan bepaalde klantenprofielen. Ja 0
BC1.10 Business capability foutmelding Als data oplader wil ik een foutmelding krijgen die mij uitlegt waar het probleem zich situeert. Ja 0
ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O2 Objectief
output
Data moet gemakkelijk opgevraagd kunnen worden door de "klanten" (dit zijn de data opvragers en gebruikers van de inzichten van het ORDP). Deze komen uit alle hoeken van de quadruple helix en hebben zo ook verschillende profielen, noden en verwachtingen. We denken aan: grote tot kleine bedrijven (invoerders/producenten EEA, retailers, herstellers), overheden (verschillende niveaus van lokaal tot EU), onderzoek/innovatie, tot verenigingen en burgers. Ja 4 5 9
BC2.1 Business capability Noden/profielen Als beheerder wil ik de "klanten" segmenteren ifv hun behoeften (frequentie, type van bevragingen, type van gewenste inzichten, enz.) Ja 0
BC2.2 Business capability Authenticatie Als klant wil ik mij kunnen inloggen om mijn leesrechten te verkrijgen (ook evt schrijfrechten), soms ben ik zowel klant als dataoplader van ORDP. Ja 0
BC2.3 Business capability Dashboard Als beheerder wil ik het dashboard (eerste pagina na inloggen, ook landingspagina bvb) op maat maken ifv het klanten profiel. Ja 0
BC2.4 Business capability Rapportering Als klant wil ik een overzicht hebben over mijn gebruik binnen ORDP. Ja 0
BC2.5 Business capability Feedback Als klant wil ik feedback en evaluatie kunnen geven van de data in ORDP of van de inzichten uit ORDP. Ja 0
BC2.6 Business capability Reviews Als klant wil ik ook mijn mening kunnen geven ivm ORDP samenwerking en als beheerder wil ik dat kunnen meten. Ja 0
BC2.7 Business capability Ad hoc inzichten Als klant wil ik ook inzichten (zoals bv. is Samsung beter dan Apple?, 'grote kans dat een gefaald onderdeel aan de basis ligt van uw probleem') die kunnen afgeleid worden uit statistieken iin onze databank, kunnen verkrijgen rond het problematiek waar ik momenteel mee bezig ben. Ja 0
BC2.8 Business capability Recurrent Analysis Als klant wil ik meer 'complexe' rapporten kunnen draaien die mij inzichten verschaffen rond het problematiek waar ik momenteel mee bezig ben. Ja 0
BC2.9 Business capability Opgeslagen Rapporten Als klant wil ik mijn eigen rapport kunnen 'schrijven' die ik ook kan opslaan bij een volgende inlog moment. Ja 0
BC2.10 Business capability Rapporten sharing Als klant wil ik mijn rapport ook met andere kunnen delen, of wil ik een rapport van een andere klant kunnen inzien. Ja 0
BC2.11 Business capability foutmelding Als klant wil ik een foutmelding krijgen bij een probleem die uitlegt wat het probleem is en hoe hiermee verder te kunnen. Ja 0
ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O3 Objectief
Applicatie
De basisuitrusting is een databank en API die op een server staat. Er worden bewerkingen uitgevoerd op (delen van) de data set. De achterliggende code is voldoende afgeschermd, modulair opgesteld en staat gedetailleerd gedocumenteerd. Een procedure rond versiebeheer is opgesteld en strikt toegepast. Ja 4 4 8
BC3.1 Business capability Basisuitrusting Als beheerder wil ik kunnen garanderen en managen dat de toegangen en data manipulatie scriptjes continue blijven werken. Dit moet ik ook kunnen rapporteren en communiceren (bvb. Systeem heeft al dan niet succesvol verlopen, zondag tussen 1h en 5h is ORDP niet bereikbaar wegens onderhoud, enz.) Ja 0
BC3.2 Business capability Versiebeheer Als beheerder wil ik alle versies van scripts maar ook data kunnen bijhouden en eventueel bij incidenten kunnen 'restoren'. Ja 0
BC3.3 Business capability Stockeren Als beheerder wil ik de data en scriptjes op een 'deftige'/'legale'/'wenselijke' locatie geplaatst worden waarbij er een minimum aan SLA kan gegarandeerd worden. Ja 0
BC3.4 Business capability Bewerkingen instroom Als beheerder wil ik een sofware scriptje kunnen gebruiken om de opgeladen data te kunnen 'manipuleren' (debugging, outliers verwijderen, formatteren van tabellen in correcte formaten, aligneren en opladen, enz.) Ja 0
BC3.5 Business capability Inzichten Als beheerder wil ik inzichten verkrijgen over het gebruik van de applicatie (aantal inloggers, type van bevragingen, gedraaide scriptjes, aantal foutmeldingen, aantal 'fraudeurs', enz.) Ja 0
BC3.6 Business capability BI Team Als beheerder wil ik een service kunnen geven aan de klanten om de (toekomstige) noden te helpen identificeren. Dit bevordert de klantentevredenheid (des te meer inzichten gebruikt worden door de klanten ze te waardevoller de samenwerking wordt) nu maar ook in de toekomst (door onze systemenen steeds verder te otnwikkelen, willen we garanderen dat we ook in de toekomst relevant kunnen zijn). (Van data naar inzichten) Ja 0
BC3.7 Business capability Beheer van 3de partijen Als beheerder wil ik alle applicaties die toegang krijgen tot ORDP kunnen overzichtelijk maken en vooral beheren (toegang geven, stopzetten, controleren, inzichten, …) Ja 0
BC3.8 Business capability AI beslissingsboom Een machine learning methode om te weten welke informatie er telkens nodig is om een reparatie plan voor te stellen. Dit via een 'beslissingsboom' : welke merk ?=> welk aankoopjaar => enz. Ja 0
BC3.9 Business capability 3de partijen Als beheerder wil ik derde partijen (voor een vooraf vastgelegde periode) toegang geven tot het platform en dit op een degelijke manier managen. Eventueel betalend maken ifv type toegang, enz. Ja 0
BC3.10 Business capability foutmeldingen Als beheerder wil ik geinformeerd worden bij elke 'mankement' door een specifieke foutmelding te krijgen Ja 0
BC3.11 Business capability Automatische AI ML Als applicatie beheerder wil ik modellen 'on the fly' kunnen bouwen (en valideren) en zo voorkomen dat er teveel tijd gestoken worden in eenmalige acties. Zo willen we modellen bouwen en in productie zetten tot de kwaliteits scores te laag te worden. Indien zo, sturen we bij. Ja 0
ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O4 Objectief
Controle Kwalitatieve Data
De data kwaliteit van zowel ingevoerde data als opgeleverde inzichten moet gegarandeerd kunnen worden door service level agreement met de eigenaars maar ook via sanity checks, data correcties, etc. Ja 3 4 7
BC4.1 Business capability SLA Als beheerder wil ik met de eigenaars van de data en applicatie een SLA kunnen opstellen die een minimum kwaliteit garanderen (data volumes, kolommen, frequentie, correcties, recencies,…) Ja 0
BC4.2 Business capability Opvolging SLA Als beheerder wil ik een plaform hebben waar we de SLA kunnen opvolgen, bespreken, heronderhandelen en zelfs eventueel opheffen (beboeten door de flow te stoppen) Ja 0
BC4.3 Business capability Sanity checks Als beheerder wil ik sanity checks rapporten kunnen bouwen die mij inzichten geven over de kwaliteit van de data alsook over de kwaliteit van de applicaties en geleverde inzichten. Ja 0
BC4.4 Business capability Automatic Correction Als beheerder wil ik een zelf corrigerende scriptjes (AI via Machine Learning) kunnen lanceren die de data zelf gaan opvullen, vervangen of verwijderen. Ja 0
BC4.5 Business capability Kwaliteitsscore Als beheerder wil ik een score kunnen berekenen en rapporteren ivm de ingeschatte kwaliteit van de data of applicatie. Ja 0
BC4.6 Business capability Benchmarking Als beheerder wil ik de kwaliteit van de data en applicaties kunnen vergelijken met wat er in andere steden en landen of organisaties gebeuren. Ja 0
BC4.7 Business capability AI kwaliteit Als beheerder en klant wil ik de kwaliteit kennen van de voorgestelde reparatie stappen door te vergelijken met actuele resultaten. (the proof of the pudding is in the eating) Ja 0
ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O5 Objectief
systeem monitoring
Het volledige proces wordt continu gemeten bij elke stap (hoeveel opladers, aanvragers, hoeveel ingelogd, hoeveel data correcties, hoeveel klachten,…) Ja 2 2 4
BC5.1 Business capability Current use Als beheerder wil ik op elke moment weten wie momenteel is ingelogd, aan het opladen, queries aan het schrijven, aan het draaien, enz. Ja 0
BC5.2 Business capability Historiek Als beheerder wil ik een overzicht kunnen krijgen ivm historiek van inlogging, opladen, queries, klachten, foutmeldingen, enz. Ja 0
BC5.3 Business capability Performantie Als beheerder wil ik de performantie van alle proces stappen kunnen meten en rapporteren (bvb hoe lang duurt een oplading van duizend rijen,…) Ja 0
BC5.4 Business capability Financien Als beheerder wil ik monitoring van 'prestaties' (mandagen), 'facturaties', 'kosten', 'cashflow', enz. Ja 0
ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O6 Objectief
CRM
Het ORDP moet haar bestaande en toekomstige 'stakeholders' (klanten, leveranciers, beleid, enz) kunnen contacteren met inzichten, belangrijke informatie, nieuwsbrieven en andere marketing tools. Ja 2 3 5
BC6.1 Business capability Data Als beheerder wil ik een databank met optin optout van de stakeholders met relevante contact informatie, profielen, enz. Ja 0
BC6.2 Business capability Trigger Based Comm. Als beheerder wil ik een marketing automation systeem hebben dat mijn stakeholders contacteert met informatie die gerelateerd is aan hun profiel of activiteiten die zij in het (nabije) verleden hebben uitgevoerd. Ja 0
BC6.3 Business capability Acquisitie Als beheerder wil ik prospectie kunnen doen om ons platform te promoten bij eventuele toekomstige gebruikers, opladers, stakeholders, beleidsmensen, enz. Ja 0
BC6.4 Business capability Loyalty Als beheerder wil ik loyale gebruikers belonen Ja 0
BC6.5 Business capability Retentie Als beheerder wil ik 'churners' (gebruikers die afgehaakt zijn) of churnrisk gebruikers kunnen contacteren om hen terug op onze platform te komen. Ja 0
BC6.6 Business capability KPI Als beheerder wil ik weten welke KPI's we best nastreven, en hoe we scoren op elke KPI. Ja 0
ID Type Samenvatting Beschrijving In scope? Dringendheid 1-5 Belangrijkheid 1-5 Prioriteitscore fx
O7 Objectief
zelfbedruipend
Het ORDP moet op termijn zijn eigen kosten kunnen dekken via inkomsten. (Betalend, incentives, reclame derde partijen, lidmaatschap, subsidies,…) Ja 2 5 7
BC7.1 Business capability Als beheerder wil ik een betalende registratie mogelijk maken. Ja 0
BC7.2 Business capability Als beheerder wil ik verschillende 'offer design' (abonnementen, pay per use, rent, buy, enz.) kunnen voorstellen. Ja 0
BC7.3 Business capability Als beheerder moet de data oplader eventueel ook vergoeden/vergoed worden ifv contractuele bepalingen. Ja 0
BC7.4 Business capability Als beheerder wil ik de 'gebruikers' kunnen aanmanen, disconnecteren, herinneren, in gebreke stellen,… in functie van hun betalingsgedrag. Ja 0
BC7.5 Business capability Als beheerder wil ik de klant online laten betalen, of via factuur en overschrijving, of via de bankapp, enz. Ja 0
BC7.6 Business capability Als beheerder wil ik op onze applicatie of website reclame kunnen plaatsen om inkomsten te genereren. Ja 0
BC7.7 Business capability Als beheerder wil ik de applicaties die op het ORDP gebouwd kunnen worden, factureren ifv hun gebruik, vaste prijs (lump sum), cost based, enz. Ja 0
BC7.8 Business capability Als beheerder wil ik alternatieve inkomsten stromen kunnen voorzien (creatie van entiteit (VZW, Cooperatieve,…), facturatie systeem, boekhouding, enz.) Ja 0
BC7.9 Business capability Als beheerder wil ik op een 'lucratieve' manier de opladers van data maar ook van reviews, opmerkingen, tips, enz) belonen. Ja 0
BC7.10 Business capability Als beheerder wil ik 'sponsoring' kunnen toestaan ifv de 'waarden' die we delen met de 'sponsor' Ja 0