Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Smart Innovation Factory – Mechelen
2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Maximale waarde creaties door verschillende stakeholders op beschikbare databronnen (bestaande of potentieel beschikbaar, open of gesloten, gratis of betalend, dekkend/extrapollaties, ownership vraagstuk,...)
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Inzichten over hoe de vraag en aanbod van open data kunnen afstemmen op elkaar, alsook het opzetten van een 'Smart Innovation Factory' die innovaties stimuleert vanuit een datagedreven perspectief.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1.Via exploratieve verkennende marktstudie overzicht van de vragende partijen voor open data binnen de quadruple helix, alsook de bestaande en potentiele bronnen van open data in kaart te brengen.
2.Bouwen van een 'innovatie' incubator in de regio rivierenland.
3.Een paar innovatie stimulerende usecases uitwerken met focus op thema klimaat en energie
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Aantonen van concrete innovaties geleverd dankzij het delen van data via de Smart Innovation Factory

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1 Overzicht via een 'segmentatie' van entiteiten (instituten, bedrijven, organisaties, individuen,...) die de vraag in kaart brengt. De vraag moet gevaloriseerd worden in 'intensiteit' en dus ook in 'bereidheid te betalen'.
UC2 Voorstel UC2 Overzicht via een typologie van data elementen die reeds of mogelijks in de toekomst kan aangeboden worden door de 'overheid' of andere partijen binnen de quadruple helix.
UC3 Voorstel UC3 Overzicht van de 'affiniteit' tussen de 'behoefte' segmentatie met de 'typologien' van open data (bronnen). =Matrix Segmenten tov open data typologien.
UC4 Voorstel UC4 Een platform die innovatie vanuit de bestaande databronnen mogelijk maakt. Het is een wisselwerking iteratief 'top down' en 'bottom up' proces, die kijkt naar wat er bestaat en hoe dit kan leiden tot economische en maatschappelijke innovaties. (niet: the sky is the limit brainstorm sessies)
UC5 Voorstel UC5 Bibliotheek van draaiboeken per typologie van data (= productgedreven), per behoefte segment (= klantgedreven) en per 'innovatie' traject.
UC6 Voorstel UC6 Een piloot data marktplaats laten bouwen en co-beheren waar de vraag en aanbod elkaar tegenkomen. Die marktplaats moet innovaties stimuleren en draagt dit ook in zijn kernbestaan. (Zonder innovaties en economische waarde = business development (geen piloot projectjes, geen puur onderzoeksomgeving) heeft dit geen bestaansredenen).
UC7 Voorstel UC7 De factory moet gemakkelijk connecteerbaar zijn met andere dataspaces initiatieven primair in de regio rivierenland en bij uitbreiding gans Vlaanderen en buiten. (Dataspaces principe)

Metadata

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1 Overzicht via een 'segmentatie' van entiteiten (instituten, bedrijven, organisaties, individuen,...) die de vraag in kaart brengt. De vraag moet gevaloriseerd worden in 'intensiteit' en dus ook in 'bereidheid te betalen'.
BC1.1 Business capability Hoe groot is de vraag naar open data in aantal 'Entiteiten', intensiteit van de behoefte, bereidheid te betalen, welke type van data, frequentie, minimum kwaliteit, ed meer.
BC1.2 Business capability Welke behoefte gebaseerde segmenten (Needs Based Segmentation) bestaan er in de quadruple helix die homogeen dezelfde behoeften hebben binnen de segmenten en heterogeen anders zijn tussen de segmenten.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2 Overzicht via een typologie van data elementen die reeds of mogelijks in de toekomst kan aangeboden worden door de 'overheid' of andere partijen binnen de quadruple helix.
BC2.1 Business capability Welke zijn de verschillende databronnen die reeds bestaan en wat is hun 'specificiteit' die een behoefte kan beantwoorden
BC2.2 Business capability Welke zijn de verschillende potentiele databronnen die nog 'ontgonnen' kunnen worden met hun specificiteit
BC2.3 Business capability Welke zijn de 'typologien' die de verschillende databronnen groeperen/clusteren die homogeen binnen en heterogeen tussen de groepen zijn.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3 Overzicht van de 'affiniteit' tussen de 'behoefte' segmentatie met de 'typologien' van open data (bronnen). =Matrix Segmenten tov open data typologien.
BC3.1 Business capability Lijst van alle data (typologien) die een behoefte van een segment beantwoord.
BC3.2 Business capability Matrix die de affiniteit van de segmenten naar de data typologien visualiseert om daarmee een 'marketing', 'strategische' en 'operationeel' plan te kunnen uittekenen.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4 Een platform die innovatie vanuit de bestaande databronnen mogelijk maakt. Het is een wisselwerking iteratief 'top down' en 'bottom up' proces, die kijkt naar wat er bestaat en hoe dit kan leiden tot economische en maatschappelijke innovaties. (niet: the sky is the limit brainstorm sessies)
BC4.1 Business capability Bevatten/Capteren van de 'probleemstellingen' per sector (met focus op energie en klimaat). De huidige noden, beperkingen en manier van werken.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5 Bibliotheek van draaiboeken per typologie van data (= productgedreven), per behoefte segment (= klantgedreven) en per 'innovatie' traject.
BC5.1 Business capability Per databron een 'draaiboek' terugvinden die uitlegt hoe die data te capteren, verwerken, opslaan en ontsluiten voor een bepaalde segment behoefte
BC5.2 Business capability Per Segment behoefte, een 'draaiboek' terugvinden die uitlegt welke databronnen er moet 'ontgonnen' worden om zo de behoefte te kunnen invullen.
BC5.3 Business capability Draaiboek van hoe een lokale 'innovatie' platform te bouwen
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6 Een piloot data marktplaats laten bouwen en co-beheren waar de vraag en aanbod elkaar tegenkomen. Die marktplaats moet innovaties stimuleren en draagt dit ook in zijn kernbestaan. (Zonder innovaties en economische waarde = business development (geen piloot projectjes, geen puur onderzoeksomgeving) heeft dit geen bestaansredenen).
BC6.1 Business capability Het gemakkelijk/transparant kunnen ontsluiten van data (of andere assets zoals componenten, schema's, vocabularium, ed) in de marktplaats
BC6.2 Business capability Publiceren van metadata in lijn met internationale standaarden zoals DCAT
BC6.3 Business capability Transparant publiceren van de 'afkomst'/'Lineage'/'Callibraties'/Intrapollaties en Extrapollaties/enz.
BC6.4 Business capability Publicatie van of verwijzen naar schema en semantiek
BC6.5 Business capability Publiceren van de transport schema waarmee de data beschikbaar is (http, mqtt, ftp,...)
BC6.6 Business capability Het kunnen factureren van de data downloads a priori of a posteriori
BC6.7 Business capability Wat is de 'inhoudelijke' metadata van de verschillende beschikbare databronnen (via DCAT ?)
BC6.8 Business capability Het kunnen toegang verlenen via toegansbeheer platform afhankelijk van de gebruikersrechten
BC6.9 Business capability Reviews en feedback kunnen geven op die data (vanuit de gebruiker)
BC6.10 Business capability Notificaties wanneer data geupdate werden
BC6.11 Business capability Het registreren van transacties (= clearinghouse + voor inzichten op statistieken)
BC6.12 Business capability Access controle
BC6.13 Business capability Moet gebruik kunnen maken van derde identiteits providers (it's me,...)
BC6.14 Business capability CRM communicatie and marketing en verkoopsplanning
BC6.15 Business capability Betalingsmogelijkheden
BC6.16 Business capability Prijs structuur opstellen en publiceren
BC6.17 Business capability Publiceren van gebruiksrechten van data (alsook een open data charter waar de aanbieders en gebruikers zich moeten houden)
BC6.18 Business capability Een 'google' manier (search engine) om data terug te vinden.
BC6.19 Business capability Een visuele manier om data te categoriseren of behoeften te segmenteren.
BC6.20 Business capability Moet passen in een gefedereerde netwerk van catalogi (ref. dataspaces)
BC6.21 Business capability Zoeken naar potentiele co-beheerders van de SIF
BC6.22 Business capability Aanbesteding van het bouwen van de SIF
BC6.23 Business capability Uitwerken van een 'innovatie' methodologie (meerdere ?, per thema ?) voor het functioneren van SIF
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7 De factory moet gemakkelijk connecteerbaar zijn met andere dataspaces initiatieven primair in de regio rivierenland en bij uitbreiding gans Vlaanderen en buiten. (Dataspaces principe)
BC7.1 Business capability Wie zijn de relevante betrokken partijen uit de quadruple helix
BC7.2 Business capability Zoeken naar de bestaande Dataspaces met relevantie naar de SIF
BC 7.3 Business capability Organiseren van live of digitale communicatie tussen de partijen (innovatie workshops, overlegmomenten, newsletters, conferenties, webinars, enz.). Niet :overload aan hackatons.