Introductie

De digitalisering van de parkeerrechten voor personen met een handicap zorgt ervoor dat de parkeerrechten van de voertuigen op de parkeerplaatsen voor gehandicapten digitaal kan gecontroleerd worden.

Dit project werd uitgewerkt in 2022-2023 door het Mobiliteitsbedrijf Antwerpen en resulteerde in haalbaarheidsstudie die bestond uit een analyse en een uitgewerkte architectuur.

Parkeerarchitectuur.jpg

Pitch

Voor personen met een handicap die met één enkel digitaal recht on street en op voorbehouden plaatsen kunnen parkeren in alle Vlaamse steden en gemeenten waar digitaal gehandhaafd wordt, zonder voorlegging van een fysieke parkeerkaart

biedt deze vernieuwde aanpak

een volledig digitale behandeling van de parkeervergunningen voor personen met een handicap

door het bezit van een parkeerkaart op naam te koppelen aan één of meerdere nummerplaten en te controleren of de aanvrager de rechthebbende is waardoor grote fraude met deze kaarten kan worden tegengegaan.

in tegenstelling tot de huidige manier van werken is deze aanpak eenvoudig, digitaal en voordelig voor zowel de houder van het recht als voor de parkeerhandhaving in de Vlaamse steden en gemeenten.

Impactmap

Doel Doelgroep Impact Deliverable
Met deze vernieuwde aanpak willen we een volledige digitale behandeling van de parkeervergunningen voor personen met een handicap door het recht op een fysieke federale parkeerkaart voor personen met een handicap te koppelen aan één of meerdere nummerplaten en te controleren of de aavrager de rechthebbende is waardoor de grote fraude met deze kaarten kan worden tegengegaan. Burger die over een federale parkeerkaart voor personen met een handicap beschikt en parkeert in een Vlaamse gemeente waarbij deze gebruik wil maken van het gemeentelijk regime betreffende parkeren met een parkeerkaart voor personen met een handicap (gratis, verminderd tarief, voorbehouden plaats..) We willen voor de burger een digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap creëren dat geldig is in alle Vlaamse gemeenten en dat oneindig is in tijd of geldig is voor de duur zoals aangegeven in de kruispuntenbank Sociale Zaken.

Impactmeting
- Aantal burgers dat gebruik maakt van een digtaal parkeerrecht voor personen met een handicap.
- Aantal vaststellingen dat gebeurt op basis van fysiek voorliggende parkeerkaart.
- Sustantieel minder aantal retributies wegens niet voorliggen parkeerkaart.
- Substantieel minder aantal GAS boetes wegens foutief parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap.
- Substantieel meer voorbehouden plaatsen beschikbaar voor personen met een recht om er te parkeren.
- Substantieel minder fraude met oneigenlijke kaarten.
- Substantieel lagere handhavingskost waardoor gratis parkeren mogelijk blijft.
- Aanpassing wegcode zodat ook digitaal parkeerrecht wettelijk en jurdisch mogelijk is.
- Verkrijgen van een machtiging voor de online bevraging rechthebbenden parkeerkaart personen met een handicap op basis van rijkregisternummer.
- Centrale database die alle digitale parkeerechten voor personen met een handicap bevat.
- Centraal beheer en onderhoud van de database
- Koppeling van persoonlijk recht (houder parkeerkaart) met de nummerplaat van het voertuig waarmee deze zich verplaatst.
We willen voor de burger één uniforme eenmalige registratieprocedure waarmee een digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap kan worden aangevraagd. - Multikanaals registratieprocedure zodat deze toegankelijk is voor iedereen in de doelgroep om een aanvraag in te dienen.
- Digitale registratieprcocessen zijn WCAG compliant en voldoen aan de normering om maximale digitale toegankelijkheid te waarborgen.
Burger die over een federale parkeerkaart voor personen met een handicap beschikt en zich registreert voor een digitale parkeervergunning We willen de burger een volledig digitaal online registratieproces en maximaal hergebruik van digitale informatie aanbieden met maximale toegankelijkheid gericht op de specifieke doelgroep

Impactmeting
- Aantal aanvragen dat via volledig digitale weg wordt ingediend.
- Aantal digitale parkeervergunningen dat meteen na indienen wordt aangemaakt en uitgereikt.
- Real-time bevestiging van de identiteit van de aanvrager door sterke authenticatie via eID, ITSME en dergelijke.
- Real-time bevestiging van het recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap door kruispuntenbank Sociale zaken (MAGDA bouwsteen Geef_Handicap 2.0).
- Wegschrijven van het digitale recht naar een centrale database.
- Integratie van alle bouwstenen en API's nodig voor de digitalisering van het volledige proces aavraag parkeervergunning personen met een handicap
- Mogelijkheid om attesten op te laden (kopie identiteitskaart houder parkeerkaart, volmacht) indien aanvrager niet de houder is van de federale parkeerkaart.
- Aflevering van parkeervergunning in digitale vorm
We willen de burger een volledig digitaal registratieproces aanbieden met maximaal hergebruik van digitale informatie

Impactmeting
- Aantal aanvragen dat digitale drager (mail) wordt ingediend.
- Aantal digitale parkeervergunningen dat binnen de afgesproken termijn wordt aangemaakt en uitgereikt.
- Mogelijkheid tot indienen aanvraag door gemeenteambtenaar namens de burger
- Real-time bevestiging van het recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap door kruispuntenbank Sociale zaken (MAGDA bouwsteen Geef_Handicap 2.0).
- Wegschrijven van het digitale recht naar een centrale database.
- Integratie van alle bouwstenen en API's nodig voor de digitalisering van het volledige proces aavraag parkeervergunning personen met een handicap
- Mogelijkheid om attesten op te laden (kopie identiteitskaart houder parkeerkaart, volmacht) indien aanvrager niet de houder is van de federale parkeerkaart.
- Aflevering van parkeervergunning in digitale of analoge vorm
We willen de burger een fysiek (loket) registratieproces aanbieden met maximaal hergebruik van hergebruik van digitale informatie

Impactmeting
- Aantal burgers dat zich aan het loket aanbiedt voor een aanvraag
- Aantal digitale parkeervergunningen aan het gemeenteloket wordt aangemaakt.
- Mogelijkheid tot indienen aanvraag door gemeenteambtenaar namens de burger
- Real-time bevestiging van het recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap door kruispuntenbank Sociale zaken (MAGDA bouwsteen Geef_Handicap 2.0).
- Wegschrijven van het digitale recht naar een centrale database.
- Integratie van alle bouwstenen en API's nodig voor de digitalisering van het volledige proces aavraag parkeervergunning personen met een handicap
- Mogelijkheid om attesten op te laden (kopie identiteitskaart houder parkeerkaart, volmacht) indien aanvrager niet de houder is van de federale parkeerkaart.
- Real- time aflevering van fysieke parkeervergunning (papier)
Burger niet handelingsbekwaam om aanvraag in te dienen Wij willen dat een gevolmachtigde 'derde' (voogden bewindvoerders, maar derden met een volmacht van de gerechtigde) een aanvraag kan indienen voor een burger die handelingsonbekwaam is of door omstandigheden geen gebruik kan maken van de verschillende aangeboden registratieprocedures (digitaal niet voldoende beslagen of geen toegang tot IT infrastructuur...) - Mogelijkheid om in het registratieproces aan te geven of de aavraag door een derde wordt ingediend.
- Mogelijkheid om attesten op te laden (kopie identiteitskaart houder parkeerkaart, volmacht) indien aanvrager niet de houder is van de federale parkeerkaart.
- Creatie van takeninbox waarin aanvragen met dcocumentvalidatie in terecht komen.
Wijzigen voertuigen Wij willen de burger de mogelijkheid geven om digitaal op eenvoudige wijze de nummerplaat van voertuig waarmee deze zich verplaatst te wijzigen en waarbij het recht ten allen tijde aan slechts één nummerplaat is gekoppeld. - Mobiele applicatie waarmee
- een oneindige parkeersessie kan worden op een nummerplaat kan worden stopgezet
- een nieuwe oneindige parkeersessie kan worden aangegaan op een andere nummerplaat
- Credentials om gebruik te maken van de mobiele applicatie
- Geen beperking op het aantal te gebruiken nummerplaten
- Creatie van shortlist met meest gebruikte nummerplaten
- Intgratie van de nodige API's om aanpassing numerplaat van digitaal parkeerrecht door te geven aan de centrale database
- Doorgeven time stamp met wanneer nieuwe nummerplaat geldig is
Wij willen de burger de mogelijkheid geven om via contact met een gemeente op eenvoudig wijze de nummerplaat van voertuig waarmee deze zich verplaatst te wijzigen en waarbij het recht ten allen tijde aan slechts één nummerplaat is gekoppeld.
Koepelorganisaties en belangengroepen (Hoge Raad voor personen met een handicap, UNIA…) Wij willen de koepelorganisaties en belanggroepen bevragen om zo hun steun en actieve medewerking te verkrijgen bij de ontwikkeling van ons project. - Identificatie belangrijkste stakeholders.
- Opzetten overlegstructuur om procesontwerp en business rules af te stemmen.
- Formele steun door koepelorganisaties en belanggroepen.
- Onderbouwd en ondersteund dossier voor verkrijgen machtiging bevraging kruispuntenbank Sociale Zaken.
Medewerkers loketwerking Wij willen dat de medewerkers van de loketten namens de klant in het loket een aanvraag voor een digitale parkeervergunning voor personen met een handicap digitaal kunnen indienen. - Opzetten van rechtenbeheer en usermanagement
- Real-time bevestiging van het recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap door kruispuntenbank Sociale zaken (MAGDA bouwsteen Geef_Handicap 2.0).
- Wegschrijven van het digitale recht naar een centrale database.
- Integratie van alle bouwstenen en API's nodig voor de digitalisering van het volledige proces aavraag parkeervergunning personen met een handicap
- Mogelijkheid om attesten op te laden (kopie identiteitskaart houder parkeerkaart, volmacht) indien aanvrager niet de houder is van de federale parkeerkaart.
- Creatie van takeninbox waarin aanvragen met dcocumentvalidatie in terecht komen.
Medewerkers backoffice Wij willen dat de medewerkers van de backoffice namens de klant in het loket een aanvraag voor een digitale parkeervergunning voor personen met een handicap digitaal kunnen indienen.

Impactmeting
- minder retributies wegens niet voorliggen kaart
- minder GAS boetes wegens onterecht parkeren op voorbehouden plaatsen
- minder bezwarenbehandeling
- Opzetten van rechtenbeheer en usermanagement
- Real-time bevestiging van het recht op een parkeerkaart voor personen met een handicap door kruispuntenbank Sociale zaken (MAGDA bouwsteen Geef_Handicap 2.0).
- Wegschrijven van het digitale recht naar een centrale database.
- Integratie van alle bouwstenen en API's nodig voor de digitalisering van het volledige proces aavraag parkeervergunning personen met een handicap
- Mogelijkheid om attesten op te laden (kopie identiteitskaart houder parkeerkaart, volmacht) indien aanvrager niet de houder is van de federale parkeerkaart.
- Creatie van takeninbox waarin aanvragen met dcocumentvalidatie in terecht komen.
Parkeertoezichters De parkeerwachters zullen het bezit en de geldigheid van het parkeerrecht voor personen met een handicap controleren door het scannen van een nummerplaat.

Impactmeting
- Geen visuele controle van parkeerrechten meer nodig
- Efficiëntere en effectievere handhaving
- uitreiken van retributies mogelijk door systeem in plaats van de handhaver ter plaatse
- on street connectie met centrale rechtendatabase (scanwagen, handheld..)
Vlaamse Instanties o.a. kenniscentrum Vlaanderen en digitaal Vlaaderen In samenwerking met kenniscentrum Vlaanderen wordt bekeken welk model voor deling en financiering (kostenverdeling) we kunnen toepassen om het digitale parkeerrecht beschikbaar te maken voor alle Vlaamse gemeenten. Het project digitalisering parkeervergunning voor personen met een handicap zal een aanvulling zijn aan het huidige project over de deling van een gemeenschappelijke parkeerrechtendatabase en omliggende toepassingen dat reeds loopt binnen kenniscentrum Vlaanderen.

Met digitaal Vlaanderen bekijken weer of we de user interface, de backend en de database, de hosting en onderhoud meteen of Vlaams niveau kunnen opzetten volgens de gevraagde standaarden. De andere optie is om te ontwikkelen op lokaal niveau en daarna pas op een hoger bestuurlijk niveau te ontsluiten.
- ontwerpovereenkomsten tussen de gemeenten onderling over delings- en financieringsmodel
- concrete afspraken over userinterface en hosting
FOD Sociale Zaken en FOD Mobiliteit We overleggen en overtuigen de Federale overheidsdiensten Sociale Zaken en Mobliteit van de noodzaak om de parkeervergunning voor personen met een handicap digitaal te maken. We gaan hiervoor in overleg om de voorwaarden te bespreken en de paramaters te bepalen waaraan onze oplossing moet voldoen. Deze nemen we mee in de opdracht voor de businessanalyse.

We onderzoeken eveneens de mogelijkheid om de impact van ons project op te schalen naar een federaal niveau. De inhoud van ons project belangt in casu alle Belgische gemeenten aan.
- machtiging bevraging Kruispuntenbank Sociale ZekerheidBlauwdruk

Fase aanpassing retributiereglementen communicatietraject Proactieve bezorging code initiatie van de regsitratie creatie digitaal parkeerrecht aflevering van het recht controle van het recht
Interactiepunt In de retributierglementen die van de toepassing gebruik willen maken wordt opgenomen dat er een digitaal parkeerrecht moet aangemaakt worden indien men wil genieten van de verschillende parkeervoordelen voor personen met een handicap dit worden geboden door het desbetreffend lokale bestuur In samenwerking met de federale overheid, de lokale besturen en de organisaties uit de doelgroep wordt een communicatietraject opgezet om de personen met een handicap op de hoogte te brengen van het nieuwe digitale parkeerrecht, het waarom ervan en de wijzen men dit kan aanvragen De houders van een federale parkeerkaart ontvangen van de Directie-Generaal voor de gehandicapten per post een unieke code waarmee de persoon met een handicap zich kan aanmelden

De houders van een federale parkeerkaart ontvangen een begleidend schrijven met de uitleg over wat het digitaal parkeerrecht inhoud, waarom men dit moet aanvragen en op welke manieren men dit kan doen.
ik surf naar de URL en kies de methode waarmee ik mij wil aanmelden eID/ITSME of kaartnummer en code

ik kies de taal waarin ik wil verder gaan om een nummerplaat opgeven

ik selecteer of ik een Belgische of buitenlandse houder ben van een Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap

ik surf naar 'mijn burgerprofiel','mon espace' waar ik mij aanmeld met eID/ISTME waar deze aanmeld methode als singel sign-on dient om in de web applicatie te komen

Bij de aanmelding wordt meteen gecontroleerd of ik een houder ben van een federale parkeerkaart voor personen met een handicap

in de webapplicatie krijg ik meteen te zien aan welke nummerplaat het actieve parkeerrecht hangt. Dit kan een langlopend of kortlopend recht zijn. Ik krijg ook meteen de 5 laatste gebruikte nummerplaten te zien die aan het recht werden gekoppeld met hun respectievelijk datum en duurtijd. Ik de webapplicatie kan ik ook een nummerplaat opgeven of wijzigen.

Als ik over een buitenlands Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap beschik kan ik met opgave van mijn kaartnummer alleen een kortlopend recht registeren
Ik open op een mobiele drager (android, IOS) de native app en meld mij aan via eID/ITSME of kaartnummer en code

ik kies de taal waarin ik wil verder gaan om een nummerplaat opgeven

ik selecteer of ik een Belgische of buitenlandse houder ben van een Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap

Bij de aanmelding wordt meteen gecontroleerd of ik een houder ben van een federale parkeerkaart voor personen met een handicap

in de webapplicatie krijg ik meteen te zien aan welke nummerplaat het actieve parkeerrecht hangt. Dit kan een langlopend of kortlopend recht zijn. Ik krijg ook meteen de 5 laatste gebruikte nummerplaten te zien die aan het recht werden gekoppeld met hun respectievelijk datum en duurtijd. Ik de webapplicatie kan ik ook een nummerplaat opgeven of wijzigen.

Als ik over een buitenlands Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap beschik kan ik met opgave van mijn kaartnummer alleen een kortlopend recht registeren
Ik bel naar het gratis nummer

Na het welkomstbericht krijg ik de vraag om mij aan te melden met kaartnummer en code

ik meld mij aan met kaartnummer, door dit in te spreken of via klavier

Bij de aanmelding wordt meteen gecontroleerd of ik een houder ben van een federale parkeerkaart voor personen met een handicap
Ik SMS naar een gratis nummer om een kortlopend digitaal parkeerrecht te creëren

Ik typ kaartnummer#code#nummerplaat#

Er wordt gecontroleerd of de combinatie kaartnummer+code geldig is

Ik begeef mij naar een lokaal loket van eender welk Belgisch lokaal bestuur

De medewerker van het lokaal bestuur logt in in de webapplicatie

De medewerker van lokaal bestuur meld mij aan in de webapplicatie via mij eID of kaartnummer + code

Bij de aanmelding wordt meteen gecontroleerd of ik een houder ben van een federale parkeerkaart voor personen met een handicap

in de webapplicatie krijg ik meteen te zien aan welke nummerplaat het actieve parkeerrecht hangt. Dit kan een langlopend of kortlopend recht zijn. Ik krijg ook meteen de 5 laatste gebruikte nummerplaten te zien die aan het recht werden gekoppeld met hun respectievelijk datum en duurtijd. Ik de webapplicatie kan ik ook een nummerplaat opgeven of wijzigen.

Als ik over een buitenlands Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap beschik kan ik met opgave van mijn kaartnummer alleen een kortlopend recht registeren
Ik doe een aanvraag bij de federale overheid voor een nieuw analoog Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap Ik geef mijn nummerplaat op voor een langlopend recht (eigen wagen, vaste chauffeur, mantelzorger..) via de webapplicatie, de native app, het intelligent telefoonsysteem (spraak/klavier) of een loket van een lokaal bestuur.

Als ik van meerdere wagens gebruik maak kan ik een kortlopend digitaal parkeerecht creëren dat maximaal loopt tot het einde van de dag waarop het werd aangemaakt of tot er een andere nummerplaat wordt opgegeven. Ik kan dit doen via de webapplicatie, de native app, het intelligent telefoonsysteem (spraak/klavier), SMS of een loket van een lokaal bestuur

Als ik een recht creëer via de website of de native app kan ik via een drop down menu uit mijn 5 laatst meest nummerplaten kiezen zodat ik niet steeds opnieuwe moet intypen.

Ik kan zo dikwijls van nummerplaat wisselen als ik wil.

Als houder van een niet-Belgische houder kan ik via de website of native app mijn nummerplaat opgeven waarna er een kortlopend recht wordt aangemaakt.
mijn digitaal parkeerrecht wordt meteen actief

mijn digitaal parkeerrecht is geldig in heel België

bij het scannen van mij nummerplaat door een scanwagen of een pda wordt mijn actief recht gevonden in de parkeerrechtendatabase
Medium folder, website brief website native app intelligent telefoonsysteem SMS fysiek loket website MyHandicap website, app, intelligent telefoonsysteem, SMS, fysiek loket API
Ervaring
Frontoffice publicatie van het reglement na goedekeuring door gemeenteraad uitwerken boodschap en bepalen communicatiemix afleveren van het bericht https://webpagina.be 0800 nummer met verkorte nummering SMS nummer opgeven nummerplaat voor langlopend of kortlopend recht
Backoffice controle of de aanvrager of gemachtigde de houder is van Belgische federale parkeerkaart

indien aanmelden met eID/ITSME, API bevraging via MAGDA naar DCGHAN

indien aanmelden met kaartnummer+code, API bevraging naar Handi2park
controle of de aanvrager of gemachtigde dehouder is van Belgische federale parkeerkaart

indien aanmelden met eID/ITSME, API bevraging via MAGDA naar DCGHAN

indien aanmelden met kaartnummer+code, API bevraging naar Handi2park
controle of de aanvrager houder is van een federale parkeerkaart

aanmelden met kaartnummer+code, API bevraging naar Handi2park
controle of de aanvrager houder is van een federale parkeerkaart

aanmelden met kaartnummer+code, API bevraging naar Handi2park
controle of de aanvrager houder is van Belgische federale parkeerkaart

indien aanmelden met eID/ITSME, API bevraging via MAGDA naar DCGHAN

indien aanmelden met kaartnummer+code, API bevraging naar Handi2park
de nummerplaat wordt weggeschreven naar een klantendatabase en een parkeerrechten database

aan de opgegeven nummerplaat wordt een codering van het soort recht gehangen; langlopend, kortlopend, kortlopend niet-Belg

de datum en tijd waarop het het (nieuwe) actieve recht wordt aagevraagd wordt weggeschreven naar de klanten- en de parkeerrechtendatabase


als het kortlopend recht wordt aangegaan met een GSM nummer, dan wordt dit nummer ook weggeschreven naar de klantendatabase

als er al een parkeerrecht bestaat in de parkeerrechtendatabase wordt dit vervangen door een nieuw recht met de andere nummerplaat zodat er altijd maar één recht tegelijkertijd actief is
Verschil huidige aanpak
(wanneer van toepassing)
Nu in sommige gemeenten alleen via fysiek loket of op basis van een whitelist na het verkrijgen van een retributie van fysieke controle van een voorliggende kaart naar digitale controle met scanwagen of pda


Succes-meting

Impact
(uit impactmap)
Meetpunt SMART
specificatie
Huidige
waarde
Doel
waarde
Belgische en niet Belgische houders van een federale parkeerkaart voor personen met een handicap en een unieke federaal uitgreikte code die parkeert in een Belgische gemeente waarbij deze gebruik wil maken van het gemeentelijk regime betreffende parkeren met een parkeerkaart voor personen met een handicap (gratis, verminderd tarief..)
Aantal Belgische houders houders van Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap met een digitaal parkeerrecht
Telling van het aantal unieke parkeerrechten in de parkeerrechtendatabase om de drie maanden 0 250000
Aantal niet-Belgische houders houders van Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap met een digitaal parkeerrecht Telling van het aantal unieke parkeerrechten met buitenlandse nummerplaat in de parkeerrechtendatabase om de drie maanden 0 geen streefwaarde, alleen meten
Substantieel minder aantal retributies wegens digitale waarneming zonder digitaal parkeerkrecht voor personen met een handicap Procentuele daling van het aantal retributies uitgeschreven wegens niet voorliggen parkeerkaart om de drie maanden voor een periode van een jaar na livegang 1 0,5
Substantieel minder aantal retributies wegens digitale waarneming wegens zonder digitaal parkeerrecht en niet voorliggen parkeerkaart. Procentuele daling van het aantal retributies uitgeschreven wegens niet voorliggen parkeerkaart om de drie maanden voor een periode van een jaar na livegang 1 0,5
Substantieel minder aantal GAS boetes wegens foutief parkeren op voorbehouden plaatsen voor personen met een handicap. Procentuele daling van het aantal GAS boetes uitgeschreven wegens het foutief parkeren op voorbehouden plaatste voor personen met een handicap om de 3 maanden voor een periode van een jaar na livegang 1 0,5
Substantieel minder GAS boetes voor fraude met oneigenlijke kaarten Procentuele daling van het aantal GAS boetes uitgeschreven wegens fraude met oneigenlijk gebruikter kaarten voor personen met een handicap om de 3 maanden voor een periode van een jaar na livegang 1 0,5
De Belgische en niet-Belgische houders van een Europees model parkeerkaart voor personen met een handicap die een digitaal parkeerrecht op nummerplaat creëren.
Aantal aanvragen dat via volledig digitale weg wordt ingediend Telling van het aantal digitale parkeerrechten dat niet via fysiek loket, mail, telefoonsysteem of SMS wordt aangemaakt om de drie maanden over de periode van één jaar 0 0,5
Aantal aanvragen voor een digitaal parkeerrecht dat via digitale drager (mail) wordt ingediend. Telling van het aantal digitale parkeerrechten dat niet via web, app, fysiek loket, telefoonsysteem of SMS wordt aangemaakt om de drie maanden over de periode van één jaar 0 0,05
Aantal digitale parkeerechten dat binnen de afgesproken termijn wordt aangemaakt. De mediaan van het aantal dagen tussen ontvangst van de aanvraag en de creatie van het digitale recht 0 2 dagen
Aantal aanvragen dat via het intelligent telefoonsysteem wordt ingediend. Telling van het aantal digitale parkeerrechten dat niet via web of app, fysiek loket, mail of SMS wordt aangemaakt om de drie maanden over de periode van één jaar 0 0,3
Aantal digitale parkeervergunningen dat door een medewerker van een gemeenteloket aangemaakt. Telling van het aantal digitale parkeerrechten dat niet via web of app, mail, telefoonsysteem of SMS wordt aangemaakt om de drie maanden over de periode van één jaar 0 0,25
Aantal kortlopende digitale rechten dat per SMS wordt geregistreerd Telling van het aantal digitale parkeerrechten dat niet via web of app, mail, telefoonsysteem wordt aangemaakt om de drie maanden over de periode van één jaar 0 0,6
Wij willen dat een gevolmachtigde 'derde' (voogden bewindvoerders, maar derden met een volmacht van de gerechtigde) een aanvraag kan indienen voor een burger die handelingsonbekwaam is of door omstandigheden geen gebruik kan maken van de verschillende aangeboden registratieprocedures (digitaal niet voldoende beslagen of geen toegang tot IT infrastructuur...)
Aantal digitale parkeerrechten dat wordt aangevraagd met een rijksregisternummer dat niet overeenstemt met het rijkregisternummer van de kaarthouder maar waarvoor toch een relatie wordt gevonden met de persoon met een handicap Telling van het aantal aanvragen dat gebeurt op basis van eID/Itsme in combinatie met kaartnummer om de drie maanden voor een periode van een jaar 0 geen streefwaarde, alleen meten
De parkeerwachters scannen een nummerplaat om zo het bezit en de geldigheid van een digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap te controleren
Aantal voertuigen waarvoor een digitaal parkeerrecht voor personen met een handicap wordt gevonden Het procentuele verschil tussen het aantal voertuigen waarvoor een digitaal parkeerrechten voo personen met een handicap wordt gevonden versus het aantale visuele vaststellingen van een analoge kaart er worden uitgevoerd om de 3 maanden voor een periode van één jaar 0 0,5
Significante daling van het aantal voertuigen dat visueel gecontroleerd moet worden Het percentage van het aantal fysieke opvolgingen dat gebeurt als gevolg van het niet waarnemen van een parkeerrecht om de drie maanden voor een periode van één jaar 0 0,45


Andere projectdocumenten

Geen documenten beschikbaar via de VLOCA kennishub.

Interesse in dit project?

Gelieve contact op te nemen met gzg@vlaanderen.be.