Introductie

Met dit project zoeken de initiatiefnemers rond penhouder Deerlijk naar de optimale hybride vorm van dienstverlening waarbij de kwaliteiten van fysiek en digitaal helemaal tot hun recht komen en elkaar versterken. Het project wil in concreto de fysieke organisatie en inrichting van het gemeentehuis efficiënt en logisch aanpassen aan wat digitaal kan.

De output is een blauwdruk die de opzet van de werkplek van de toekomst duidelijk maakt.

Pitch

Voor burgers, ondernemers, verenigingen en medewerkers van het lokaal bestuur

biedt deze loketvrije aanpak

een burgernabije, warme, toegankelijke, outreachende en efficiënte dienstverlening op maat,

door een draagvlak voor digitale transformatie te creëren via participatie wat resulteert in een fysieke integratie van verschillende contactpunten.

In tegenstelling tot de huidige manier van werken gericht op interne en externe kruisbestuiving, creëert ruimte voor kwalitatieve contacten, ondersteunt maximaal digitale toepassingen, werkt drempelverlagend, én is inclusief de ecologische en HR uitdagingen van de toekomst..

Impactmap

Doel Doelgroep Impact Deliverable
Door het aanpassen van de omgeving aan de digitale transformatie en

daarbij alle stakeholders van gemeente en OCMW centraal te stellen bieden we met deze vernieuwende aanpak een warme en toegankelijke dienstverlening op maat.

Burger *De wijze van dienstverlening wordt afgestemd op de specifieke noden en behoeftes van
de burger.
*De burger weet waar, wanneer en hoe hij contact kan nemen met de gemeente volgens
zijn behoefte en vraag --> tijdswinst voor de burger + de burger wordt niet van het kastje
naar de muur gestuurd en heeft een positieve ervaring met de gemeentelijke
dienstverlening. De burger komt in contact met de gemeente voor de produkten waarvoor
hij dit nog nodig acht.
*Door de vrijgekomen tijd in te zetten op het outreachend karakter van onze
dienstverlening krijgen medewerkers sneller een (completer) beeld van de (hulp)vraag
van de burger en wordt deze in het algemeen beter geholpen. Het optimaliseren van de
omgeving speelt hierbij ook een grote rol.
Impactmeting: tevredenheidsmeting bij burgers installeren
Burger met (algemene) vraag *De nieuwe omgeving is ingebed in een ruimere structuur --> werkt drempel verlagend. Er
worden meer mensen geholpen en dit op een effici ntere manier. Hulpverlening (OCMW,
thuiszorg) loopt niet achter op de feiten.
*De nieuwe omgeving maakt outreachend werken mogelijk --> signalen worden sneller
opgepikt en de burger wordt tijdig doorverwezen.
*De gemeente functioneert als netwerkorganisatie --> de burger doet meteen bij de juiste
medewerker zijn verhaal en wordt correct geholpen
*Bij verplaatsing naar het nieuwe huis van de gemeente komt de burger in contact met
cultuur en vrijetijdsdiensten --> de burger leert het aanbod kennen en effectieve
deelname wordt makkelijker
*Inzetten op e-inclusie wordt verankerd en door het aanpassen van de omgeving bereiken
acties met betrekking tot e-inclusie hun doel.
Impactmeting: kwalitatieve data ifv contactmomenten OCMW cli nteel evalueren en het
aantal huisbezoeken dient te stijgen, stijging in het aantal leden van de bib en bij de
ticketverkoop vrije tijd en ticketverkoop inclusieve vrijetijd (vb EDC, MIA uitpas)
Burger met specifieke vraag tot dienstverlening *De burger kan plaats- en tijdsonafhankelijk gebruik maken van de dienstverlening. Als
het niet lukt via de digitale balie krijgt de burger hulp op maat in een vertrouwelijke en
nabije omgeving. De burger heeft hierin de keuze en blijft bijgevolg 'eigenaar' van het
hulpverleningsproces.
*Daar de digitale transformatie de medewerkers op een zeker niveau ontlast van sommige
taken is er ruimte voor meer kwalitatieve dienstverlening. Wat impliceert dat een loket
hier niet voor volstaat.
Impactmeting: daling van aantal contactmomenten, gekoppeld aan een stijging van
contacttijd per moment, in kaart brengen waar en wanneer de burger wenst geholpen te
worden en meten of we hieraan tegemoet komen
Bezoeker van vrijetijdspunt/bib *Het vrijetijdspunt en de bib zijn ingebed in de ruimere structuur --> ook deze bezoekers
worden ondergedompeld in het geheel --> werkt drempelverlagend. Een bezoeker die
initieel kwam voor het vrijetijdspunt kan toch even iets navragen aan de sociale dienst.
Opnieuw worden problematieken sneller behandeld.
*De nieuwe omgeving werkt taboedoorbrekend. Het stigmatiseren van OCMW cli nteel is
verleden tijd. Het 'huis van de gemeente' wordt een doorsnede van de maatschappij.
Impactmeting: stijgend aantal vragen/contacten bij de sociale dienst en thuiszorgdienst,
stijgend aantal deelnemers aan activiteiten voor kwetsbare personen
Verenigingen *Alle vrijetijdsdiensten worden samengebracht tot n vrijetijdspunt --> n duidelijk
aansprekingspunt voor verenigingen.
*Door het aanpassen van de omgeving aan de digitale transformatie en het afbouwen van
loketten ontstaan er voldoende en vernieuwde ruimtes voor ontmoeting en beleving. De
ruimtes worden afgesteld op de hedendaagse digitale samenleving zodat verenigingen
zich toekomsgericht kunnen ontwikkelen.
Ondernemingen *Door de digitale transformatie van ondermeer het ondernemingsloket dient de
ondernemer niet altijd tot in het gemeentehuis te komen met zijn vragen. Bijgevolg kan
hij/zij tijds- en plaatsonafhankelijk gebruik maken van de dienstverlening. Voor
ondernemers met een drukke agenda is dit een grote meerwaarde.
*Door de vrijgekomen personeelstijd kan de ondernemer met specifieke vragen rekenen
op meer kwalitatieve dienstverlening op maat. Dit impliceert opnieuw dat een loket hier
niet voor volstaat.
Impactmeting: contacttijd met ondernemers en via tevredenheidsmeting bij ondernemers
Het lokaal bestuur als organisatie *Het 'dienstenorganogram' wordt losgelaten --> de focus verschuift naar een
netwerkorganisatie. Door het installeren van een netwerkorganisatie krijgen de medewerkers meer zicht op de totale organisatie en worden de banden met collega's over
de ganse organisatie sterker. Enerzijds versterkt dit de identiteit van de organisatie en
anderzijds stelt dit alle medewerkers in staat om de zaken waar nodig organisatie- en dus
ook maatschappij breed te bekijken. Dit resulteert in een snellere maar ook kwalitatievere
dienstverlening.
*De digitale tranformatie en de (fysieke) verschuiving naar een netwerkorganisatie zal
medewerkers inspireren om hun eigen werk creatiever aan te pakken. Ook zal dit hen
stimuleren om initiatief te nemen, idee n te brengen en zorgt dit voor een betere bottom
up doorstroom.
Impactmeting: instrument voor organisatiebeheersing
Medewerker gemeente *Repetitieve taken vallen weg --> inhoudelijke meerwaarde wordt toegevoegd aan het
werk --> een grotere arbeidsvreugde tot gevolg.
*Aangezien de vrijgekomen personele en fysieke ruimte ingezet wordt om nabijheid,
ontmoeting en dienstverlening op maat mogelijk te maken kan een medewerker beter
inschatten wat er leeft bij de burger en hier gericht op inspelen --> zorgt voor minder
frustratiepunten bij medewerkers en bevordert het welzijn op het werk.
*back-office en front-office worden gescheiden --> medewerker kan dossiers
voorbereiden en nabehandeling voorzien zonder gestoord te worden
Impactmeting: tevredenheidsenquete medewerkers
Medewerker sociale dienst *Administratieve ontlasting + maximaal voorzien van nodige hardware --> inzetten op
outreachende hulpverlening. Men kan teruggaan naar de basis van het sociaal werk en
preventief gaan werken, wat een meerwaarde is voor zowel maatschappelijk werker als
hulpvrager.
*De omgeving voorzien van vertrouwelijke gespreksruimtes in plaats van loketten -->
hulpverlening an sich krijgt meer ruimte.
*De digitale en fysieke transformatie cre ert ook mogelijkheden en verscheidene
manieren om met partners samen te werken. Dit zorgt voor een betere aanpak van multiproblem problematieken.
Impactmeting: aantal huisbezoeken stijgen, aantal uithuiszettingen dalen, aantal
schorsingen leefloon dalen, tevredenheidsenquete medewerkers
Management *Digitale transformatie --> meer data ter beschikking --> management faciliteren in
beleidsvoorbereidende opdracht + optimalisering traject werkplek van de toekomst
*De (fysieke) netwerkorganisatie --> stimuleert het management (en elk lid ervan) om de
ganse organisatie te zien en clusteroverschrijdend te denken en te handelen.
Beleid *De digitale en infrastructurele transformatie cre ert ruimte voor verdieping en
verbreding van de dienstverlening. Het stelt het beleid in staat om hier verder op door te
gaan en accenten te leggen.
*Beslissingen worden meer gebaseerd op cijfers en evoluties.
*Doorheen het project wordt gewerkt met 'peterschap' dit zorgt voor een politiek
draagvlak.
Regio *Er is regionaal een eenduidige visie omtrent de digitale transformatie. Door experten uit
de regio te betrekken via een klankbordgroep krijgt deze visie vorm in de praktijk.
*Lokale besturen uit de regio (en daarbuiten) kunnen het onderzoek, de uitgekomen
blauwdruk en de testcases implementeren in de eigen werking --> kosten- en
tijdsbesparend


Blauwdruk

Pagina Blauwdruk: Naar een open, nabij en loketvrij gemeentehuis van de toekomst
Fase De inwoner wil een straatfeest organiseren. Inwoner komt terecht bij het 'centraal punt' van de gemeente. Omdat hij dit wil of omdat de vraag te complex is om meteen digitaal op te lossen Inwoner wordt door de host ontvangen op het centraal punt van de gemeente Inwoner wordt geholpen door allround
onthaalmedewerker
Inwoner heeft een vervolgafspraak met de backoffice specialist Pro-actieve en automatische verwerking van de productaanvraag Verrijken van informatie door de medewerker(s)
van het gemeentehuis
Opvolging van het antwoord via de 'Mijn
Burgerprofiel' app en toepassing
Interactiepunt De inwoner zoekt wat hij hiervoor in orde moet brengen via de zoekfunctie op de website van de gemeente, stelt de vraag aan een chatbot, mailt of telefoneert naar het contactpunt van de gemeente Centrale dienstverleningsplek in de gemeente
(principe 'centraal punt')
De 'host' (persoonlijke of digitale) zorgt voor
een gastvrij contact met de gemeente en
prikkelt ook digitaal (principe 'Hostmanship)
De inwoner stelt z'n vraag aan de medewerker.
Tijdens het contact wordt de vraag gelinkt aan
het juiste product, de juiste contactpersoon, de
juiste locatie, en wordt de juiste volgende
stap uitgevoerd of een vervolgafspraak
gepland.
De inwoner heeft een vervolgafspraak met de
medewerker van de uitleendienst omdat er een
aantal specifieke vragen zijn, op een voor
hem/haar meest geschikte locatie of tijdstip.
(principe 'buiten de muren)
Geen interactiepun tussen burger en
medewerker
Geen interactiepunt tussen burger en
medewerker
Mijn Burgerprofiel
Medium Verschillende kanalen en contactpunten (op afstand) Het gemeentehuis van de toekomst Het gemeentehuis van de toekomst met open
deur, een host als welkomstpunt, een
interactieve wachtruimte, een digipunt en
intu tieve wayfinding (fysiek en digitaal)
Gesprek tussen burger en medewerker in het
centraal punt
Fysieke interactie: centraal punt, via
videobellen, aan decentraal servicepunt,
mobiel, aan huis
Data en automatische processen Interactie tussen medewerkers verrijkt de
dienstverlening aan de burger (principe
filterende en inspirerende werkplek)
Het voorkeurportaal van de inwoner (app,
website, statusupdate via mail of op te vragen
via rechtstreeks contact) (principe:
technologisch ondersteunend)
Ervaring
Frontoffice Contactteam en digitale portalen van de
gemeente
Logische, vlot bereikbare en toegankelijke
locatie in de gemeente
Contact verloopt via een menselijke host en
gesprek van mens-mens of via een menscomputer contact (bijv. digitaal scherm,
bevestigingsmail op de smartphone, smart
device, )
Voor interacties <5 min is er een rechtopstaand
contact (bijv. aan een balie), voor interacties >
dan 5 minuten een zittend contact (bijv. in een
doorschijnend maar afgesloten ruimte, met
water/koffie en ondersteunende digitale tools).
Voor interacties <5 min is er een rechtopstaand
contact (bijv. aan een balie), voor interacties >
dan 5 minuten een zittend contact (bijv. in een
doorschijnend maar afgesloten ruimte, met
water/koffie en ondersteunende digitale tools).
De aanvragen gebeuren volledig digitaal door
dataverwerking en automatische processen.
Burger krijgt automatische statusupdates via
'Mijn Burgerprofiel'
Automatische statusupdates laten weten
wanneer het inname openbaar domein werd
goedgekeurd zodat het materiaal van de
uitleendienst effectief kan/mag geleverd
worden. De medewerkers van de uitleendienst
krijgen hiervan bericht op hun device. De
premie voor het straatfeest wordt door
automatische toevoeging van deze informatie
aan het dossier automatisch uitbetaald aan de
aanvrager.
Bundeling van 'Mijn vragen' (meldingen,
producten, ) via digitaal portaal naar keuze
Backoffice Centraal contactteam en centraal digitaal
intern platform
Digitaal toegankelijke en gedeelde back-office
(documenten, processen, systemen, )
Digitaal toegankelijke en gedeelde back-office
(documenten, processen, systemen, )
De allround onthaalspecialist krijgt de tijd en
ruimte om de vraag van de burger te
beantwoorden. Er moet weinig
geregistreerd/gegevens opgezocht worden
(snel 360 zicht op de burger) maar de hulp van
een 'virtuele assistent' kan ingeroepen worden.
Automatisch worden een aantal zaken in gang
gezet (aanvraag premie, inname openbaar
domein, aanvraag uitleendienst,...)
Digitaal toegankelijke en gedeelde back-office
(documenten, processen, systemen, )
Contactpersoon/dossierverantwoordelijke
volgt dossiers en interacties globaal op en
intervenieert op vraag en indien nodig.
De co rdinator van de uitleendienst werkt op
de flexplek waar ook iemand van de
omgevingsdienst aan het werken is. Ze krijgen
beiden bevestiging van de aanvraag van het
straatfeest en komen er door hun gesprek
achter dat er door de aanwezigheid van een
distributiebedrijf achterin de straat extra
signalisatie noodzakelijk is. De info wordt
aangevuld aan het dossier en de burger krijgt
hiervan meteen een update.
Mijn burgerprofiel' wordt gevoed door lokale
interacties en antwoorden.
Verschil huidige aanpak
(wanneer van toepassing)
Het centrale digitale platform van de toekomst zal via AI vlotter doorzoekbaar zijn, automatischer gevoed en getraind kunnen worden zodat er minder tijd van het centraal contactteam besteed moet worden aan het actueel houden van een digitale toepassing. Die tijd kan ge nvesteerd worden in de rechtstreekse dienstverlening en het rechtstreeks contact. No wrong door' in het gemeentehuis. Hier is
iemand die alle dienstverlening kan
doorverwijzen naar de juiste vervolgafspraak of
het juiste digitale product. Indien het
gemeentehuis gesloten is, worden
alternatieven aangeboden of duidelijk
gecommuniceerd wanneer je er wel terecht
kan.
Open deur, gastvrij onthaal (fysiek of digitaal),
iemand komt naar je toe voor de balie, er zijn
digitale alternatieven wanneer niemand
beschikbaar is.
Het contact met de onthaalmedewerker kan
langer duren, er kan doorgevraagd worden, de
vraag kan integraler benaderd worden, de
virtuele assistent (AI chatbot voor de
medewerker) helpt de medewerker een juist
antwoord te formuleren. Zo kan er nog beter
doorverwezen worden naar een oplossing. Die
oplossing kan zowel digitale vervolgstappen
omvatten, een afspraak met een specialist,...
De gemeente komt meer naar de burger toe in
plaats van omgekeerd. De medewerker wordt
dus mobieler maar kan door nieuwe
technologie n (afspraken- en
planningssystemen) locaties en momenten
bepalen waarop dit kan. Het uitgangspunt is
dat de burger uit minstens 2 locaties en
tijdsblokken kan kiezen.
Meer automatische en proactieve verwerking
en informatie.
'De burger kan de status van z'n vraag, melding
of product volgen via 'Mijn burgerportaal' (in
de app, op de website, via andere toekomstige
tools, )
Meer kennisuitwisseling en contact tussen
medewerkers, ook van andere diensten en
thema's. Samenwerking wordt gestimuleerd via
flexibele werkplekken en interactieplekken
waar kennisdeling en brainstorming wordt
gestimuleerd.
Mijn Burgerprofiel' als overheidsoverschrijdend
portaal van en voor de burger. Gevoed door
meerdere overheden, kanaalonafhankelijk
raadpleegbaar door de burger via nzelfde
portaal


Succes-meting

Impact
(6 thema's uit conceptstudie)
Meetpunt SMART
specificatie
Huidige
waarde
Doel
waarde
Inzetten op centraal punt van/voor de gemeente aantal gecentraliseerde
contactpunten
Het aantal contactpunten waar de
burger voor
dienstoverschrijdende vragen
terecht kan tov het aantal
inwoners.
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
1-10
Afhankelijk van het
aantal inwoners in de
stad of gemeente.
eductie aantal loketten Het aantal loketten gekoppeld
aan 1 dienst.
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
0
Tevredenheid van de burger Algemene tevredenheid van de
burger over het centrale
contactpunt inzake snel en
correct een antwoord krijgen op
diens vraag op een schaal van 1 -5
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
3,5
Eerstelijnsmedewerker kan direct
antwoord bieden
De tijd die een medewerker
spendeert aan het zoeken naar de
juiste informatie (documenten,
processen, premies, producten en
diensten)
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
3 minuten
aantal contactkanalen Het aantal contactkanalen voor
de burger dat op 1 punt
samenkomt voor de medewerker
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
Stijging voor de burger,
daling voor de
medewerker door
koppelingen
Profiel onthaalmedewerker Het eerste aansprekingspunt van
de gemeente is niet meer louter
een administratieve job en wordt
ingeschaald.
c- niveau minimum b- niveau
Hostmanship - van klant naar gast tevredenheidsmeting burger Algemene tevredenheid van de
burger over het onthaal in het
gemeentehuis op een schaal van
1 -5
verschillend bij elke
stad/gemeente: zie
gemeente- en stadsmonitor
3,5
sneller bij de juiste persoon De tijd die een burger doorloopt
van het onthaal in het
gemeentehuis tot het antwoord
bij de effectieve dienst als het
centraal onthaal geen antwoord
kan bieden
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
Afhankelijk van de soort
vraag en of er een
afspraak bij de dienst
noodzakelijk is
Buiten de muren - mobiel contactpunt aantal decentrale
dienstverleningslocaties
Het aantal contactpunten waar de
burger voor
dienstoverschrijdende vragen
terecht kan buiten het
gemeentehuis tov het aantal
inwoners.
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
minimum 1 (indien
mobiel zijn dit er
meteen meerdere)
aantal contacturen op decentrale
lokaties
De tijd die een medewerker
spendeert aan dienstverlening op
een decentrale locatie
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
In stijgende lijn
Inspirerende en filterende werkplaats aantal contactmomenten over de
diensten heen
De tijd die een medewerker
spendeert aan formeel of
informeel overleg met
medewerkers van de eigen
organisatie, maar van een andere
dienst per week
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
0,5 uur per week
aantal flexibele werkplekken Het aantal werkplekken in het
gemeentehuis en op decentrale
locaties die niet toegewezen zijn
aan 1 persoon of dienst.
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
10% van het aantal
beeldschermwerkers
(zonder de scholen)
(met een maximum van
25 indien de huidige
infrastructuur niet meer
toelaat)
aantal activity based werkplekken Het aantal ruimtes in functie van
de specifieke activiteit (vb
concentratie, hybride vergaderen,
informeel overleg,
ontspanning, )
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
Voor elke specifieke
activiteit min 1 plek
tevredenheidsmeting medewerker Algemene tevredenheid van de
medewerker over de werkplekken
op een schaal van 1 -5
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
3
Duurzame partnerschappen aantal organisaties die gebruik
maken van de ruimtes van het
gemeentehuis
Het aantal externe organisaties
die over de periode van 1 jaar
gebruik maken van de ruimtes
van het gemeentehuis
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
afhankelijk van de
grootte van de
stad/gemeente: 3 -
aantal uren waarop het
gemeentehuis door andere
gebruikers gebruikt wordt
Het aantal uren per week waarop
een locatie van het gemeentehuis
door andere (externe) gebruikers
ingenomen wordt.
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
minimum 1 uur per
week
aantal externe diensten die werken
op flexibele werkplek / frontoffice
Het aantal externe diensten die
gebruik maken van de frontoffice
in het gemeentehuis om de
burger te woord te staan over de
eigen dienstverlening per jaar.
Afwijkend bij elke
stad/gemeente
afhankelijk van de
grootte van de
stad/gemeente: 3 -
Technologsich ondersteunend Eerstelijnsmedewerker weet waar
info te vinden is en kan met de
technologie werken.
De tijd die een medewerker
spendeert aan het zoeken naar de
juiste informatie (documenten,
processen, premies, producten en
diensten)
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
3 minuten
De mate waarin informatie
doorstroomt naar de juiste dienst en
software met elkaar gekoppeld is.
Het aantal keer waarop de burger
zijn vraag moet stellen.
Tot op heden wordt er hier
geen data over
bijgehouden.
1
Lokale besturen uit de regio (en daarbuiten) kunnen het onderzoek, de uitgekomen blauwdruk en de testcases implementeren in de eigen werking aantal besturen die rapport
raadplegen
Het aantal keer dat de website
(gemeentehuisvandetoekomst.be
) door een uniek ip adres
geconsulteerd wordt per jaar.
0 20


Andere projectdocumenten

Geen documenten beschikbaar via de VLOCA kennishub.

Interesse in dit project?

Gelieve contact op te nemen via gzg@vlaanderen.be.