Brugge Smart City

Bram De Vreese, Datamanager bij de Stad Brugge, gaat in gesprek met Steven Degelaen, VLOCA communicatie coördinator bij ABB.

Bram vertelt over de ontwikkeling van de Brugse “Local Digital Twin” en het verloop van het VLOCA-traject.


Steven: Hoe is in de stad Brugge het idee gerijpt om een Local Digital Twin te ontwikkelen?

Bram: In de Beleidsnota 2019-2024 heeft ons bestuur de ambitie geuit dat door het gebruik van technologie betere inzichten moeten komen uit beschikbare data. Technologie wordt in Brugge dus niet beschouwd als een doel op zich, maar wel als een middel om maatschappelijk relevante doelstellingen te bereiken.

Het doel van onze deelname aan het VLOCA-traject Local Digital Twin was om ervaringen en kennis uit te wisselen over de ontwikkeling van zo’n digitale tweeling van een stad, en dit specifiek uit te werken voor een aantal use cases en domeinen zoals luchtkwaliteit en mobiliteit. Tegelijk is dit allemaal vrij nieuw en innovatief. We kijken dus ook graag over onze grenzen heen en laten ons inspireren door voorbeelden uit andere landen, en laten ons in de realisatie van onze ambitie begeleiden door specialisten.


Steven: Wie was er vanuit de Stad Brugge bij dit traject betrokken?

Bram: Binnen onze stad werd er initieel een innovatieworkshop georganiseerd. Experten uit verschillende diensten werkten samen met VLOCA om de use case uit te werken. In de verfijnde use case werd de toegevoegde waarde voor de stad voor alle betrokken partijen stelselmatig duidelijker. Deze dienstoverschrijdende manier van samenwerking is intussen tevens in heel wat andere projecten ingeburgerd binnen het Brugs lokaal bestuur.


Steven: Hoe ondersteunt de ontwikkeling van een digitale tweeling het beleid van de stad?

Bram: De initiële aanname was dat experten de impact van nodige ingrepen op voorhand kunnen simuleren, scenario's modelleren om tot een beredeneerde oplossing te komen, op vraag van de beleidsmakers, voor onze burgers. Het is intussen wel duidelijk dat dit instrument ons bestuur kan toelaten om betere beleidsbeslissingen te nemen. In het verleden werd er vaak gebruikt gemaakt van ruwe data, maar door verfijning en juiste kadering binnen de Local Digital Twin moeten we in de toekomst in onze stad sterker onderbouwde beslissingen kunnen nemen.


Steven: Is bepaalde kennis of ervaring nodig bij de beleidsmakers om de oplossing te gebruiken?

Bram: Het is niet zo dat het een machine is die alle beslissingen voor de beleidsmensen zal voorkauwen. Duiding, ervaring en voorkennis blijven noodzakelijk om met deze technologie de juiste beslissing te nemen. Experten kunnen aan de hand van de tool heel wat voorbereidend werk verrichten maar uiteindelijk behoudt de beleidsmaker de nodige ruimte om accenten te leggen en de beslissing te nemen. Het interpreteren van data en het bij elkaar brengen van nog andere relevante parameters blijkt van belang. Bij het interpreteren van de gegevens en het formuleren van besluiten nemen partners zoals de Vlaamse Milieu Maatschappij en het departement Mobiliteit en Openbare Werken een waardevolle rol op.


Steven: Welke toegevoegde waarde leverde VLOCA voor het lokaal bestuur?

Bram: Het principe "kennis delen is kennis vermenigvuldigen" is cruciaal. Met onze partners bouwen we samen aan onze ambitie: de kennisinstellingen imec en VITO speelden een voorname rol, andere lokale besturen en onze partner Urban Sense (Cegeka – Sirus) leverden hun inzichten en bespraken hun behoeften, en de Vlaamse Overheid stimuleert het project door financiering, raad en daad. Het VLOCA initiatief bij ABB is als co-creatie platform een duidelijke meerwaarde in onze ontwikkeling gebleken maar ook de technologische principes legden de basis van de realisatie van de digitale tweeling.  

Het model biedt toegevoegde waarde voor de Stad Brugge maar ook voor andere lokale besturen met vergelijkbare doelstellingen. De beschikbare middelen bij alle lokale besturen zijn beperkt; daarom is het handig om beroep te doen op een groep experten om samen oplossingen te zoeken voor gemeenschappelijke uitdagingen.


Steven: Wat is de volgende stap voor de digitale tweeling van de stad Brugge?

Bram: De digital twin is een virtuele voorstelling van een echte situatie maar ze moet verder gaan dan enkel een 3D-voorstelling van de stad. Het is een voorstelling van de visie van onzen stad en alle factoren die het leven in de stad beïnvloeden.

Onze ambitie in Brugge is om verder te gaan dan luchtkwaliteit en mobiliteit: andere factoren zoals druktemeting op het openbaar domein, hittemetingen, toeristische bezetting, calamiteiten zoals COVID-19 willen we meenemen als parameters in de digitale tweeling. Hierbij ligt de uitdaging niet zozeer bij het technische luik, maar eerder in het scherpstellen van de use cases, het correct interpreteren van de problematiek en de omzetting ervan in beleid.


Steven: En daarin speelt allicht ook co-creatie een rol?

Bram: Jazeker. Want als er één ding is dat we hebben geleerd, is dat we straffe ambities niet op eigen houtje kunnen realiseren. We blijven een voortrekkersrol in Vlaanderen spelen door onze ervaringen te blijven delen en staan open voor ervaringen van collega besturen en experten.