QUARK – “Quick Urban AiR quality using Kernels” - is een screeningsmethodiek ontwikkeld door VITO om op een snelle manier jaargemiddelde hoge resolutie luchtkwaliteitskaarten te berekenen voor stedelijke omgevingen. De methodiek voldoet aan volgende voorwaarden:


•             Snel zijn (rekentijd)

•             Relatief gelijkende resultaten geven als ATMO-Streetsimulaties van dezelfde scenario’s.


De methodiek maakt gebruik van een kernel aanpak. Dit zijn de jaargemiddelde bijdrages tot polluentconcentraties voor een wegsegment met standaard-emissies. Voor verschillende mogelijke oriëntaties van een wegsegment wordt de bijdrage tot de jaargemiddelde in de configuratiestap berekend. De methodiek wordt toegepast om de verschillen in de polluentconcentraties ten opzichte van een referentiesituatie te berekenen.

De resultaten voor de referentiesituatie worden ook tijdens de configuratiestap berekend. Wanneer een nieuw scenario dient te worden geananlyseerd, dient enkel voor wegsegementen met wijzigingen in de verkeerssituatie de luchtkwaliteitsimpact te worden berekend.  

In de modellering worden de wijzigingen in de verkeerssituatie als eerste stap omgezet tot wijzigingen in wegverkeersemissies. Voor deze wegverkeersemissies wordt vervolgens op basis van de voorberekende kernel-bibliotheek de luchtkwaliteitsverschilkaart samengesteld. Hiervoor wordt voor elke bron (wegsegment) de juiste kernel geselecteerd en opgeschaald met de emissies.

Door combinatie van de verschilkaart en de referentie kunnen ook de totale polluentconcentraties berekend worden.


De methodiek is opgezet en toepasbaar voor stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2.5). Voor de DUET Digital Twin is QUARK gekoppeld aan een verkeersmodel van KU Leuven.

Meer informatie via https://vito.be/nl/product/atmosys-luchtkwaliteitsmanagement-systeem