Impactmap

Naam van de dienst/aanpak/project: Fundament Proactieve dienstverlening Datum: 27/01/2022
Doel Doelgroep Impact Deliverable
Met deze nieuwe aanpak
bieden we de UITPAS automatisch aan KANSENTARIEF (KT) aan bij aankoop
door
op basis van beschikbare data in gekoppelde bronnen in real time te onderzoeken of de aankopende burger daar recht op heeft.
Burger die UITPAS KT aankoopt aan de UITPAS-balie
(10.000 per jaar - ongeveer 65% aan kansentarief)
Proactieve toekenning van juiste tarieven:
Burger hoeft niet langer zelf aan te geven dat hij/zij kansentarief wenst, of daarvoor denkt in aanmerking te komen. Soms bestaat er schroom om dit aan de balie te moeten aangeven. Bovendien zijn er ook burgers die niet weten over het bestaan van KT, of die niet weten dat ze daar voor in aanmerking komen. Zij zullen nu het juiste tarief automatisch krijgen. => grotere take-up
Administratieve vereenvoudiging:
Burger moet geen attesten meer ter bewijsvoering aanleveren:
- attest Verhoogde Tegemoetkoming (via mutualiteit)
- attest schuldbegeleiding/budgetbeheer,-bemiddeling
- bewijs leefloon
Meer vrijetijdsbesteding voor personen in armoede:
Hogere take-up leidt er toe dat meer mensen een UITPAS aan kansentarief zullen hebben en dus daar ook gebruik van zullen maken. Dankzij het kansentarief genieten ze van 80% korting bij deelname aan sport- of vrijetijdsactiviteiten. We gaan er van uit dat door meer en juister de UITPAS aan het kansentarief te verkopen dat dit ook leidt tot meer vrijetijdsdeelname van deze doelgroep.
Het rijksregisternummer van de aankoper wordt ofwel manueel ofwel via uitlezen e-id in het UI-scherm ingegeven door de baliemedewerker (die daartoe gemachtigd is) en start de bevraging.
Volgende criteria worden binnen Automatisch Advies (MAGDA) afgetoetst obv het ingegeven rijksregisternummer:
- is X inwoner van Gent (via GeefPersoon) én
- heeft X statuut Verhoogde Tegemoetkoming (via GeefSociaalStatuut) of
- is persoon gekend bij OCMW als leefloner (via GeefSociaalStatuut) of
- is persoon X gekend bij OCMW Gent onder schuldbegeleiding/budgetbeheer, -bemiddeling (via koppeling interne OCMW-bron van GENT)
Indien aan bovenstaande regels wordt voldaan krijgt de baliemedewerker een positief advies in het UI-scherm om Kansentarief UITPAS toe te kennen. Indien niet, krijgt die te zien op welke van de voorwaarden niet werd voldaan en wordt de UITPAS aan gewoon tarief verkocht.
Baliemedewerker die UITPAS verkoopt (17 verschillende verkooppunten: Gentinfopunten, dienstencentra, UITwinkel, Stadswinkel, Krook-bib,…) Gebruiksvriendelijkere dienstverlening: de medewerker hoeft de burger niet meer om zeer persoonlijke en soms gevoelige zaken te vragen zoals of die eventueel in schulden zit, een leefloon krijgt, een sociaal statuut heeft, … Baliemedewerker leest eID in of geeft rijksregisternummer manueel in UI-scherm in en krijgt te zien of persoon aan balie wel of niet in aanmerking komt voor kansentarief.
We maken een UI-scherm op voor de baliemedewerkers. Bij de opzet van dit scherm worden de medewerkers betrokken en zullen gebruikerstesten uitgevoerd worden.
Efficiëntiewinst:
Hoeft bewijsstukken niet langer op te vragen, te controleren. Tijdswinst want minder tijd kruipt in uitleggen welke attesten, waar ze die attesten kunnen opvragen, controleren van de attesten.
Gegevens worden opgevraagd via MAGDA/Automatisch Advies in de gekoppelde databronnen. Indien nodig kan de medewerker het advies meer in detail bekijken om te zien op basis van welke data het advies tot stand is gekomen.
Burgers met persoonsgevoelige gegevens gekend bij OCMW Dataminimalisatie:
Er zullen minder gegevens over burgers die gekend zijn bij OCMW onder vorm van schuldbegeleiding/ budgetbeheer,-bemiddeling gedeeld worden binnen de organisatie. Vroeger stonden alle mogelijke rechthebbenden in een lijst op een beveiligde sharepoint waar baliemedewerkers in konden nagaan of persoon X inderdaad rechthebbend was.
Niet alleen was deze data niet altijd actueel, maar bovendien werd op deze manier ook persoonsgevoelige data over burgers gedeeld die niet gekend hoefden te zijn bij de baliemedewerkers. De lijst omvatte immers ook personen die geen UITPAS kwamen aankopen.
Via een puntbevraging wordt enkel de data van de persoon die aan de balie de UITPAS komt kopen op dat moment opgevraagd in de gekoppelde bronnen. Bovendien zal in het advies dat getoond wordt aan de baliemedewerker het achterliggende detail in de eerste plaats niet te zien zijn. Het is immers niet van belang of die burger nu recht heeft omwille van dat hij VT heeft, of omwille van feit dat hij misschien in budgetbeheer zit. De baliemedewerker hoeft dat niveau aan detail dus niet meteen te zien. (Het kan echter zijn dat het wél nodig is om dit te bekijken, vb als de burger daar vragen over heeft, en dan zal de baliemedewerker het detail van advies kunnen openklikken en bekijken. Maar we nemen dit dus niet als standaard op in het advies dat getoond zal worden.) We onderzoeken in het project door middel van gebruikerstesten bij de baliemedewerkers hoe men best en efficiëntst deze info te zien wil/kan krijgen.
Met deze nieuwe aanpak
bieden we ouders met een laag inkomen of met een leefloon automatisch het kortingstarief toe op hun facturen van het stedelijk onderwijs Gent en de dienst kinderopvang
door
op basis van beschikbare data in gekoppelde bronnen te onderzoeken of ze daar recht op hebben.
Ouder van kind in school van stedelijk onderwijs of kinderopvang Gent met laag inkomen en/of leefloon.
(12.000 schoolgaande kinderen => 20% armoederisico = schatting van 2.400 lln). (voor onderwijs kregen in 2021 991 unieke kinderen een korting op basis van het loon of sociale korting. Voor kinderopvang waren dat er 509)
Proactieve toekenning van juiste tarieven:
Ouders die de kortingstarieven niet kennen, of niet weten dat ze daar voor in aanmerking komen, gaan nu automatisch het juiste tarief gefactureerd krijgen => Grotere take up
Ouders hoeven niet langer zelf aan te geven dat ze denken in aanmerking te komen voor een korting. Vaak bestaat schroom of schaamte om dit door te geven aan de school.
Korting obv fiscaal inkomen:
Vandaag bestond al een gedeeltelijke oplossing voor ouders met een leefloon. Dankzij deze opzet zal ook voor ouders met een laag inkomen (maar dus geen leefloon) alsnog automatisch een korting op hun schoolfacturen toegekend worden, zonder dat ze dit moeten aangeven.
Bij de start van het schooljaar, en voor nieuwe ingeschreven kinderen bij de instapmomenten, wordt de lijst met (nieuwe) ingeschreven kinderen uit de toepassingen van Stedelijk Onderwijs (stadsscholen) & dienst Kinderopvang via de toepassing bevraagd naar relevante gegevens over de ouders. De bevraging verloopt via MAGDA en de criteria worden in Automatisch Advies gemodelleerd in business-rules en afgetoetst.
Obv een lijst met de rijksregisternummers van de ingeschreven leerlingen/kinderen bevragen we op 15/09; 15/11; 15/01 en 15/05 (na diverse instapmomenten schooljaar voor nieuwe kinderen):
- hebben ouders van X een leefloon (bevraging via GeefSociaalStatuut)
- is het GBI van de ouders lager dan 30.000 euro OF lager dan 20.000 euro OF gelijk aan of lager dan het (equivalent) leefloon? Deze datastroom is nieuw op te zetten vanuit FOD.FIN / drempelbedragen worden in de bibliotheek mat businessrules van Automatisch Advies gemodelleerd.
Het advies geeft ons per kind duidelijk weer in welk kortingstarief die valt.
Administratieve vereenvoudiging:
Ouders moeten het fiscaal attest of attest leefloon niet meer ter bewijsvoering aan de school doorgeven. (Bewijs leefloon of Fiscaal attest)
Dikwijls is dit niet meteen duidelijk voor ouders welke specifieke attesten er nodig zijn.
Dataminimalisatie:
Ouders die in de huidige situatie hun fiscaal attest als bewijsstuk moeten doorgeven geven een veel grotere inzage in hun persoonlijke inkomenssituatie dan eigenlijk nodig is voor het specifieke doeleinde. Bovendien krijgen meerdere mensen dit document te zien vooraleer het bij de dienst toekomt die de facturen opmaakt. Door het fundament zal dit fiscaal attest helemaal niet meer opgevraag moeten worden. Via het fundament wordt bovendien énkel onderzocht of het GBI van de ouders lager ligt dan bepaalde drempelbedragen.
Brugfiguren, of personeelsleden binnen de schooladministraties en de kinderopvanginitiatieven
(aantal; 805 unieke kleuters en lagere schoolkinderen waarvan vaak overlap bij DIKO en school)
Efficiëntiewinst
Brugfiguren steken nu heel veel tijd in het informeren van ouders over hun rechten, in het herhaaldelijk opvragen en herinneren aan ouders om de juiste bewijsstukken aan te leveren zodat de korting kan aangevraagd worden bij departement Stedelijk Onderwijs. Al deze taken zullen komen te vervallen waardoor tijd vrijkomt om ouders met andere zorgen bij te staan.
Onze oplossing zorgt ervoor dat de handelingen die de scholen in dit proces moesten uitvoeren, automatisch zullen verlopen.
De handelingen van de brugfiguren en schooladministraties zijn in onze nieuwe aanpak niet meer nodig.
De aanvraagprocedure, waarbij de scholen en brugfiguren ouders vaak bijstonden, komt te vervallen voor de meeste dossiers. Op deze manier komt tijd vrij voor hen om ouders bij te staan rond andere zaken ipv enkel administratieve rompslomp te regelen.
Persoonsgevoelige informatie
Brugfiguren zullen minder moeten doorvragen naar zeer persoonlijke informatie zoals of de ouders misschien een laag inkomen hebben of een leefloon genieten. Deze vraag valt niet altijd in goede aarde bij de ouders en is vaak een moeilijk gesprek.
Stedelijk Onderwijs Gent en dienst Kinderopvang Efficiëntiewinst:
De administratie moet de vele bewijsstukken die vanuit de scholen komen over de dossiers waar korting toegekend moet worden niet meer controleren, verwerken, opvolgen.
In de huidige situatie zijn er binnen het departement Onderwijs 5 medewerkers voltijds bezig in de maanden september & oktober met deze administratieve opvolging.
De administratie zal via ons fundament de lijst met ingeschreven leerlingen (totaal 12.000 rijksregisternummers) bevragen. Voor deze 12.000 records wordt bij opmaak van de facturen eind september afgetoetst via Automatisch Advies wie recht heeft op een korting, en welk kortingstarief dat is. Ook bij bijkomende instapmomenten doorheen het schooljaar wordt voor nieuwe leerlingen bevraagd welke ouders een kortingstarief genieten. Het kortingstarief wordt vervolgens door de medewerkers die de facturen opmaken toegepast bij de opmaak van de facturatie.

Concreet zal via Automatisch Advies obv de businessrules de verschillende kortingstarieven afgetoetst worden en per leerling weergegeven worden:
Korting A (Leefloon) / Korting B GBI <30.000 euro / Korting C GBI ts 20k en 30k / Korting D GBI onder of gelijk aan leefloon-equivalentleefloon.
Uiteindelijk zal dit ook leiden tot minder kosten bij de administratie aan herinneringsbrieven om facturen die niet/laattijdig betaald worden; en uiteindelijk zelfs kosten van deurwaarders die ingezet worden bij niet-betaling van facturen.
Met deze nieuwe aanpak
bieden we 1) inwoners van de LEZ-zone die VT hebben automatisch hun verlaagd tarief; en 2) personen met een parkeerkaart voor handicap die ook het Verhoogde Tegemoetkoming (VT)-statuut hebben eenvoudiger hun gratis registratie,
door
bij hun aankoop van hun LEZ-toegang op basis van beschikbare data in de gekoppelde bronnen na te gaan of ze daar recht toe hebben.
Inwoners LEZ-zone met VT statuut die verlaagd tarief krijgen
(#300/jaar)
Administratieve vereenvoudiging:
Burger hoeft het attest ter bewijsvoering niet meer zelf aan te leveren bij de aanvraag. Het volstaat om aan te vinken dat hij/zij Verhoogde Tegemoetkoming geniet.
Nu moeten burgers dit attest nog vaak bij hun mutualiteit gaan opvragen. Heel dikwijls wordt het verkeerde bewijsstuk aangeleverd of zijn daar nog veel vragen over.
De burger zal in de LEZ-tool het attest van Verhoogde Tegemoetkoming niet meer zelf moeten opladen. Het zal volstaan dat de burger aangeeft dat ie een VT attest heeft door dit aan te vinken op de LEZ-tool. Het zal vervolgens door de LEZ-stadsmedewerker in de backoffice via een bevraging naar onze tool gecontroleerd worden obv het rijksregisternummer van de aanvragende burger.
Volgende criteria worden binnen Automatisch Advies (MAGDA) afgetoetst obv het rijksregisternummer:
- heeft X statuut Verhoogde Tegemoetkoming (via GeefSociaalStatuut).
Indien aan bovenstaande regels wordt voldaan, krijgt de stadsmedewerker een positief advies terug en kan die de verwerking van de aanvraag verder afhandelen.
Burger met parkeerkaart voor handicap én VT-statuut die gratis registratie van wagen doet
(VT: #700/jaar; parkeerkaart: #800/jaar)
Administratieve vereenvoudiging:
Burger hoeft geen attest meer ter bewijsvoering aan te leveren bij de aanvraag:
- attest Verhoogde Tegemoetkoming
Nu moeten burgers dit attest nog vaak bij hun mutualiteit gaan opvragen, dikwijls wordt het verkeerde bewijsstuk aangeleverd of zijn daar nog veel vragen over.
- Ook de gegevens over de parkeerkaart voor gehandicapten zal niet meer moeten doorgegeven door de aanvrager.
Via Automatisch Advies wordt, op basis van de aanvraag die een LEZ-medewerker vanuit hun backofficesysteem (Traffiek) initieert, nagegaan of:
- persoon (obv rrnr) over VT beschikt (GeefSociaalStatuut) + einddatum VT
- of: iemand gedomicilieerd op hetzelfde adres heeft VT
- persoon een parkeerkaart handicap heeft (GeefDossierHandicap)
- of: iemand gedomicilieerd op hetzelfde adres als de titularis een parkeerkaart handicap heeft (GeefPersoon)

Er wordt een API koppeling tussen de LEZ-tool (Traffiek) en Automatisch Advies opgezet.
Administratie LEZ (Milieudienst Gent) Efficiëntiewinsten:
Er kruipt vandaag heel veel tijd in het begeleiden van burgers bij de aanvraag van deze sociale maatregelen. Het op weg helpen om het attest Verhoogde Tegemoetkoming te verkrijgen bij de mutualiteiten, toelichting en informatie geven. Bellen en mailen wanneer het bewijsstuk niet juist of laattijdig, of niet wordt aangeleverd.
Indien deze check digitaal bij de authentieke bron kan gebeuren, zal dit voor medewerkers véél tijd en werklast besparen.
We ontwikkelen een API vanuit de backoffice-tool van de LEZ (TRAFFIEK) naar Automatisch Advies.
Medewerkers kunnen dan voor een specifiek rijksregisternummer het advies opvragen.

Blauwdruk template

Pagina 1 Blauwdruk: Fundament proactieve dienstverlening - UITPAS KT (1)
Fase Vragen aankoop UITPAS Controleren kansentarief aankoper Afleveren UITPAS aan juiste tarief
Interactiepunt - Ik ga naar één van de verkooppunten van de UITPAS.
- Ik heb eigenlijk geen weet van verschillende tarieven maar ben wel geïnteresseerd in het aanbod en spaar-mogelijkheden.
- Ik luister bij de baliemedewerker hoe de UITPAS werkt en welke opties er zijn.
- Ik geef mijn identiteitskaart aan de baliemedewerker, daarmee kan hij/zij controleren of ik eventueel ook recht heb op het kansentarief.
- Ik zeg dat ik denk van wel, maar niet weet welke bewijsstukken ik daar voor misschien moet aanleveren.
- De baliemedewerker informeert me dat dit niet nodig is, en dat hij/zij op basis van mijn rijksregisternummer kan nagaan of ik daar recht op heb.
- Blijkbaar heb ik recht op kansentarief, fijn, dat wist ik helemaal niet! En ik hoef niet eens documenten of iets dergelijks aanleveren!
- Dat ging zeer snel, en ik moet maar 1 euro betalen.
- Dankzij mijn kansentarief UITPAS geniet ik nu blijkbaar 80% korting op superveel vrijetijd- en sportactiviteiten!
Medium Balies UITPAS / 17 verkooppunten - Balies UITPAS / verkooppunten
- E-id kaart of doorgeven rijksregisternummer aan baliemedewerker
- Balies UITPAS / verkooppunten
- Bancontact
- Afleveren UITPAS
Ervaring TestGzGBlauwdruk.jpg
Frontoffice - Baliemedewerkers informeren over aanbod en gebruik UITPAS.
- Informeren over bestaan van diverse tarieven en kostprijzen.
- Baliemedewerker geeft rijksregisternummer van burger / of leest e-id kaart in van burger in UI-scherm dat we ontwikkelen.
- Baliemedewerker start aanvraag voor Kansentarief UITPAS.
- Baliemedewerker krijgt in het UI-scherm te zien of de persoon die UITPAS wenst aan te kopen recht heeft op het kansentarief of niet.
- In het systeem wordt een Advies gegenereerd dat de baliemedewerker bijkomend kan openen en waarin het detail achter het Advies meegedeeld wordt. Zo kan de baliemedewerker bijvoorbeeld inkijken obv welke criteria er wél of geen kansentarief toegekend wordt indien daar vragen bij zouden zijn.
- Op basis van het advies maakt de baliemedewerker de juiste UITPAS aan en vraagt die het jui
ste tarief (5 euro of 1 euro voor de aankoopprijs) aan de burger.
Backoffice Geen - Via API vanuit UI-scherm start de puntbevraging voor het opgegeven rijksregisternummer in Automatisch Advies.
- In Automatische Advies staan de geldende voorwaarden in machineleesbare business-rules beschreven.
- De nodige data wordt in de gekoppelde bronnen (KSZ + interne OCMW New Horizon bron) opgevraagd.
- De opgevraagde data wordt afgetoetst aan de businessrules.
- Zodra één van de doorslaggevende criteria voldoende uitsluitsel geeft over eventueel recht op Kansentarief wordt het advies aan de baliemedewerker bezorgd.
- Indien onvoldoende gegevens beschikbaar zijn wordt het advies gegeven "Advies niet beschikbaar".
- In het systeem wordt een Advies gegenereerd dat de baliemedewerker bijkomend kan openen en waarin het detail achter het Advies meegedeeld wordt. Zo kan de baliemedewerker bijvoorbeeld inkijken obv welke criteria er wél of geen kansentarief toegekend wordt indien daar vragen bij zouden zijn.
Geen
Verschil huidige aanpak
(wanneer van toepassing)
Baliemedewerker zal niet meer moeten informeren welke bewijsstukken de burger nodig heeft om het kansenstatuut te attesteren. Vandaag moet de baliemederker de bewijsstukken op moment van aanvraag bij de klant opvragen. Het attest van Verhoogde Tegemoetkoming, of een bewijs dat die persoon een Leefloon geniet of in schuldbemiddeling of budgetbegeleiding of budgetbeheer zit bij het OCMW. Vaak heeft de burger niet meteen de juiste bewijsstukken mee en moet de burger opnieuw naar huis, eerst de documenten opvragen/opzoeken en later opnieuw komen. Geen

Succesmeting

Impact
(uit impactmap)
Meetpunt SMART
specificatie
Huidige
waarde
Doel
waarde
UITPAS Proactieve toekenning van juiste tarieven:
Burger hoeft niet langer zelf aan te geven dat hij/zij kansentarief wenst, of daarvoor denkt in aanmerking te komen.
Burgers die misschien niet weten over het bestaan van KT, of die niet weten dat ze daar voor in aanmerking komen, gaan nu het juiste tarief automatisch krijgen. => grotere take-up

Administratieve vereenvoudiging:
Burger moet geen attesten meer ter bewijsvoering aanleveren:
- attest Verhoogde Tegemoetkoming (via mutualiteit)
- attest schuldbegeleiding/budgetbeheer,-bemiddeling
- bewijs leefloon
Burgers zullen bij aankoop aan de UITPAS-balie meteen hun UITPAS kunnen meenemen aan juiste tarief. Vandaag moeten mensen soms nog eens opnieuw komen omdat ze de (juiste) bewijsstukken niet mee hebben.

Meer vrijetijdsbesteding voor personen in armoede:
Juister en proactief toekennen van KT bij UITPAS biedt deze doelgroep 80% korting op de kostprijs van sport- en vrijetijdsactiviteiten. Deze oplossing zal ook resulteren in een grotere participatie van burgers in armoede aan vrijetijdsbesteding.
Aantal UITPAS met kansentarief die verkocht zijn Percentage van het aantal verkochte UITPASsen met kansentarief aan balie in verhouding tot aantal UITPAS (zonder kansentarief). 65% van UITPAS is met Kansentarief Stijging van aandeel met Kansentarief met 5% 1 jaar na oplevering oplossing
Efficiëntiewinst voor de baliemedewerker:
Hoeft bewijsstukken niet langer op te vragen, te controleren, te verwerken
Gebruiksvriendelijke dienstverlening:
Medewerker moet minder vaak burger terug naar huis sturen wanneer de nodige bewijsstukken ontbreken. Verkoop kan veel vlotter verlopen.
Doorlooptijd verkoop UITPAS aan balie UITPAS Maximaal aantal minuten van doorlooptijd bij verkoop UITPAS kansentarief die medewerker besteedt aan uitleg en controle bewijsstukken. 15 minuten 5 minuten
Daling met 10 minuten per verkochte UITPAS KT
Dataminimalisatie:
Er zullen minder gegevens over burgers die gekend zijn bij OCMW onder leefloon, VT-statuut, of onder vorm van schuldbegeleiding/ budgetbeheer,-bemiddeling gedeeld worden binnen de organisatie. Vroeger stonden alle mogelijke rechthebbenden in een lijst op een beveiligde sharepoint waar baliemedewerkers dan konden nagaan of persoon X inderdaad rechthebbend was. Niet alleen was deze data niet altijd actueel, maar bovendien werd op deze manier ook persoonsgevoelige data over burgers gedeeld die niet gekend hoefden te zijn bij de baliemedewerkers.
Gedeelde lijst met personen in schuldbegeleiding, budgetbeheer, budget bemiddeling tussen OCMW en UITPAS verkooppunten Aantal gedeelde lijsten 1 per verkooppunt
17 verschillende verkooppunten over de Stad
0
Er is geen gedeelde lijst meer, enkel digitale bevraging voor burger die UITPAS aankoopt.
Onderwijs Proactieve toekenning van juiste tarieven voor ouders van leerlingen in Stedelijk onderwijs en Kinderopvang.
Ouders die de kortingstarieven niet kennen, of niet weten dat ze daar voor in aanmerking komen, gaan nu automatisch het juiste tarief gefactureerd krijgen => grotere take up
Ouders hoeven niet langer zelf aan te geven dat ze denken in aanmerking te komen voor een korting. Vaak bestaat schroom of schaamte om dit door te geven aan de school.
Korting obv fiscaal inkomen:
Vandaag bestond al een gedeeltelijke oplossing voor ouders met een leefloon. Dankzij deze opzet zal ook voor ouders met een laag inkomen (maar dus geen leefloon) alsnog automatisch een korting op hun schoolfacturen toegekend worden, zonder dat ze dit moeten aangeven.
Facturen die naar ouders verstuurd worden, met een kortingstarief Aantal ouders die korting op hun facturen genieten obv fiscaal inkomen en/of leefloon. In 2021 kregen binnen Stedelijk Onderwijs 991 unieke kinderen al een korting op basis van het loon of sociale korting (obv bewijsstukken)
Voor kinderopvang waren dat er 509 in 2021.
Ruwe schatting (obv armoedecijfers en totaal van 12.000 lln) mikken we op een totaal aantal van 2.000 kinderen die we op deze manier proactief hun korting willen toekennen. (1 op 6 zou in armoede verkeren)
Administratieve vereenvoudiging:
Ouders moeten hun fiscale inkomensattesten ter bewijsvoering niet meer aanleveren via de school.
Attesten die bij aanvraag worden toegevoegd ter bewijsstuk Aantal fiscale attesten die nu ter bewijsvoering bij aanvraag van de korting worden opgestuurd. Aandeel van rechthebbenden die obv hun fiscaal attest hun recht op korting aantonen. 0
Efficiëntiewinst scholen
Brugfiguren steken nu heel veel tijd in het informeren van ouders over hun rechten, in het herhaaldelijk opvragen en herinneren aan ouders om de juiste bewijsstukken aan te leveren zodat de korting kan aangevraagd worden bij departement Stedelijk Onderwijs. Al deze taken zullen komen te vervallen waardoor tijd vrijkomt om ouders met andere zorgen bij te staan.
Tijdsbesteding personeel scholen (administratie, brugfiguren) Aantal uren aan begeleiding, herinnering, ondersteuning van ouders bij indienen van aanvragen korting. Bevraging aan schooladministraties en brugfiguren leert dat ze per dossier gemiddeld 2 uur besteden aan opvolgen, herinneren, begeleiden en indienen van formulier. Via deze oplossing zal deze werking niet meer nodig zijn. De brugfiguren en scholen kunnen de vrijgemaakte tijd besteden aan andere nodige begeleiding.
Dataminimalisatie:
Er zullen minder persoonsgevoelige gegevens over de ouders van leerlingen gedeeld moeten worden binnen de organisatie. Nu werden deze attesten doorgegeven aan verschillende personen. Bovendien bevat het fiscale attest veel meer informatie dan hetgeen nodig is (enkel het Gezamenlijk Belastbaar Inkomen).
Attesten die bij aanvraag worden toegevoegd ter bewijsstuk Aantal fiscale attesten die nu ter bewijsvoering bij aanvraag van de korting worden opgestuurd. Aandeel van rechthebbenden die obv hun fiscaal attest hun recht op korting aantonen. 0
Efficiëntiewinst departement Stedelijk Onderwijs
Medewerkers bij departement Stedelijk Onderwijs die facturen opmaken moeten de aanvragen van de ouders verwerken. Daarbij moeten ze veel tijd besteden bij het opvragen van bijkomende bewijsstukken om de aanvraag te attesteren.
Tijdsbesteding personeel Stedelijk Onderwijs Aantal uren/mandagen die personeel bij Dept. Stedelijk Onderwijs besteedt aan opmaak & controle van facturen. In maanden sept/okt is 5 VTE fulltime met de opmaak en update van die facturen bezig. Die 5 VTE zal zeker blijvend nodig zijn, maar dan om nog meer scholen te servicen. Nu worden enkel de basisscholen en de opvanglocaties van Dienst Kinderopvang ondersteund. We willen die dienstverlening met dezelfde equipe uitbreiden naar de secundaire scholen.
De tijd die kruipt in het verzamelen, opvragen, nakijken van bewijsstukken zal door deze oplossing volledig wegvallen.
Efficiëntiewinst departement Stedelijk Onderwijs
Door juiste korting zullen minder onbetaalde facturen opgevolgd moeten worden. Dit resulteert in minder aanmaningsbrieven, aangetekende zendingen en op termijn zelfs het minder inschakelen van deurwaarders.
Aantal herinneringsbrieven (maandelijks ongeveer 8.000), aangetekende zendingen (jaarlijks ongeveer 1.000), deurwaarderskosten bij niet-betalen van facturen . Het aantal herinneringsbrieven, aangetekende zendingen en deurwaarders en bedrag aan deurwaarderskosten. Aantal herinneringsbrieven (maandelijks ongeveer 8.000), aangetekende zendingen (jaarlijks ongeveer 1.000), deurwaarderskosten bij niet-betalen van facturen. Een halvering van die aantallen en deurwaarderskosten is een mooi objectief
LEZ Administratieve vereenvoudiging:
Burger moet geen attesten meer ter bewijsvoering aanleveren:
- attest Verhoogde Tegemoetkoming
- attest parkeerkaart handicap
Attesten die bij aanvraag worden toegevoegd ter bewijsstuk Aantal ontvangen attesten • 700 VT (gratis registratie)
• 300 VT (verlaagd tarief)
• 800 parkeerkaarten (gratis registratie)
0
Efficiëntiewinst
Medewerkers bij LEZ-dienst besteden veel tijd bij het opvragen van de juiste bijkomende bewijsstukken aan burgers die het sociaal tarief of gratis registratie aanvragen.
Tijdsbesteding personeel LEZ Aantal uren/mandagen die personeel LEZ besteedt aan controle en opvragen van bewijsstukken. 40% van 1000 dossiers => 400u/jaar 0