Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.1 Lokale Open Data Economie (LODE) – BruggeVLOCA-ModelV0.1
VLOCA-model V0.2 Lokale Open Data Economie (LODE) – BruggeVLOCA-ModelV0.2

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Lode: Brugge - Gent
Jaar: 2022 01/09/2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? De lokale besturen en centrumsteden weten niet altijd wat te doen met hun open databronnen, hoe ze deze moeten 'vermarkten', welke databronnen de grootste meerwaarde zouden betekenen, enz. We gaan ervan uit dat er veel vraag en aanbod is van open data maar dat de lokale overheid inzichten en gedeelde platformen nodig hebben om dit te 'reguleren'.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Inzichten van hoe de vraag en aanbod van open data af te stemmen op elkaar alsook een pilootcase van een open data marktplaats die MIM3 van OASC conform zal zijn en de meest relevante databronnen ter beschikking stelt.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1.Via marktstudie overzicht van de vragende partijen voor open data binnen de quadruple helix, alsook de bestaande en potentiele bronnen van open data van de quadruple helix in kaart te brengen.
2.Een business plan die de 'rendabiliteit' illustreert van het ter beschikking stellen van de open data.
3.Een piloot data marktplaats die de vraag en aanbod huist met alle vereiste functionaliteiten.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Segmentatie van vragende partijen die typologien van open data al dan niet voor een prijs willen aanschaffen.
Een data marktplaats piloot volgens de normen van MIM3 van OASC.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: De Vraag naar open data Overzicht via een 'segmentatie' van entiteiten (instituten, bedrijven, organisaties, individuen,...) die de vraag in kaart brengt. De vraag moet gevaloriseerd worden in 'intensiteit' en dus ook in 'bereidheid te betalen'.
UC2 Voorstel UC2: Het aanbod van open data Overzicht via een typologie van data elementen die reeds of mogelijks in de toekomst kan aangeboden worden door de 'overheid' of andere partijen binnen de quadruple helix.
UC3 Voorstel UC3: Vraag en Aanbod Matching Overzicht van de 'affiniteit' tussen de 'behoefte' segmentatie met de 'typologien' van open data (bronnen). =Matrix Segmenten tov open data typologien.
UC4 Voorstel UC4: Business Case Overzicht van de kosten en baten van het vrijgeven van open data door de data 'producent' die moet leiden naar een verzameling van business cases per data typologie.
UC5 Voorstel UC5: Draaiboeken Bibliotheek van draaiboeken per typologie van data (= productgedreven) en per behoefte segment (= klantgedreven).
UC6 Voorstel UC6: Marktplaats Een piloot open data marktplaats bouwen en beheren waar de vraag en aanbod elkaar tegenkomen. Die marktplaats moet interoperabel en conform de MIM3 van OASC standaarden zijn.
UC7 Voorstel UC7: Futureproof Een overlegplatform en proces die zorgt dat de marktplaats futureproof is door regelmatig overleg te organiseren tussen de verschillende betrokken (nieuwe) partijen om de vraag en aanbod telkens op elkaar af te stemmen.
UC8 Voorstel UC8: juridisch wettelijk kader

Metadata

Metaveld Beschrijving
Meta1 Beschrijving meta 1
Meta2 Beschrijving meta 2

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: De Vraag naar open data Overzicht via een 'segmentatie' van entiteiten (instituten, bedrijven, organisaties, individuen,...) die de vraag in kaart brengt. De vraag moet gevaloriseerd worden in 'intensiteit' en dus ook in 'bereidheid te betalen'.
BC1.1 Business capability Samenvatting Hoe groot is de vraag naar open data in aantal 'Entiteiten', intensiteit van de behoefte, bereidheid te betalen, welke type van data, frequentie, minimum kwaliteit, ed meer.
BC1.2 Business capability Welke behoefte gebaseerde segmenten (Needs Based Segmentation) bestaan er in de quadruple helix die homogeen dezelfde behoeften hebben binnen de segmenten en heterogeen anders zijn tussen de segmenten.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Het aanbod van open data Overzicht via een typologie van data elementen die reeds of mogelijks in de toekomst kan aangeboden worden door de 'overheid' of andere partijen binnen de quadruple helix.
BC2.1 Business capability Welke zijn de verschillende databronnen die reeds bestaan en wat is hun 'specificiteit' die een behoefte kan beantwoorden
BC2.2 Business capability Welke zijn de verschillende potentiele databronnen die nog 'ontgonnen' kunnen worden met hun specificiteit
BC2.3 Business capability Welke zijn de 'typologien' die de verschillende databronnen groeperen/clusteren die homogeen binnen en heterogeen tussen de groepen zijn.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Vraag en Aanbod Matching Overzicht van de 'affiniteit' tussen de 'behoefte' segmentatie met de 'typologien' van open data (bronnen). =Matrix Segmenten tov open data typologien.
BC3.1 Business capability Lijst van alle data (typologien) die een behoefte van een segment beantwoord.
BC3.2 Business capability Matrix die de affiniteit van de segmenten naar de data typologien visualiseert om daarmee een 'marketing', 'strategische' en 'operationeel' plan te kunnen uittekenen.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Business Case Overzicht van de kosten en baten van het vrijgeven van open data door de data 'producent' die moet leiden naar een verzameling van business cases per data typologie.
BC4.1 Business capability Een business plan kunnen opstellen om een 'product' op de markt te plaatsen. Dit 'product' bestaat uit een databron die beantwoord aan een behoefte van een 'segment'.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Draaiboeken Bibliotheek van draaiboeken per typologie van data (= productgedreven) en per behoefte segment (= klantgedreven).
BC5.1 Business capability Per databron een 'draaiboek' terugvinden die uitlegt hoe die data te capteren, verwerken, opslaan en ontsluiten voor een bepaalde segment behoefte
BC5.2 Business capability Per Segment behoefte, een 'draaiboek' terugvinden die uitlegt welke databronnen er moet 'ontgonnen' worden om zo de behoefte te kunnen invullen.
BC5.3 Business capability Draaiboek van hoe een lokale 'marktplaats' te bouwen, maar die geconnecteerd is met de andere marktplaatsen via een dataspace principe.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Marktplaats Een piloot open data marktplaats bouwen en beheren waar de vraag en aanbod elkaar tegenkomen. Die marktplaats moet interoperabel en conform de MIM3 van OASC standaarden zijn.
BC6.1 Business capability Het gemakkelijk/transparant kunnen ontsluiten van data (of andere assets zoals componenten, schema's, vocabularium, ed) in de marktplaats
BC6.2 Business capability Publiceren van metadata in lijn met internationale standaarden zoals DCAT
BC6.3 Business capability Transparant publiceren van de 'afkomst'/'Lineage'/'Callibraties'/Intrapollaties en Extrapollaties/enz.
BC6.4 Business capability Publicatie van of verwijzen naar schema en semantiek
BC6.5 Business capability Publiceren van de transport schema waarmee de data beschikbaar is (http, mqtt, ftp,...)
BC6.6 Business capability Het kunnen factureren van de data downloads a priori of a posteriori
BC6.7 Business capability Wat is de 'inhoudelijke' metadata van de verschillende beschikbare databronnen (via DCAT ?)
BC6.8 Business capability Het kunnen toegang verlenen via toegansbeheer platform afhankelijk van de gebruikersrechten
BC6.9 Business capability Reviews en feedback kunnen geven op die data (vanuit de gebruiker)
BC6.10 Business capability Notificaties wanneer data geupdate werden
BC6.11 Business capability Het registreren van transacties (= clearinghouse + voor inzichten op statistieken)
BC6.12 Business capability Access controle
BC6.13 Business capability Moet gebruik kunnen maken van derde identiteits providers (it's me,...)
BC6.14 Business capability CRM communicatie and marketing en verkoopsplanning
BC6.15 Business capability Betalingsmogelijkheden
BC6.16 Business capability Prijs structuur opstellen en publiceren
BC6.17 Business capability Publiceren van gebruiksrechten van data (alsook een open data charter waar de aanbieders en gebruikers zich moeten houden)
BC6.18 Business capability Een 'google' manier (search engine) om data terug te vinden.
BC6.19 Business capability Een visuele manier om data te categoriseren of behoeften te segmenteren.
BC6.20 Business capability Moet passen in een gefedereerde netwerk van catalogi (ref. dataspaces)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: Futureproof Een overlegplatform en proces die zorgt dat de marktplaats futureproof is door regelmatig overleg te organiseren tussen de verschillende betrokken (nieuwe) partijen om de vraag en aanbod telkens op elkaar af te stemmen.
BC7.1 Business capability Wie zijn de relevante betrokken partijen uit de quadruple helix
BC7.2 Business capability Opstellen van een werkmethode
BC7.3 Business capability Organiseren van live of digitale communicatie tussen de partijen (overlegmomenten, newsletters, conferenties, webinars, enz.)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: juridisch wettelijk kader