Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.2 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.2-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.2 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.1 Lokale Open Data Economie (LODE) – BruggeVLOCA-ModelV0.1
VLOCA-model V0.2 Lokale Open Data Economie (LODE) – BruggeVLOCA-ModelV0.2

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.2 van dit VLOCA model bekijken.

CoT LODE: Brugge en Gent
2022 VLOCA-model versie 0.2
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie volgens use case

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Lokale besturen willen nagaan hoe ze hun (open) data maximaal kunnen inzetten en financieel/maatschappelijk kunnen laten renderen. We zoeken hoe we er maximaal rendement uithalen als we maximaal weten welke samenwerkingsvormen en inzichten we uit de samenwerking willen halen.
We vermoeden dat het potentieel kan gemaximaliseed worden wanneer we: -platformen hebben en samenwerking tussen verschillende steden kunnen verwezenlijken. We dienen de interoperabiliteit tussen datasets mogelijk te maken (eerder interoperabele systemen dan gedeelde steden). Steden creëren veel data. We dienen de inzet van open Data en het creëren ervan gerichter te maken.We willen niet enkel de focus op open data die beschikbaar is voor iederen maar tevens op data die we ter beschikking mogen stellen voor derden bv, data die we ter beschikking stellen aan een studiebureau of data die we willen delen met een andere overheidsinstelling bv labo data Brugge delen met VMM. Open data <-> vermarkten
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Inzichten van hoe de vraag en aanbod van (open) data af te stemmen op elkaar met aanbevelingen, scenario's en business cases voor een pilootcase van een (open) data marktplaats die MIM3 van OASC conform zal zijn en de meest relevante databronnen ter beschikking stelt.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1.Via marktstudie overzicht van de vragende partijen voor open data binnen de quadruple helix, alsook de bestaande en potentiele bronnen van open data van de quadruple helix in kaart te brengen.
2.Een business plan die de 'rendabiliteit' illustreert van het ter beschikking stellen van de open data.
3.Een piloot data marktplaats die de vraag en aanbod huist met alle vereiste functionaliteiten.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Segmentatie van vragende partijen die typologien van open data al dan niet voor een prijs willen aanschaffen.
Een data marktplaats piloot volgens de normen van MIM3 van OASC.

Objectieven van de use case

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1: De Vraag naar open data Overzicht via een 'segmentatie' van entiteiten (instituten, bedrijven, organisaties, individuen,...) die de vraag in kaart brengt. De vraag moet gevaloriseerd worden in 'intensiteit' zoals bvb 'bereidheid te betalen' of 'een engagement aangaan' of 'hoeveel dit ons kan doen besparen'.
UC2 Voorstel UC2: Het aanbod van open data Overzicht via een typologie van data elementen die reeds of mogelijks in de toekomst kan aangeboden worden door de 'overheid' of andere partijen binnen de quadruple helix.
UC3 Voorstel UC3: Vraag en Aanbod Matching Overzicht van de 'affiniteit' tussen de 'behoefte' segmentatie met de 'typologien' van open data (bronnen). =Matrix met Segmenten tov open data typologien. Uiteraard moeten we een derde dimensie toevoegen die ook de 'attributen' van de 'affiniteiten' beschrijven (is het cruciaal, strategisch, tactisch, enz.)
UC4 Voorstel UC4: Business Case Overzicht van de kosten en baten van het vrijgeven van open data door de data 'producent' die moet leiden naar een verzameling van business cases per data typologie of per groep van data typologien (de waarde van gecombineerde data bronnen kan ook niet-lineair vermeerderen). Ook rekening houden met de 'dekking' van aanbod in gans Vlaanderen, en het meso niveau van het aanbod zullen een rol spelen in die business case.
UC5 Voorstel UC5: Draaiboeken Bibliotheek van draaiboeken per typologie van data (= productgedreven) en per behoefte segment (= klantgedreven) of op typologie- en segmentoverschrijdend niveau (dit laatste is de scope voor het LODE project)
UC6 Voorstel UC6: Marktplaats Een piloot open data marktplaats bouwen en beheren waar de vraag en aanbod elkaar tegenkomen. Die marktplaats moet interoperabel en conform de MIM3 van OASC standaarden zijn. De organisatie van de marktplaats zal op hoger niveau liggen dan de lokale besturen. De nadruk blijft op 'samenwerking', 'communicatie' en waarde creeren met 'open'/'niet open' data
UC7 Voorstel UC7: Futureproof Een overlegplatform en proces die zorgt dat de marktplaats futureproof is door regelmatig overleg te organiseren tussen de verschillende betrokken (nieuwe) partijen om de vraag en aanbod telkens op elkaar af te stemmen. Dit betekent ook het bouwen en beheren van 'communities', relaties opbouwen met bestaande 'communities', ontdekken van nieuwe 'experimentele' gebruikers van data ook binnen de burgers, ed meer.
UC8 Voorstel UC8: juridisch Bouwen van een wettelijk kader die op hoger niveau gevalideerd en dus bruikbaar door lokale besturen voor soortgelijke projecten. Wat kan, wat kan niet, waar liggen de risico's en welke zijn de 'juridische collaboratie documenten' die gebruikt kunnen worden bij elke nieuwe samenwerkingsakkoorden tussen leverancier, klant en marktplaats organisator.

Metadata van de objectieven

Metaveld Beschrijving
Meta1 Beschrijving meta 1
Meta2 Beschrijving meta 2

Per objectief: business capabilities (BC) >> data vereiste (DV) >> functionele capabilities (FC) >> technische vereiste (TV)

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Objectief UC1: De Vraag naar open data Overzicht via een 'segmentatie' van entiteiten (instituten, bedrijven, organisaties, individuen,...) die de vraag in kaart brengt. De vraag moet gevaloriseerd worden in 'intensiteit' zoals bvb 'bereidheid te betalen' of 'een engagement aangaan' of 'hoeveel dit ons kan doen besparen'.
BC1.1 Business capability Grootte van vraag Hoe groot is de vraag naar open data in aantal 'Entiteiten', intensiteit van de behoefte, bereidheid te betalen, welke type van data, frequentie, minimum kwaliteit, ed meer.
BC1.2 Business capability Behoefte Segmentatie Welke behoefte gebaseerde segmenten (Needs Based Segmentation) bestaan er in de quadruple helix die homogeen dezelfde behoeften hebben binnen de segmenten en heterogeen anders zijn tussen de segmenten.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Objectief UC2: Het aanbod van open data Overzicht via een typologie van data elementen die reeds of mogelijks in de toekomst kan aangeboden worden door de 'overheid' of andere partijen binnen de quadruple helix.
BC2.1 Business capability databronnen met potent. Gebruik Welke zijn de verschillende databronnen die reeds bestaan en wat is hun 'specificiteit' in 'potentieel' gebruik die een behoefte al dan niet kunnen beantwoorden.
BC2.2 Business capability potentiele databronnen Welke zijn de verschillende potentiele databronnen die nog 'ontgonnen' kunnen worden met hun specificiteit
BC2.3 Business capability typologien van databronnen Welke zijn de 'typologien' die de verschillende databronnen groeperen/clusteren die homogeen binnen en heterogeen tussen de groepen zijn.
BC2.4 Business capability master/slave update Bepalen wie de 'master' en wie de 'slave' is mbt het updaten, opkuisen en verwijderen van data.
BC2.5 Business capability toegankelijkheid Welke bronnen zijn snel en gemakkelijk ontgonnen en welke minder
BC2.6 Business capability maturiteit Welke maturiteitsniveau per databron per 'stad' of 'gemeente'
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Objectief UC3: Vraag en Aanbod Matching Overzicht van de 'affiniteit' tussen de 'behoefte' segmentatie met de 'typologien' van open data (bronnen). =Matrix met Segmenten tov open data typologien. Uiteraard moeten we een derde dimensie toevoegen die ook de 'attributen' van de 'affiniteiten' beschrijven (is het cruciaal, strategisch, tactisch, enz.)
BC3.1 Business capability link typologie-segmenten Lijst van alle data (typologien) die een behoefte van een segment beantwoord.
BC3.2 Business capability affiniteits matrix Matrix die de affiniteit van de segmenten naar de data typologien visualiseert om daarmee een 'marketing', 'strategische' en 'operationeel' plan te kunnen uittekenen.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Objectief UC4: Business Case Overzicht van de kosten en baten van het vrijgeven van open data door de data 'producent' die moet leiden naar een verzameling van business cases per data typologie of per groep van data typologien (de waarde van gecombineerde data bronnen kan ook niet-lineair vermeerderen). Ook rekening houden met de 'dekking' van aanbod in gans Vlaanderen, en het meso niveau van het aanbod zullen een rol spelen in die business case.
BC4.1 Business capability Business Planning Een business plan kunnen opstellen om een 'product' op de markt te plaatsen. Dit 'product' bestaat uit een databron die beantwoord aan een behoefte van een 'segment'.
BC4.2 Business capability Advies Piloot Start Het kunnen adviseren over welke de meest relevante bronnen voor welke participerende vragende partij moeten ontsloten worden in de piloot marktplaats
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Objectief UC5: Draaiboeken Bibliotheek van draaiboeken per typologie van data (= productgedreven) en per behoefte segment (= klantgedreven) of op typologie- en segmentoverschrijdend niveau (dit laatste is de scope voor het LODE project)
BC5.1 Business capability draaiboek per bron Per databron een 'draaiboek' terugvinden die uitlegt hoe die data te capteren, verwerken, opslaan en ontsluiten voor een bepaalde segment behoefte
BC5.2 Business capability draaiboek per segment Per Segment behoefte, een 'draaiboek' terugvinden die uitlegt welke databronnen er moet 'ontgonnen' worden om zo de behoefte te kunnen invullen.
BC5.3 Business capability draaiboek dataspace Draaiboek van hoe een lokale 'marktplaats' te bouwen, maar die geconnecteerd is met de andere marktplaatsen via een dataspace principe.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Objectief UC6: Marktplaats Een piloot open data marktplaats bouwen en beheren waar de vraag en aanbod elkaar tegenkomen. Die marktplaats moet interoperabel en conform de MIM3 van OASC standaarden zijn. De organisatie van de marktplaats zal op hoger niveau liggen dan de lokale besturen. De nadruk blijft op 'samenwerking', 'communicatie' en waarde creeren met 'open'/'niet open' data
BC6.1 Business capability gemak ontsluiten Het gemakkelijk/transparant kunnen ontsluiten van data (of andere assets zoals componenten, schema's, vocabularium, ed) in de marktplaats
BC6.2 Business capability metadata (DCAT) Publiceren van metadata in lijn met internationale standaarden zoals DCAT
BC6.3 Business capability Lineage/Callibraties/… Transparant publiceren van de 'afkomst'/'Lineage'/'Callibraties'/Intrapollaties en Extrapollaties/enz.
BC6.4 Business capability Schema & Semantiek Publicatie van of verwijzen naar schema en semantiek
BC6.5 Business capability Transport Formaat Publiceren van de transport schema waarmee de data beschikbaar is (http, mqtt, ftp,...)
BC6.6 Business capability Facturatie Het kunnen factureren van de data downloads a priori of a posteriori
BC6.7 Business capability content metadata Wat is de 'inhoudelijke' metadata van de verschillende beschikbare databronnen (via DCAT ?)
BC6.8 Business capability toegang verlening Het kunnen toegang verlenen via toegansbeheer platform afhankelijk van de gebruikersrechten
BC6.9 Business capability Reviews & Feedback Reviews en feedback kunnen geven op die data (vanuit de gebruiker)
BC6.10 Business capability Update Notificatie Notificaties wanneer data geupdate werden
BC6.11 Business capability Transactionele Historiek Het registreren van transacties (= clearinghouse + voor inzichten op statistieken)
BC6.12 Business capability Access Controle Access controle
BC6.13 Business capability Identificatie Gebruiker Moet gebruik kunnen maken van derde identiteits providers (it's me,...)
BC6.14 Business capability CRM Activiteiten CRM communicatie and marketing en verkoopsplanning
BC6.15 Business capability Betalingsmogelijkheden Betalingsmogelijkheden
BC6.16 Business capability Prijs Catalogus Prijs structuur opstellen en publiceren
BC6.17 Business capability Gebruiksrechten & Charters Publiceren van gebruiksrechten van data (alsook een open data charter waar de aanbieders en gebruikers zich moeten houden)
BC6.18 Business capability Zoekmethodes Een 'google' manier (search engine) om data terug te vinden.
BC6.19 Business capability Groepering Visueel Een visuele manier om data te categoriseren of behoeften te segmenteren.
BC6.20 Business capability federerende catalogi Moet passen in een gefedereerde netwerk van catalogi (ref. dataspaces)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Objectief UC7: Futureproof Een overlegplatform en proces die zorgt dat de marktplaats futureproof is door regelmatig overleg te organiseren tussen de verschillende betrokken (nieuwe) partijen om de vraag en aanbod telkens op elkaar af te stemmen. Dit betekent ook het bouwen en beheren van 'communities', relaties opbouwen met bestaande 'communities', ontdekken van nieuwe 'experimentele' gebruikers van data ook binnen de burgers, ed meer.
BC7.1 Business capability Stakeholder Analysis Wie zijn de relevante betrokken partijen uit de quadruple helix
BC7.2 Business capability Werkmethode Opstellen van een werkmethode/beheermethode
BC7.3 Business capability overlegmomenten Organiseren van live of digitale communicatie tussen de partijen (overlegmomenten, newsletters, conferenties, webinars, enz.)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Objectief UC8: juridisch Bouwen van een wettelijk kader die op hoger niveau gevalideerd en dus bruikbaar door lokale besturen voor soortgelijke projecten. Wat kan, wat kan niet, waar liggen de risico's en welke zijn de 'juridische collaboratie documenten' die gebruikt kunnen worden bij elke nieuwe samenwerkingsakkoorden tussen leverancier, klant en marktplaats organisator.
BC8.1 Business capability snelle legale beslissing Snel kunnen beslissen of iets al dan (nog) niet mag gepubliceerd worden via een 'beslissing boom'
BC8.2 Business capability contract templates templates' van contracten tussen leveranciers, marktplaats beheer en data klanten
BC8.3 Business capability Overzicht verplichtingen Overzicht hebben van welke verplichtingen en wetten moeten voldoen zijn bij welke type van data
BC8.4 Business capability SLA enabling Kunnen een SLA opstellen en afdwingen via contractuele verbintenissen
BC8.5 Business capability dataregister Opstellen van dataregister om conform te zijn met de wet
BC8.6 Business capability Classificatie Classificatie via labels (bvb van 1 tot 5) van databronnen ifv legale en contractuele beperkingen of verplichtingen