Opgelet, er zijn andere versies van deze deliverable beschikbaar.

Inleiding

Deze pagina bevat de eerste versie van het VLOCA model. Het is een niet finale versie die we V0.1 noemen. Dit kwam tot stand na de inhoudelijke intro met de initiatiefnemer van dit VLOCA traject en een studie van de aangeleverde informatie bij de start van het project.

Situering van deze deliverable in het traject

Deze eerste versie van het VLOCA model is een werkdocument dat in een latere fase van het traject verder verfijnd en uitgewerkt wordt. Het is in de V0.1-vorm nog geen finaal en afgewerkt document; we baseren ons voor de opmaak ervan op informatie en inzicht die in deze fase van het traject bekend is. Dit document vormt een basis voor het verdere verloop van het traject. In dit overzicht kan je de fasering en andere deliverables binnen een VLOCA traject bekijken.

Doel en doelgroep

Initiatiefnemers (lokale en bovenlokale besturen): De initiatiefnemers en hun project partners werken aan de hand van deze pagina de inhoud verder uit, waarna validatie en prioritering volgt.
Lokale besturen: Lokale besturen worden uitgenodigd om inhoudelijk mee te werken aan aan de co-creatie over dit thema. Laat ons weten dat je wenst deel te nemen, en geef je inhoudelijke opmerkingen door op vloca@vlaanderen.be. Dit kan je in de nabije toekomst doen door op de discussie pagina van deze wiki pagina. (op dit moment nog in ontwikkeling)
Bedrijven en kennisinstellingen: Heb je als bedrijf een visie op de generieke business vereisten van dit thema, dan nodigen we je uit om samen deze oefening verder mee vorm te geven. Ben je leverancier aan overheden, vragen we je specifieke oplossingen niet te vermelden maar de generieke business en IT architectuur in co-creatie mee uit te werken.
Burgers en burgergroeperingen: Voel je je als burger aangesproken door dit onderwerp en je hebt een visie op de ontwikkeling van oplossingen van dit thema, laat het ons zeker weten.

Aanpak (korte beschrijving)

In dit VLOCA model V0.1 vertrekken we van de visie, missie en doelen zoals ze geformuleerd worden door de initiatiefnemer. Deze gegevens worden verder verfijnd en uitgesplitst in objectieven, en hun de daaraan gelinkte business capabilities, data vereisten, functionele capabilities en technische vereisten. Een volledige omschrijving van het VLOCA-model kan je hier lezen. In deze fase exploreert team VLOCA tevens de extra mogelijkheden rond deze use case. Deze worden in het project gevalideerd en al of niet in scope van het project genomen. Wanneer ze niet in scope worden genomen, kan deze bijdragen aan het uitwerken van een ander of een vervolgproject.

Overzicht andere versies van deze deliverable

 DeliverableVersie
VLOCA-model V0.2 Mobiliteitsbudget voor burgers – HasseltVLOCA-DonutV0.2
VLOCA-model V0.1 Mobiliteitsbudget voor burgers – HasseltVLOCA-DonutV0.1

Inhoud

Hieronder kan je de elementen van versie V0.1 van dit VLOCA model bekijken.

CoT Mobiliteitskrediet voor burgers (MoBurger) – Hasselt
2022 VLOCA-model versie 0.1
VLOCA analyse - Vlaamse Open City Architectuur | vloca@vlaanderen.be
Beschrijving en aanpak: https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/Deliverable:_VLOCA-model

Strategie van de open city uitdaging

Status Toelichting Beschrijving
Visie Voorstel Wat is de bestaansreden ? Het verminderen van wagens in de binnenstad, ook voor de bewoners, gaat in tegen het gemak van het krijgen van een bewonerskaart en is dus een 'paradox'. Het is niet aangeraden om de bewonerskaart te geven aan diesel en benzine wagens terwijl we alles doen om de wagens van de binnenstad te mijden. Er staan veel wagens voor lange termijn stil in de straten van de binnenstad. Er zijn ook veel alternatieven in Hasselt en Leuven. We gaan duidelijk naar een MaaS.
Missie Voorstel Wat willen we bereiken ? Een alternatief aanbieden via een 'krediet'/'Budget' om de wagen buiten de stad te laten door ipv een bewonerskaart met gratis parkeren, een krediet kunnen geven op een centrale 'applicatie' die zorgt dat de burger een alternatieve mobiliteit heeft om zich te verplaatsen in de stad maar ook waar de spelers (mobiliteits aanbieders) als de stad (=facilitator) de 'kortingen' zelf kunnen bepalen. Maar de (spel-) regels/contracten moeten digitaal gestandaardiseerd worden zodat de 'spelers' gemakkelijk eenmalig hun applicaties kunnen aanpassen en koppelen aan die centrale applicatie.
Doel Voorstel Wat is het doel van dit project ? 1. Een centrale systeem waarin de 'contracten' worden gedefinieerd en gestandaardiseerd zodat die gebruikt kan worden door de spelers en budget gevers (= stad of bedrijven die hun medewerkers belonen bij het niet nemen van een bedrijfswagen bvb).
2. één applicatie die een overzicht geeft van alle mogelijke mobiliteits alternatieven,
3. één applicatie waar de burger zijn mobiliteits alternatief kan 'reserveren' en 'betalen' om van plaats A tot aan plaats B te gaan.
4. Een krediet toe te kennen vanuit de stad om bvb door de bewonerskaart niet te krijgen, een bedrag te krijgen die kan gebruikt worden om de alternatieven te gebruiken.
5. Een 'budget' moet kunnen gegeven worden voor een stuk van de MaaS spelers, door de stad, door de spelers als promo of door een 'derde' partij bvb.
Succesfactor Voorstel Hoe meten we succes ? (SMART) Het aantal bewonerskaarten tov bestaande wagens zal dalen met bvb 25% tegen 2025.

Use cases

ID Status Samenvatting Beschrijving
UC1 Voorstel UC1 Een applicatie die via één login een totale overzicht geeft van alle mobiliteits alternatieven die er vandaag ter beschikking zijn om van positie A tot positie B in de stad te geraken.
UC2 Voorstel UC2 (Bestellen en) betalen (van budget) moet kunnen via één applicatie, één login en één betalingsopdracht ook al passeert het over zowel publieke transport (DeLijn, NMBS) routes alsook priveransport (electrische deelwagens, fiets, steps, enz) routes.
UC3 Voorstel UC3 Door duurzaam handelen, wordt de burger beloont met 'krediet'/'Budget' op zijn rekening zodat hij zijn 'ritten' kan betalen met dit krediet.
UC4 Voorstel UC4 Aantonen dat de alternatieve mobiliteitskrediet (en applicatie) geholpen heeft om de wagen uit de stad te weren, zowel geparkeerd als gereden.
UC5 Voorstel UC5 Bij het invoeren van een destinatie zal de applicatie zoeken naar alternatieve snelste of goedkoopste of duurzaamste of gezondste (betere luchtkwaliteit) route om van de start positie tot het doel te 'reizen'.
UC6 Voorstel UC6 Steun, via subsidies, naar initiatieven moeten meer 'variabel' en beperkt in tijd zijn ifv het gebruik door de burger, ipv een vlakke steun.
UC7 Voorstel UC7 Werkgevers kunnen ook krediet 'betalen' aan de MaaS applicatie op de 'rekening' van de werknemer, dat eigenlijk neerkomt op een alternatieve duurzame verloning van werkgever naar -nemer.
UC8 Voorstel UC8 Een 'speler' op de markt moet gemakkelijk zijn applicatie kunnen 'linken' aan de 'centrale applicatie' zodat zijn klant kan (gedeeltelijk) betalen met zijn huidige budget/krediet. Ook de bankapplicatie moet gekoppeld kunnen worden. Alsook moet het zonder 'app' kunnen (niet iedereen heeft een smartphone) functioneren.

Metadata

Business capabilities, data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten volgens use cases

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1 Een applicatie die via één login een totale overzicht geeft van alle mobiliteits alternatieven die er vandaag ter beschikking zijn om van positie A tot positie B in de stad te geraken.
BC1.1 Business capability Een mapping tool om adres of POI (point of interest) in te voeren voor 'start' punt en 'eind' punt
BC1.2 Business capability Inloggen en check of burger een bewoner is van de stad
BC1.3 Business capability Voorstel van (alternatieve) routes, wanneer en via welke route, die passen binnen het budget en dat kan gevalideerd worden door de gebruiker met een muisklik in de tool.
BC1.4 Business capability Overzicht van alle relevante mobiliteit en openbare domein (openbare werken, omleidingen,ed)
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2 (Bestellen en) betalen (van budget) moet kunnen via één applicatie, één login en één betalingsopdracht ook al passeert het over zowel publieke transport (DeLijn, NMBS) routes alsook priveransport (electrische deelwagens, fiets, steps, enz) routes.
BC2.1 Business capability betalingsmogelijkheid via de applicaties aan de verschillende participerende mobiliteits aanbieders
BC2.2 Business capability gemakkelijke betalingsbewijs produceren om bij controles te kunnen laten zien.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3 Door duurzaam handelen, wordt de burger beloont met 'krediet'/'Budget' op zijn rekening zodat hij zijn 'ritten' kan betalen met dit krediet.
BC3.1 Business capability Capteren van duurzaam handelen per participerende burger
BC3.2 Business capability registratie mogelijkheid van burger om te participeren met validatie proces
BC3.3 Business capability Toekennen van de 'budget' gelinkt aan een 'duurzaam handelen' aan de participerende burger, door de stad of participerende mobiliteits organisatie of derde partijen.
BC3.4 Business capability Overzichtsmogelijkheid om eigen 'rekening' budget met transacties te visualiseren.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4 Aantonen dat de alternatieve mobiliteitskrediet (en applicatie) geholpen heeft om de wagen uit de stad te weren, zowel geparkeerd als gereden.
BC4.1 Business capability Opstellen van een controle groep die de budgetten niet krijgen.
BC4.2 Business capability Meten van de toegekende en gebruikte budgetten per type van gebruiker (segmentatie)
BC4.3 Business capability Historiek van de toekening van bewonerskaarten per segment
BC4.4 Business capability Verschil in toegekende bewonerskaarten ifv gebruik van mobiliteitskredieten applicatie.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5 Bij het invoeren van een destinatie zal de applicatie zoeken naar alternatieve snelste of goedkoopste of duurzaamste of gezondste (betere luchtkwaliteit) route om van de start positie tot het doel te 'reizen'.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6 Steun, via subsidies, naar initiatieven moeten meer 'variabel' en beperkt in tijd zijn ifv het gebruik door de burger, ipv een vlakke steun.
BC6.1 Business capability Samenvatting capteren van het variabele gebruik
BC6.2 Business capability Historiek alsook beleidslijn van subsidie toekenning.
BC6.3 Business capability Berekenen van de te betalen subsidie ifv beleidlijn en variabel gebruik door de burger
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7 Werkgevers kunnen ook krediet 'betalen' aan de MaaS applicatie op de 'rekening' van de werknemer, dat eigenlijk neerkomt op een alternatieve duurzame verloning van werkgever naar -nemer.
ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8 Een 'speler' op de markt moet gemakkelijk zijn applicatie kunnen 'linken' aan de 'centrale applicatie' zodat zijn klant kan (gedeeltelijk) betalen met zijn huidige budget/krediet. Ook de bankapplicatie moet gekoppeld kunnen worden. Alsook moet het zonder 'app' kunnen (niet iedereen heeft een smartphone) functioneren.
BC8.1 Business capability Proces om nieuwe spelers toe te voegen.
BC8.2 Business capability Toekenning van budget moet ook via 'website' kunnen verlopen.
BC8.3 Business capability Het gebruik van de applicatie moet ook via website en geprinte documenten (qr code?) kunnen verlopen.