Slimme Regio Vlaanderen is een bedrijvenorganisatie die meewerkt aan de uitbouw van de slimme regio Vlaanderen door bedrijven met overheden en bedrijven onderling met elkaar te matchen en zo deze uitbouw met gebundelde krachten te realiseren.

Wie we zijn

De vzw Slimme Regio Vlaanderen is een door de Vlaamse Overheid erkende bedrijvenorganisatie die actief meewerkt aan de uitbouw van de slimme regio Vlaanderen. Slimme Regio Vlaanderen is de matchmaker tussen de bedrijven onderling en tussen de bedrijven en de overheid inzake smart city toepassingen in verschillende smart city domeinen zoals digitalisering, veiligheid, duurzaamheid, mobiliteit, inclusiviteit, …

In onze community wordt nadrukkelijk gezocht naar de match tussen de strategie van de Vlaamse Overheid inzake de uitbouw van de slimme regio Vlaanderen en de innovatiemiddelen die daarvoor ter beschikking worden gesteld. Het Smart Region Office (SRO) vertegenwoordigt de Vlaamse overheid als stakeholder binnen de uitbouw van de Slimme Regio Vlaanderen en erkent het platform Slimme Regio Vlaanderen als vertegenwoordiger van de bedrijven aan de aanbodzijde.

Wat we doen

Slimme Regio Vlaanderen heeft in hoofdzaak een verbindende rol in het landschap van de uitbouw van de slimme regio Vlaanderen. We doen dit door aan actieve matchmaking te doen, door diverse projecten te faciliteren en door de verschillende actoren te ondersteunen in hun groeiproces en schaalvergroting

Matchmaking

De uitdagingen waarmee de Vlaamse overheden worden geconfronteerd worden enkel opgelost door een intense samenwerking tussen overheden, bedrijven, burger en onderzoekswereld (quadruple helix). Slimme Regio Vlaanderen vervult hiervoor de rol van matchmaker en organiseert thematische workshops tussen bedrijven, pitchings (bedrijven promoten hun toepassingen aan overheden) en reverse pitchings (overheden maken uitdagingen bekend aan bedrijvenwereld), events en overlegmomenten met de quadrupple helix stakeholders.

Faciliteren

Binnen het innovatieproces faciliteert Slimme Regio Vlaanderen onderzoeksprojecten, POC’s, burgerbevragingen, pilootprojecten, proeftuinen, enz. Dit doen we samen met onze leden.

Schaalvergroting

We helpen succesvolle implementaties op weg naar schaalvergroting door het organiseren van marketing en communicatie-activiteiten om bewezen toepassingen in een grotere markt te promoten. We mikken hiervoor op Vlaanderen, maar ook internationaal.

Pitchpunt

Matchmaking is onze core activiteit. Via ons pitchpunt slaan we de brug tussen bedrijven en overheden die willen werken rond Smart City thema’s. Op pitchpunt op onze website vind je pitches van overheden die hun problematiek aankaarten en ideeën naar voorschuiven om te innoveren in hun stad of gemeente. Bedrijven kunnen op die manier zoeken naar nieuwe opportuniteiten bij onze Vlaamse steden en gemeenten. Omgekeerd vind je er ook tal van pitches van onze lidbedrijven die oplossingen aanbieden. Daar kunnen overheden dus inspiratie en kennis opdoen voor nieuwe projecten.