Deelnemers

Jan Larosse Maakbaar Leuven
Rosalie Heens Repair & Share
Stephanie Heylands Statik
Sten Govaerts Statik
Wouter Sterkens KULeuven
Niels Kinds Stad Roeselare
Lieve Van Espen Stad Leuven
Jens Rappé Sirus
Stefan Lefever imec
Yoko Dams VITO
Dieter Cuypers VITO
Rik Hendrix VITO
Fabian de la Meilleure VLOCA
Steven Degelaen VLOCA
Alain Glickman VLOCA

Presentatie

2022-03-09 VLOCA session - Pitch ORDP & Data visualisation

Verwelkoming & doelstelling (Yoko)

Het voorbereidend traject wordt toegelicht. Aanvankelijk was het idee met verschillende stakeholders uit de sector te bekijken hoe we het huidige Open Repair Data Platform (kortweg ORDP) kunnen verbreden met reparatie data voor reparaties die gebeuren bij professionele herstellers, kringwinkels, retailers, producenten, etc. Immers, uit WS1 bleek dat er op 2 momenten in het reparatieproces moeilijkheden ervaren worden die weggewerkt kunnen worden met behulp van AI, nl. bij identificatie, het stellen van de diagnose en het bepalen van de juiste reparatie optie. In een workshop met Statik, VITO en NUI, werd samen met Alain (VLOCA) beslist om ook te bekijken of we de steden en gemeentes kunnen bedienen met onze data.

Samen werden er 5 inzichten geformuleerd die mogelijks uit onze data kunnen afgeleid worden. Aangezien de opkomst voor wat betreft de repair stakeholders mager was (er was wél interesse), werd beslist in een overleg met Bart (VLOCA) om deze workshop deels op te hangen aan het verder uitdiepen van deze alternatieve piste (lokale besturen).

Na een eerste analyse kwamen we bij 2 initiatieven die lokale besturen willen voorzien van gegevens/inzichten. Daar gaan we dieper op in: De Gemeente en stadsmonitor wordt toegelicht door Alain; de CE-monitor door Yoko. Nadien bekijken we samen:

 • Hoever het ORDP staat in de ontwikkeling;
 • Welke de 5 inzichten zijn die de data mogelijks kan leveren aan lokale besturen
 • We toetsten deze inzichten af met de data die we hebben (en/of nog niet hebben). We bekijken wat dit opgeleverd heeft.

VLOCA en ORDP (Open Data Repair Platform)

update
stand van zaken
Het VLOCA kernteam werd in december 2021 uitgebreid, om een volgende fase van het VLOCA project in te zetten en vanuit de innovatiefase in 2020/'21 stelselmatig effectief en efficiënt te operationaliseren. Momenteel wordt de kennishub als centraal kennisdeelplatform, omgebouwd zodat deze toegankelijker en intuïtiever is. De experten zullen veel makkelijker zelf de informatie kunnen toevoegen. Ook zal er meer ingezet worden op communicatie (via de ABB kanalen).
meerwaarde voor ORDP
Inhoudelijke aanvulling hoe VLOCA een meerwaarde kan zijn voor het ORDP:
 • Uitdenken van een geschikte data architectuur: Zo bestaat er reeds een “open repair data standard” opgemaakt door The Restart Project. Er is een lijst van productcategorieën vastgelegd maar men is daarbij vertrokken van de lijst met producten die vaak worden binnengebracht bij een repair café. De lijst sluit dus niet aan bij een EU-classificatie (zoals prodcom of CN) en is daarom niet bruikbaar voor reparaties buiten de repair café-sfeer.
 • Stefan (imec): om in te pluggen op green deal data space, moeten de namen voor de productcategorieën aligned zijn (vb met linked data). Huidige data standard is nog te functioneel. Er bestaan mechanismen om confidentialiteit te garanderen, moest dit een belemmering vormen.
 • Wouter (KUL): op Tv's, stofzuigers, lampen, wasmachines en drogers wordt er reeds een verplichte QR-code (sticker) aangebracht met link naar een online EU-productdatabank die het energielabel, en op termijn productpaspoort, bevat. Die QR-code helpt voor het identificeren, niet zozeer bij het diagnosticeren


De meerwaarde voor VLOCA ligt dus zeker in het verder verbreden van het ORDP (uitreiken naar professionele herstel, etc.) In een paralleltraject, zal een basisteam worden samengesteld en stakeholders 1 voor 1 benaderd. In dat gesprek wordt dan per stakeholder bekeken wat de noden zijn en welke opties er zijn voor wat betreft de data architectuur. 

Inzichten vanuit de deelnemende organisaties

inzicht

Gemeente en stadsmonitor bij ABB (Alain)

De data vloeien voort uit een uitgebreide bevraging van +/- 150.000 mensen. Dit is dus een vrij grote sample. Er worden 13 thema’s behandeld. De bevraging wordt om de drie jaar georganiseerd. ABB bereidt momenteel de volgende bevraging voor 2023 voor.

Circulaire economie (CE) wordt als nieuw thema’s beschouwd. Maar men richt zich nog niet specifiek op reparatiedata. We zouden dit dus nog kunnen toevoegen. De data moeten wel steeds op gemeenteniveau zijn. Bij ABB zelf is er meer detail. Deze informatie kan opgevraagd worden bij ABB. (Checken of we wijkniveau hebben)

Het ORDP kan aanleveren hoeveel/waar repair cafés zijn. De bevraging kan dan bijvoorbeeld uitklaren of dit bekend is.

De voorbereiding doet ABB zelf. We zouden eventueel kunnen helpen bij het maken van de vertaalslag van de data naar scores voor CE.  (Zo wil Vlaanderen -30% materiaalgebruik realiseren en zouden we kunnen helpen bij het door vertalen van deze doelstelling naar de gemeentes.)

CE Monitor (Yoko, zie aparte slide “CE-monitor”)

De CE Monitor is opgemaakt bij KUL (Liesbet Gregoir, Luc Alaerts) in het kader van het CE. De “electronics” werden belicht. Voor deze stroom geeft men aan dat men over te weinig data beschikt, zeker op vlak van repair als CE-strategie. Het ORDP kan data leveren op niveau van Vlaanderen of België. Maar aangezien we over locaties beschikken, ook op gebied van steden (indien er een repair café gevestigd is).  Het ORDP kan ook bijkomende data zoals afval gerelateerde data zoals geproduceerd door de intercommunales (voor Leuven Ecowerf), opnemen.

Echter, de CE-monitor voor Leuven is nog niet operationeel. Het idee is nu om onze pitch te brengen voor het team rond “Leuven circulair” om zo te bekijken of er een samenwerking kan ontstaan.

ORDP (Stephanie, zie aparte slideshow “Pitch”, slides 2-12)

Stephanie schetst de laatste status van het ORDP incl. De verschillende databronnen en gebruikte software. Ook bekijken we de inzichten die The restart Project uit de eigen repair data haalt, en hoe ze het visualiseren.

Pitch: 5 mogelijke inzichten voor lokale besturen en toepassing op ORDP (Yoko, zie aparte slideshow “Pitch”, slides 14-43)

We overlopen de 5 inzichten die onze databank mogelijks zou kunnen leveren aan lokale besturen. Dit zijn:

 • Building a data driven scoreboard for policy making
 • Strategic repair cafés deployments
 • Reducing the missed opportunities
 • Impacts of repair cafés on electro waste (as locally collected)
 • Campaign performance marketing mix

Voor elk van deze 5 ideeën werd gekeken of we op basis van de huidige data (en eventueel bijkomende data) de gevraagde inzichten kunnen leveren. We overlopen ze dus nogmaals meer mét figuren die we zelf opmaakten.

De figuren werden een voor een uitvoerig besproken en mogelijke links naar andere datasets die kunnen worden opgenomen in het ORDP worden gelegd. In een notendop:

inzicht inzicht voor lokale besturen en toepassing op ORDP
Building a data driven scoreboard for policy making: Is er een aantoonbaar effect van repair cafés op het geluk? Zo organiseert men soms repair cafés in WZC. Oudere mensen genieten daarbij van het sociaal contact en het feit dat ze zich nuttig kunnen maken. Hoewel de impact op “hapiness” en “environmental health” nog moeilijk te kwantificeren is, is er een mogelijkheid om met het ORDP hier een indicator voor op te stellen, mits er meer linken gelegd kunnen worden naar andere databronnen. Bijvoorbeeld naar data die bij de stad aanwezig is rond demografie, vrijwilligerswerk, armoede etc. Maar de relaties en correlaties tussen reparaties en parameters zoals geluk en vrijwilligerswerk zijn nog weinig aantoonbaar. Meer data zouden verzameld moeten worden zoals de demografie van bezoekers van repair cafés en van herstellers. Men kan bevragingen doen. Sowieso is dataverzameling een belangrijk aspect van het repair café. Repair&Share oordeelt dat hier een “nieuw type van” vrijwilliger voor nodig is. Het is immers vaak zo dat er heel wat formulieren ingevuld worden waar nadien niets meer mee gebeurt.


Een “circular electronics indicator” zou daarentegen wel aangeleverd kunnen worden. Deelaspecten zouden dan zijn: material demand & stock (waarvoor we Eurostat ‘put on market’ data en Recupel ‘bezitsmeting’ data zullen gebruiken, eventuele aangevuld met stock & flow modellering), repair activities (repair communities status – profesional repairers as registered – fixing rates, common failures,… uit het ORDP), recycling&valorization (door data op te halen bij Recupel, BeWeee, Ecowerf, kringwinkels). We kunnen hiermee nog een stap verder gaan en eveneens CO2 & material impacts (uitgedrukt als carbon footprint of als material footprints) die hiermee gepaard gaan leveren. Eveneens kunnen we leeftijden/ lifespans van electronics monitoren en trendanalyse (time series analysis) hierop toepassen.

Strategic repair cafés deployments Het is op heden nog te vroeg om hierop te kunnen focusen.
Reducing the missed opportunities: enkele berekenen met huidige data gedaan en we kunnen de missed opportunities zijnde reparaties die niet uitgevoerd konden worden omdat het “systeem” faalde (bv wisselstukken die niet verkrijgbaar of te duur zijn). Er kan zelfs afgeleid worden of de investering in de 3D printer de succesgraad zou kunnen verhogen.
Impacts of repair cafés on electro waste (as locally collected): Data werd opgevraagd en verkregen bij Ecowerf (in een goede format en granulariteit) toch weinig correlatie te bespeuren tussen de grote van het netwerk rond het repair café en het aantal electronics binnengebracht op het recyclagepark. Dit is mede te verklaren doordat de locaties van de containerparken (eerder stadsrand) vaak zeer verschillend zijn van locaties waar repair cafés doorgaan (eerder in de kern).
Campaign performance marketing mix: analyse gedaan van de promotiecampagnes van stad Leuven en van Maakbaar Leuven. Dit werd vervolgens gefit op het aantal (totaal en het aantal nieuwe) electronics geregistreerd op een repair café in Leuven.

Conclusies en mogelijke vervolgacties.

Dit korte VLOCA traject heeft reeds een mooie impuls gegeven aan het SHAREPAIR project. We leerden dat er verschillende vervolgstappen te zetten zijn. Enerzijds kunnen we het ORDP verbreden door data van nog meer partijen zoals professionele herstel, kringwinkels, OEMs aan te trekken. Anderzijds kunnen we de inzichten die uit de data kan getrokken worden, verder concretiseren en communiceren. We zijn het verst gevorderd met de CE gerelateerde inzichten voor lokale besturen. Toch zal ook hiervoor verwerking van data van andere partijen nodig zijn. We gaan verder op dit pad en werken in eerste instantie een blauwdruk uit. We kijken welke datanoden er nog zijn, wie ons die data zou kunnen bezorgen en hoe we een brug richting de dataleverancier zouden kunnen bouwen. We werken een structuur voor een dashboard uit, waar de gebruiker (lokale besturen, CE) alle informatie op intuïtieve manier aangeboden krijgt, en zaken verder kan uitdiepen indien gewenst.

Concreet (VLOCA acties)
 • TRACK 1: inventariseren van de mogelijke data stromen en mogelijke obstakels definiëren;
 • TRACK 2: architectuur model opmaken: In interactie gaan met de stakeholders (data leveranciers, klanten); uitwerken dashboard (eentje met strategisch oogpunt en een voor ondersteunen operationele werking)
Andere acties ikv SHAREPAIR
 • ABB: onderzoek mogelijkheden integratie van het thema binnen GSM / toevoegen CE-indicator – bereidheid tot herstel
 • Pitchen voor Leuven circulair –team (CE monitor)
 • Uitwerken verbreding VLOCA traject
 • Interviews met: BSH / Out of use / kringwinkel / Servilux / Vandenborre