Doelgroep en doel

Deze tekst werd geschreven om deelnemers en potentiële deelnemers aan het VLOCA-OSLO deel van een VLAIO City of Things project wegwijs te maken in de context, het proces en de deliverables van het project.

Bereik ons

Team VLOCA is voor nieuwe vragen best steeds per email te bereiken op VLOCA@Vlaanderen.be . We verzorgen steeds een permanentie in ons team en dispatchen uw vraag naar de persoon die op dat moment kan werken aan uw vraag.

Inleiding

In de Vlaamse City of Things (CoT) projecten verleent VLAIO subsidies aan steden en gemeenten om samen met hun gekozen partners hun ambitie op het vlak van de ontwikkeling van hun smart city oplossingen vorm te geven. VLOCA en OSLO, twee programma's van de Vlaamse Overheid werken hand in hand om de interoperabiliteit en herbruikbaarheid voor andere lokale besturen in Vlaanderen te garanderen. VLOCA geeft vorm aan de architectuur van de use case, terwijl OSLO zorgt voor de semantische datastandaard.

VLOCA is een programma in beheer bij Agentschap Binnenlands Bestuur; OSLO is een programma van Digitaal Vlaanderen; de City of Things call zijn een programma van VLAIO. De drie agentschappen van de Vlaamse Overheid werken nauw samen om de gezamenlijke ambitie te realiseren, elk vanuit zijn sterktes en achtergrond. Een centraal team binnen de Vlaamse Overheid, de Smart Region Office, beheert het overzicht van al deze activiteiten en bewaakt de samenwerking.

Een gezamenlijk VLOCA-OSLO proces verzekert van bij de start van een CoT traject de dubbele ambitie, met specifieke en generieke elementen. Enerzijds bieden we support aan de indiener van het project die van onze specialisten op het vlak van architectuur en datastandaarden. Anderzijds bouwen we tegelijkertijd een schaalbaar, interoperabel en herbruikbaar model dat gebruikt kan worden voor Vlaamse steden en gemeenten.

Het proces verloopt schematisch als volgt:

VLOCA-OSLO proces voor CoT trajecten.jpg

Stap 1: VLOCA-OSLO voortraject

Meetings en workshops

In een eerste fase werken teams VLOCA en OSLO samen met het initiatiefnemende lokaal bestuur aan de opstart van het project. We onderscheiden drie vergaderingen om het project efficiënt op te starten:

  • de inhoudelijke intro voor VLOCA, waarin de scope inhoudelijk wordt over
  • de kennismakingsworkshop VLOCA-OSLO met het lokaal bestuur, waarin grondig wordt overlegd over de processtappen van het VLOCA-OSLO traject en we specifieke afspraken maken over het verloop van het traject, de op te leveren deliverables en praktische afspraken over de samenwerking.
  • Workshop 1 : de eerste concrete workshop waarin de eerste deliverables worden besproken en opgeleverd. De eerste workshop is het einde van het voortraject en tegelijkertijd het begin van het traject.

Deze meetings staan los van de CoT startvergadering, waar het initiatiefnemend lokaal bestuur de projectpartners voor het eerst samenroept. Daarin wordt overlegd over de algemene voortgang van het project. De teams van VLOCA en OSLO worden hierin vertegenwoordigd door de programma manager(s) of een kernteamlid.

Desk werk

Veel werk wordt verricht in de achtergrond, buiten de meetings: de VLOCA en OSLO experten werken de deliverables uit van de use case. De eerste stap van het architectuurwerk is meedenken over de business realiteit en daarin structuur brengen volgens het VLOCA-Model. De VLOCA en OSLO teams werken van bij de start aan de inhoud. Architectuur staat uiteraard centraal in het begin van elk project, dus we gaan graag zo vroeg mogelijk mee aan de slag.

Stap 2: VLOCA-OSLO traject

In de fase van het gecombineerd VLOCA - OSLO traject, worden alle relevante stakeholders uitgenodigd tot het co-creëren van de architectuur- en de datastandaard.

Fasering

We organiseren in deze fase een aantal workshops, met als thema business, data en techniek.

  • We vertrekken vanuit business workshops waarin de business realiteit centraal staat,
  • over dataworkshops waarin datagerelateerde thema's zoals bronnen, stromen, modellen, governance centraal staat
  • tot technische workshops waarin de ICT architectuur centraal staat.

Minstens één workshop per thema wordt georganiseerd. Per fase hebben we doelstellingen gedefinieerd die we nastreven, gedocumenteerd in een proces met beschreven deliverables.

Co-creatie in quadruple helix model

In de co-creatie fase van een VLOCA-OSLO traject gaan we breder dan enkel de context van het initiatiefnemend lokaal bestuur. We nodigen relevante stakeholders uit alle om een zo totaal mogelijk beeld te bekomen van de use case. We werken enerzijds op uitnodiging, maar je kan ook jezelf uitnodigen wanneer je nog niet op de radar van het project zou staan.

  • lokale en bovenlokale overheden: Vlaamse lokale besturen, Vlaamse en Federale overheidsinstellingen, provinciebesturen en intercommunales, semi-overheidsinstellingen die stakeholder zijn van de use case die we doorontwikkelen in het traject
  • kennisinstellingen: structureel worden we ondersteund door middel van de expertisecentra van imec en VITO. Deelnemers uit universiteiten en hogescholen die vanuit hun onderzoeksdomein eveneens expertise bezitten, en baat hebben bij het ontwikkelen van de architectuurstandaard zijn zeer welkom.
  • de bedrijfswereld: leveranciers van oplossingen en hun koepelorganisaties, maar ook bedrijven die hun eigen smart city use case willen ontwikkelen of beheren, zijn welkom.
  • burgers of burgerorganisaties: als geëngageerde burgers of burgerorganisatie ben je zeer welkom wanneer je een positieve inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de use case.


Ben je een leverancier van software, hardware of diensten in de context van de use case die we uitwerken ? Ben je nog niet betrokken in een traject ? Dan kan je gerust ook deelnemen aan de co-creatie om een generieke, interoperabele en over gans Vlaanderen herbruikbare architectuur te definiëren. Lokale besturen ontwikkelen hun eigen, specifieke architectuur, die specifieke elementen bevat, eigen aan hun gekozen oplossing.

Samen vormt deze groep de basis van het generiek architectuurmodel en de datastandaard relevant voor deze use case. Tegelijkertijd werken we als team samen om de specifieke case van de initiatiefnemende stad uit te werken, samen met de door de stad gekozen ICT partner.

Stap 3: implementatie van de POC

Na het VLOCA-OSLO traject wordt het project verdergezet door het initiatiefnemend lokaal bestuur en zijn projectpartners, met als doel een Proof of Concept te realiseren. De OSLO en VLOCA teams blijven ter beschikking om eventuele bijstand te verlenen tijdens de Proof of Concept fase.

Gedetailleerd proces per fase en type van werk

Het gedetailleerd procesoverzicht geeft de samenhang weer van workshops en meetings, het werk achter de schermen (desk werk), communicatie en officialisering van de nieuwe standaard. Om meer te weten wat elke stap inhoudt, verwijzen we naar de beschrijving van de deliverables.

Vergeef ons de complexiteit van dit overzicht. We poogden in één beeld alle processtappen en deliverables weer te geven, due zullen worden toegepast op de specifieke use case van het City of Things project.

Gedetailleerd VLOCA en OSLO proces voor City of Things trajecten
Beschrijving van de deliverables

Om meer te weten wat elke stap inhoudt, verwijzen we naar de beschrijving van de deliverables: een pagina waar kort wordt beschreven wat je kan verwachten in elke stap. Van daaruit kan je doorklikken naar een aparte pagina per deliverable, waar een template aangevuld met een voorbeeld staat.