De vier hoofdonderdelen van de VLOCA aanpak


VLOCA vertrekt vanuit de maatschappelijke context en de ambitie van het lokaal bestuur, over een doordachte aaneenschakeling van architecturale elementen, tot aan de uiteindelijke technologische elementen waaraan de oplossing dient te voldoen.

We volgen hier vier stappen, waarvan de eerste twee de basis vormen van de uit te werken architectuur:

De strategie, de bedrijfsarchitectuur en de IT-architectuur vormen samen de Open City Architectuur.

Context

Onder context verstaan we alle instromen die samenkomen en een idee of concept tot resultaat hebben.

Open City Ambitie Thematische lokale en bovenlokale open city ambitie

Raakvlakken met andere ambities

Beleid lokaal bestuur Open City ambitie als antwoord op beleid lokaal bestuur

Digitale maturiteit lokaal bestuur

Noden en behoeften stakeholders Specifieke noden en behoeften van stakeholders

Quadruple helix: overheden, bedrijven, kenniscentra, burgers

Omgevingsfactoren Maatschappelijke eisen en beperkingen

Beleidsthema’s: milieu, verkeer, economie, …

Motivatie

De motivatie stelt aan de hand van een aantal vragen de open city ambitie scherp. Deze concretisering zal het trajectambitie kort maar gericht samenvatten.

Visie Wat is de bestaansreden van dit project?
Missie Wat willen we met dit project bereiken?
Doel Wat is het doel van dit project?
Successfactor Hoe meten we het succes van dit project?

Bedrijfsarchitectuur

VLOCA architecten werken volgens een standaard methodiek samen met initiatiefnemende lokale besturen in het tot stand komen van een uitgewerkte bedrijfsarchitectuur. In het VLOCA model worden exploratief alle mogelijk relevante elementen opgesomd. De stad voor wie de use case specifiek uitgewerkt wordt maakt de keuze tussen welke elementen in scope van het project zijn en welke niet. De niet meegenomen elementen worden hier gedocumenteerd als startpunt voor vervolgprojecten al of niet in dezelfde stad of gemeente. Tussen de overgebleven elementen worden prioriteiten gesteld, waaruit uiteindelijk een roadmap kan worden gefilterd, dat de aanzet is van het plan van aanpak van het te realiseren project door de stad. Data en informatie wordt hier eveneens bekeken: de informatienoden worden in kaart gebracht. Een OSLO project kan hieruit volgen, met de totstandkoming van een semantische standaard als doel.

Business capabilities Wat moet de oplossing specifiek kunnen waarmaken?

Bestaat uit data vereisten, functionaliteiten en techniciteiten

Data vereisten Welke data hebben we nodig?

Aan welke parameters moet de data voldoen?

Functionaliteiten Wat moet een toepassing met informatie kunnen?

Wat is de interactie tussen toepassingen?

Techniciteiten Wat zijn de technologische vereisten?

Welke technologieën moeten onderling verbonden worden?

IT architectuur

Een specifieke IT architectuur wordt opgesteld voor de stad die het VLOCA traject initieert. Team VLOCA werkt daarbij nauw samen met het lokaal bestuur en haar gekozen IT partner. Tegelijkertijd zorgt team VLOCA ervoor dat een generieke architectuur wordt uitgewerkt, waarop andere steden en gemeenten hun project in een latere fase kunnen baseren. De specifieke context van het eerste project in onze regio zorgt op deze wijze voor een snelle start voor de volgende projecten, waarbij herbruikbaarheid en interoperabiliteit centraal staan.

Informatie architectuur Gewenste informatie op dashboards, portaalsite, apps, …

Uitgewerkt in een mindmap

Data architectuur Voorbereiding voor OSLO traject/ semantische standaard

Data governance

Applicatie architectuur Rol van relevante toepassingen en hun interactie met informatie

Uitgewerkt met een use case diagram

Technologische architectuur Hard, soft en hybride infrastructuur voor applicatie architectuur

Uitgewerkt met technische tekeningen