Business werkgroep VlocaTraject/Modderstroom Monitoring

Tijdens de eerste sessie, de “business werkgroep”, duiken we in de use cases. Eerder werden er al een aantal use-cases geformuleerd door het kernteam. Deze werden verwerkt in het VLOCA-model. Het doel van deze sessie is om de use-cases te valideren, eventueel bijkomende use-cases te formuleren en de scope van het project af te bakenen. De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.

De business werkgroep vond plaats op 29 februari 2024.

Context

Initiatief

VERA werkt samen met verschillende lokale besturen en de provincie Vlaams-Brabant om het probleem van modderstromen als gevolg van bodemerosie aan te pakken. Meer dan 100 gemeenten in Vlaanderen ondervinden bodemerosie, wat aanzienlijke schade kan veroorzaken aan zowel private eigendommen als publieke infrastructuur. Door klimaatverandering, trends in de landbouw en verharding zal dit probleem naar verwachting in de toekomst verder versterkt worden. Op dit moment worden erosiepoelen gebruikt als oplossing. Deze poelen worden onderaan de helling aangelegd om modderstromen op te vangen en te voorkomen dat ze schade veroorzaken. Deze erosiepoelen zijn uitgerust met sensoren en overlopen, waardoor het water op een gecontroleerde en langzame manier kan wegstromen. De vraag die zich stelt, is of deze erosiepoelen effectief zijn. Er bestaat onzekerheid over hun capaciteit en functionaliteit, vooral in noodsituaties. Het is essentieel om dit op een kostenefficiënte manier te monitoren, met als doel zowel acute waarschuwingen bij rampen als proactieve oplossingen voor het probleem. Er wordt nagedacht over het gebruik van peilmeters of debietsensoren om de erosiepoelen te monitoren. Hiermee kan worden bijgehouden hoeveel water door de overlopen gaat. Hoewel dit geen exacte voorspellingen oplevert, biedt het wel inzicht in de hoeveelheid neerslag. Het overkoepelende doel van het project is om een gecentraliseerd dataplatform op te zetten en een raamcontract te ontwikkelen voor de sensoren. De verzamelde data kunnen gedeeld worden met rioolbeheerders, landbouwers en verzekeringsmaatschappijen, omdat deze informatie waardevol kan zijn voor alle betrokken partijen.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

OSLO

Het doel van OSLO is om de datastromen semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van lokale economie. Hierbij zal de focus gelegd worden op het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen lokale handelaars, horeca ondernemers en beleidsmakers.

Met OSLO wordt er concreet ingezet op semantische en technische interoperabiliteit. De vocabularia en applicatieprofielen worden ontwikkeld in co-creatie met o.a. Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, academici, de Europese Commissie en private partners (ondertussen meer dan 4000 bijdragers).

Extra informatie en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links: https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo en https://data.vlaanderen.be/

Brainstormsessie

Het doel en de aanpak van de brainstormsessie worden hieronder beschreven. Tevens wordt de uitkomst van de brainstorm hierin samengevat.

Doel van de brainstormsessie

Het doel van de brainstormsessie is het volgende:

  • De missie, visie en doelstellingen van het project, zoals geformuleerd in het VLOCA-model, valideren en feedback capteren
  • De use cases, zoals geformuleerd in het VLOCA-model, valideren en feedback capteren

Missie, visie en doelstellingen

Missie

Wat willen we bereiken?

“We willen bodemerosie en de bestrijdingsmaatregelen, meer specifiek erosiepoelen, duurzaam en slim gaan opvolgen, evalueren, verbeteren/slimmer maken, en hier nauwkeurigere voorspellingen over maken. De monitoring moet de verantwoordelijke diensten alarmeren om over te gaan tot (proactieve) ingrepen om modderstromen te voorkomen en/of verder in te perken.”

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Tussen duurzaam en slim, ook nog betaalbaar toevoegen. Je kan dit oplossen met bestaande middelen, maar dan zit je tussen de 30 en 60 duizend euro per poel en dat is ook niet de bedoeling.

-       Naast alarmeren ook ‘best practices’ meegeven om preventief te kunnen evalueren, en ook om toekomstige poelen te kunnen dimensioneren.

-       Het woord ‘evalueren’ moet verder uitgedacht worden tijdens de use cases en ‘verbeteren/slimmer maken’ moet toegevoegd worden want we willen de erosiepoelen verbeteren.

-       Dit is niet louter een haalbaarheidsstudie, er zijn namelijk verschillende zaken. Om te beginnen doorlopen we een  VLOCA- en OSLO-traject. Vervolgens wordt bekeken om een Proof of concept op te zetten om de juiste sensoren te selecteren. Daarna wensen we een raamovereenkomst uit te schrijven om een aantal poelen te kunnen testen.

-       We willen de capaciteit van de bekkens/poelen monitoren en daarvan gedurende een bepaalde periode contextuele data verzamelen om de impact op de modderstromen te bepalen. Het gedeelte van de data-analyse wensen wij niet op te nemen. Hiervoor beschikken we niet over de nodige kennis.

Volgende vragen werden gesteld:

-       Willen jullie de meterstand van de poelen en de diepte van de poelen meten?

Antwoord: Ja, maar via een metingssysteem zouden we ook voorspellingen kunnen doen om meer proactief acties te ondernemen. Er moeten ook verschillende parameters in acht genomen worden zoals gewassen/hellingsgraad/regenval etc.

Visie

Wat is de bestaansreden?

“Meer dan 100 gemeenten in Vlaanderen hebben vaak last van water- en modderoverlast bij hevige regenval ten gevolge van bodemerosie. Deze modderstromen kunnen met een hoge snelheid (tot zelfs 80 km/u) de lager gelegen (woon)gebieden bereiken. De modder richt schade aan straten, woningen, waterlopen, rioleringen en waterzuiveringsinstallaties. Door klimaatwijziging zal, zonder voldoende maatregelen, de modderoverlast in de toekomst alleen nog maar verergeren.”

Discussie

Volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Aanpassen aan visie: “Door erosie verdwijnt vruchtbare bodemgrond en de modder richt schade aan de straat”.

-       De focus van de visie mag niet enkel op het inperken van erosie ter bescherming van woningen liggen, maar ook op “landbouwgronden”.

o  De bestaansreden van een erosiepoel is namelijk om de vruchtbare grond terug op de akker te krijgen. Vaak is die poel gevuld met zeer vruchtbare grond, maar kan deze niet terug op de akker gevoerd worden want die akker ligt vol met teelt. Er moet onderzocht worden waar die modder naartoe kan gebracht worden voor optimaal en duurzaam hergebruik. Hiervoor moet nog verder worden nagedacht over een brongerichte aanpak vs. symptoomgerichte aanpak. De focus ligt nu op de laatste optie, maar er wordt nog niet voldoende gedaan om die opgevangen modder optimaal te kunnen hergebruiken.

Doelstellingen

Wat is het doel van het project?

“Een monitoring architectuur ontwikkelen die via sensoren en andere databronnen inzichten geeft om proactief schade te beperken, die snelle alarmsignalen kan uitsturen op tijd om nog acties te kunnen treffen en die na de feiten de modellen en inzichten telkens blijven verbeteren.”

Discussie

Geen opmerkingen

Use cases

ID Samenvatting Beschrijving
UC1 UC1: Sensoren Verschillende actoren willen verschillende types sensoren kunnen plaatsen en beheren (bv. onderhoudsplan).
UC2 UC2: Data Captatie Ik wil als gebruiker alle informatie correct binnenkrijgen (context, data, goede transmissie)
UC3 UC3: Dataplatform Ik wil als gebruiker een visualisatie zien van alle data zodat ik deze kan analyseren.Ik wil als gebruiker data kunnen toevoegen, aanpassen, delen en opslaan.
UC4 UC4: Dashboarding Ik wil als gebruiker een dashboard kunnen hanteren met KPI's (bv kleurencodes) die ik zelf kan beheren in functie van de data.
UC5 UC5: Message Center Ik wil als gebruiker via mijn tool contacten kunnen aanspreken, toevoegen, wijzigen en behandelen (messaging systeem).
UC6 UC6: Predictie Op basis van de verworven data wil ik modellen kunnen gebruiken om predicties uit te voeren zodat er tactisch advies gegeven kan worden.
UC7 UC7: Mitigatie Op basis van real time data en advies wil ik als lokaal bestuur kunnen reageren om de schade te minimaliseren (crisis management).
UC8 UC8: Preventie Als lokaal bestuur wil ik een overzicht krijgen van adviezen, acties en aanbevelingen om modderstromen te vermijden.
UC9 UC9: Advies Op basis van data van modderstromen wil ik dit kunnen analyseren, correlaties zien en advies verlenen.
UC10 UC10: Marktplaats ik wil als gebruiker data en datasciencemodellen kunnen aanbieden en verkrijgen.
UC11 UC11: ROI Business Modelling
UC12 UC12: Helpdesk Helpdesk - FAQ - Reviews

Use case 1

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC1 Use case UC1: Sensoren Verschillende actoren willen verschillende types sensoren kunnen plaatsen en beheren (bv. onderhoudsplan).
BC1.1 Business capability peilhoogte (3D?) Als terreintechnieker wil ik weten waar en hoe ik de peilhoogte sediment meters (sensoren of camera's) moet plaatsen
BC1.2 Business capability bodemvocht Als terreintechnieker wil ik weten waar en hoe ik de bodemvochtsensoren moet plaatsen
BC1.3 Business capability pluviometers Als terreintechnieker wil ik weten waar en hoe ik de pluviometers moet plaatsen
BC1.4 Business capability scenario's Als lokaal bestuur wil ik weten welke sensoren mogelijk zijn met welk budget en voor welke situatie (alle scenario's)
BC1.5 Business capability calibratie Als terreintechnieker wil ik weten hoe ik de sensor moet calibreren
BC1.6 Business capability continuiteit ook na vervanging Als terreintechnieker wil ik data continuiteit kunnen garanderen bij het vervangen van verouderde sensoren door nieuwe sensoren
BC1.7 Business capability zonnepanelen Als terreinbeheerder heb ik meestal geen stroomvoorziening voor sensoren en heb ik dus een oplossing met zonnepanelen nodig
BC1.8 Business capability Debietmeter Als product owner wil ik weten waar en hoe ik een 'debietmeter' moet plaatsen
BC1.9 Business capability Turbiditeitsmeter Als product owner wil ik weten waar en hoe ik een 'turbiditeitsmeter' moet plaatsen
BC1.10 Business capability batterij status Als product owner wil ik de status van de batterij ook meekrijgen om zo snel te kunnen ingrijpen bij legelopen batterij
BC1.11 Business capability plaatsing sensoren Als landbouwer wil ik dat de sensoren niet in de weg staan van mijn grond
BC1.12 Business capability raamcontract Als lokaal bestuur wil ik een raamcontract kunnen uitkiezen waarbij ik het beheer van de sensoren volledig kan uitbesteden
BC1.13 Business capability vandalisme Als lokaal bestuur wil ik vandalisme, van de sensoren, batterijen en zonnepanelen bvb, kunnen rapporteren, beschrijven en bestrijden
BC1.14 Business capability dynamische frekwentie Als lokaal bestuur wil ik de frekwentie dynamisch maken (laag bij droog weer, hoog bij regen bvb) zodat de batterij kan gespaard worden en dus langer meekan, maw een kleinere batterij zou dan voldoende zijn bvb

Aanvullende use cases:

-       Als terreinbeheerder heb ik meestal geen stroomvoorziening voor sensoren en heb ik dus een oplossing met zonnepanelen nodig

-       Als lokaal bestuur wil ik ook een sensor of camera om te zien hoeveel sediment in de poel aanwezig is

-       Als product owner wil ik de volgende zaken kunnen consulteren:

o  Pluviometer

o  Camera (voor analyse sediment)

o  Hoogtemeter (voor analyse sediment)

o  Debietmeter

o  Turbiditeitsmeter

o  Batterij toestand sensoren

-       Als landbouwer wil ik niet dat de sensoren niet in de weg staan.

-       Als terreintechnieker heb ik meestal geen stroom dus oplossing met zonnepaneel nodig.

Discussie:

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Verschillende sensoren moeten worden meegenomen: Regen, camera’s, hoogtemeter, batterijstand sensor, …

-       Als LB wil ik ook een camera om te zien hoeveel sediment aanwezig is, niet alleen peil maar ook 3D beeld meten.

-       Het werd beslist verder onderzocht gevoerd moet worden naar wie de plaatsing van de sensoren zal doen. Idealiter kom je tot een oplossing dat een totaaloplossing is, dit zou toch door experts en onderhouders moeten gedaan worden. Meestal wordt alles geïnstalleerd door een aannemer, en wordt dat geregeld door raamcontracten met leveranciers. Het moet verder onderzocht worden of de interne technische dienst van de gemeente dat kan oplossen, maar de werkgroep is niet overtuigd dat dit mogelijk is om binnen de gemeente te houden. Daarom, andere term hanteren dan  ‘terreintechnieker’. Als gemeente wil men de aankopende partij zijn die de volledige dienst van de plaatsing en onderhoud van de erosiepoelen en meters voorziet.

-       Wij hebben ervaring met vandalisme dus dit is iets dat moet worden opgenomen.

Use case 2

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC2 Use case UC2: Data Captatie Ik wil als gebruiker alle informatie correct binnenkrijgen (context, data, goede transmissie)
BC2.1 Business capability overzicht sensoren Als dataowner wil ik een overzicht hebben van alle bestaande sensoren met hun attributen (=context)
BC2.2 Business capability context meekrijgen Als datamanager wil ik bij elke meting de context (callibratie gegevens, temperatuur, metadata, foutmarges, ed) meekrijgen
BC2.3 Business capability buffer bij transmissie Als datamanager wil ik een buffer hebben zodat bij zwakke transmissie signaal of databank overload de data niet verloren gaat
BC2.4 Business capability SIM kaarten prijs en gebruik Als datamanager wil ik overzicht hebben van alle SIM kaarten of andere transmissiekanalen met hun attributen (prijs, gebruik, enz.)
BC2.5 Business capability stroomvoorzieningen Als datamanager wil ik overzicht hebben van alle stroomvoorzieningen (via kabel of via batterijen) met attributen (contracten, prijzen, verbruik, enz)
BC2.6 Business capability onderhoudsplanning Als datamanager wil ik een datagedreven onderhoudsplanning kunnen opmaken voor alle gebruikte sensoren (en databronnen)
BC2.7 Business capability contactpersonen Als datamanager wil ik eerste en tweedelijn contactpersonen hebben bij defecte sensoren of databronnen
BC2.8 Business capability transmissie raamcontract Als lokaal bestuur wil ik een raamcontract kunnen uitkiezen waarbij ik de transmissie van de sensoren data optimaal kan beheren (4of5G, LoRa, Sigfox, )
BC2.9 Business capability transmissie Als data-owner heb ik LoRa, Sigfox, 4/5G, zonnepanelen/batterijen nodig om data te uploaden op het platform

Aanvullende use cases:

-       Als data-owner heb ik LoRa, Sigfox, 4/5G, zonnepanelen/batterijen nodig om data te uploaden op het platform.

-       Als lokaal bestuur wil ik de status van een erosiepoel kennen op elk moment.

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       LoRa (transmissietechniek): LoRa is een specificatie voor een telecomnetwerk en is geschikt voor langeafstandscommunicatie met weinig vermogen. Het is geschikt om data uit te wisselen tussen bijvoorbeeld verschillende objecten, zoals bushokjes, prullenbakken en lantaarnpalen.  Dit kan ook gebruikt worden om data door te sturen van de sensoren.

o  De combinatie moet aangeboden worden om alle communicatie mogelijk te maken.

o  Camerabeelden zijn onmogelijk om over een LORA te brengen.

-       Men moet ook nadenken over dynamische frequentie van data die doorgestuurd wordt; batterijen kunnen dan voor 1-2 jaar meegaan als de frequentie dynamisch kan gemaakt wordt. Hierdoor zouden we de frequentie kunnen aansturen in functie van de context, bijvoorbeeld als er een storm aan komt kan men zo het verbruik van de batterij beheren, maar eerst moet een voorafgaande analyse gemaakt worden. Uiteindelijk zou dit kunnen betekenen dat er geen zonnepaneel nodig is.

De volgende vragen werden gesteld:

-       Moet iedere gemeente dan een datamanager hebben?

o  Hier bedoelen we eerder iemand die de data gaat controleren, kan een manager zijn binnen het platform, maar is eerder een rol of profiel, i.p.v. een person op zich.

Use case 3

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC3 Use case UC3: Dataplatform Ik wil als gebruiker een visualisatie zien van alle data zodat ik deze kan analyseren.Ik wil als gebruiker data kunnen toevoegen, aanpassen, delen en opslaan.
BC3.1 Business capability Sensordata Als lokaal bestuur wil ik een platform waarop ik sensordata kan laten toestromen
BC3.2 Business capability Andere data Als lokaal bestuur wil ik ook andere data (bv. Geodata, KMI, waterinfo.be) toevoegen (via bulk uploads, push/pull APIs, VSDS, )
BC3.3 Business capability verrijken Als lokaal bestuur wil ik de data kunnen verrijken
BC3.4 Business capability veilige opslag Als lokaal bestuur wil ik alle data veilig kunnen opslaan
BC3.5 Business capability Verwerking Als lokaal bestuur wil ik brondata verwerken
BC3.6 Business capability Metadata Als lokaal bestuur wil ik data kunnen beschrijven met al zijn attributen, bronnen, kwaliteit, gebruiksvoorwaarden, enz.
BC3.7 Business capability Analyseren & interpreteren Als lokaal bestuur wil ik data kunnen analyseren (zie UC6 en UC9)
BC3.8 Business capability Acties Als lokaal bestuur wil ik alarmen kunnen laten genereren (zie UC5)
BC3.9 Business capability Export Als lokaal bestuur wil ik data kunnen delen, bv. met boeren, verzekeringen, kennisinstellingen, (zie UC10)
BC3.10 Business capability Beheer (=governance) Als lokaal bestuur wil ik goeie afspraken ivm beheer (rollen, verantwoordelijkheden) en dragen van kosten van het platform (zie UC11)
BC3.11 Business capability Schaalbaar Als lokaal bestuur van een stad wil ik gemakkelijk mijn data kunnen opladen en verwerken op dezelfde manier
BC3.12 Business capability Provinciebreed Als provincie wil ik meerdere dataplatformen kunnen combineren
BC3.13 Business capability versnippering vermijden Als provincie wil ik dat zoveel mogelijk besturen toegang hebben tot een centraal dataplatform om versnippering te vermijden
BC3.14 Business capability academie Als product owner wil ik dat de data ook ontsloten wordt naar de academische instellingen
BC3.15 Business capability sensoren performantie Als lokaal bestuur wil ik weten of mijn sensoren nog correct data blijven doorsturen en dit aan de hand van een kleurencode : rood = kritiek, geel=waarschuwing
BC3.16 Business capability opschaling sensoren en toepassingen Als gebruiker wil ik een eenvoudig opschaalbaar dataplatform waarbij sensoren kunnen worden toegevoegd (zie BC3.1), er een link kan gemaakt worden met externe data (zie BC3.2) en nieuwe toepassingen kunnen ge mplementeerd worden
BC3.17 Business capability Als provincie wil ik een provincie breed zicht op de erosieproblematiek (actueel)
BC3.18 Business capability Dataspaces (?) Als provincie wil ik meerdere dataplatformen kunnen combineren
BC3.19 Business capability waterinfo.be Als lokaal bestuur wil ik een link met waterinfo.be
BC3.20 Business capability externe databronnen Als lokaal bestuur wil ik naast mijn eigen sensordata ook andere data zien in grafieken (bv. KMI, waterinfo.be) zie BC3.2
BC3.21 Business capability centrale dataplatform Als provincie wil ik dat zoveel mogelijk besturen toegang hebben tot een centraal dataplatform om versnippering te vermijden
BC3.22 Business capability API om te lezen Als systeembeheerder wil ik een API kunnen openstellen opdat andere applicaties ook toegang (lees) zouden hebben tot die data
BC3.23 Business capability API om te schrijven Als systeembeheerder wil ik een API kunnen openstellen opdat andere applicaties ook data kunnen opladen, schrijven, aanpassen en verwijderen volgens hun rechten toegekend door de governance model

Aanvullende use cases:

-       Als lokaal bestuur wil ik weten of mijn sensoren nog correct data blijven doorsturen en dit aan de hand van een kleurencode: rood = kritiek, geel = waarschuwing

-       Als gebruiker wil ik een eenvoudig opschaalbaar dataplatform waarbij sensoren kunnen worden toegevoegd, er een link kan gemaakt worden met externe data en nieuwe toepassingen kunnen geïmplementeerd worden

-       Als provincie wil ik een provincie breed zicht op de erosieproblematiek (actueel)

-       Als provincie wil ik meerdere dataplatformen kunnen combineren

-       Als lokaal bestuur wil ik een link met waterinfo.be

-       Als lokaal bestuur wil ik naast mijn eigen sensordata ook andere data zien in grafieken (bv. KMI, waterinfo.be)

-       Als provincie wil ik dat zoveel mogelijk besturen toegang hebben tot een centraal dataplatform om versnippering te vermijden

Discussie

Verschillende zaken kunnen toegevoegd worden:

-       Link met datawaterlopen / waterinfo

-       Als provinciebestuur wil ik dat zoveel mogelijk besturen toegang hebben tot het dataplatform om versnippering te vermijden.

-       Ik wil zoveel mogelijk data verzamelen om te verspreiden naar verschillende academische instellingen.

-       Data koppelen & Linken van externe data

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Vlaanderen blijft bij theoretische modellen, er is wel waterinfo, maar dat water stond lang niet op punt (VMM). We spreken over erosie het zou interessant zijn als Departement Omgeving hier aan tafel zit. We willen data delen en het verhaal dat we data verkopen is ook niet gecovered, AI is alles wat je niet mag doen i.p.v. dat er wel iets is.

-       Waterinfo werkt heel goed, of daar nu veel erosie inzit of niet maakt niet op dat moment, men wil real time weten of de tank vol zit of niet, en na een maand ofzo dan het wel interessant zijn om de erosie te meten. Dit is niet real time nodig; maar de waterstand wel.

-       We zullen moeten vermijden dat alle data versnipperd wordt op verschillende platformen, want later zal alles gemeten worden. We willen de data brengen op verschillende platformen.

Use case 4

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC4 Use case UC4: Dashboarding Ik wil als gebruiker een dashboard kunnen hanteren met KPI's (bv kleurencodes) die ik zelf kan beheren in functie van de data.
BC4.1 Business capability Story telling dashboard Als lokaal bestuur wil ik een overzicht dashboard krijgen die een goede situatie geeft van de risico en preventie elementen tegen modderstromen
BC4.2 Business capability Sensoren Kwaliteit Als lokaal bestuur wil ik ook kunnen zien of de sensoren nog goed werken die de KPI produceren
BC4.3 Business capability Self-service Als lokaal bestuur wil ik de layout en keuze van KPIs zelf kunnen instellen
BC4.4 Business capability Thresholds Als lokaal bestuur wil de 'grenswaarden' kunnen invoeren die bepaald wat 'groen', 'geel', 'oranje', 'rood' en 'zwart' zijn
BC4.5 Business capability data ontsluiten Als lokaal bestuur wil ik de cijfers van de dashboard in mijn eigen dashboard kunnen integreren om te vermijden dat ik altijd meerdere dashboard moet openen
BC4.6 Business capability op sensor niveau Als lokaal bestuur wil ik alle sensoren zien op de kaart en op een specifieke sensor kunnen klikken waarbij data in een grafiek kan weergegeven worden
BC4.7 Business capability Integratie bestaande Als lokaal bestuur wil ik dat de data van de dashboard ook ontsloten wordt om zo geintegreerd kan worden in mijn lokale dashboard die ik al gebruik, om te vermijden dat ik meerder applicaties moet openen.
BC4.8 Business capability Real Time Als lokaal bestuur wil ik de status van een erosiepoel kennen op elk moment
BC4.9 Business capability grafiek per sensor Als lokaal bestuur wil ik alle sensoren zien op de kaart en op een specifieke sensor kunnen klikken waarbij data in een grafiek kan weergegeven worden.
BC4.10 Business capability voorspellingen overzicht Als lokaal bestuur wil ik zicht hebben op de voorspelde neerslag en het peil van de poelen. Daarbij moeten waarschuwingen weergegeven worden bij een (voorspelling van) een hoge waterstand

Bijkomende use cases:

-       Als lokaal bestuur wil ik alle sensoren zien op de kaart en op een specifieke sensor kunnen klikken waarbij data in een grafiek kan weergegeven worden.

-       Als lokaal bestuur wil ik zicht hebben op de voorspelde neerslag en het peil van de poelen. Daarbij moeten waarschuwingen weergegeven worden bij een (voorspelling van) een hoge waterstand

Discussie

De volgende opmerking werd gegeven:

-       Het is niet wenselijk om telkens nieuwe dashboards te maken, we zouden moeten zorgen dat de bestaande dashboards geïntegreerd kunnen worden.

Use case 5

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC5 Use case UC5: Message Center Ik wil als gebruiker via mijn tool contacten kunnen aanspreken, toevoegen, wijzigen en behandelen (messaging systeem).
BC5.1 Business capability Contact info Als beleid wil ik de email, gsm, adressen, ed van landbouwers, stads- of dorpsbewoners, kunnen verzamelen om eventueel te contacteren (bvb bij calamiteiten, of downtime van de applicatie)
BC5.2 Business capability Opt in/out & Voorkeuren Als gebruiker wil ik mijn opt in en opt out kunnen beheren wanneer ik wil, alsook mijn voorkeur kunnen geven in de onderwerpen alsook manier waarop ik informatie krijg
BC5.3 Business capability GDPR Als beleid wil ik kunnen garanderen dat ik de data behandel volgens de GDPR regels in voege
BC5.4 Business capability Historiek Als beleid wil ik kunnen bijhouden welke communicatie gestuurd werd naar welke gebruiker
BC5.5 Business capability Marketing pressure Als beleid wil ik een overzicht krijgen van aantal communicatie per type van communicatie en per ontvanger in de laatste periode om zo te zorgen dat de ontvanger al dan niet het gevoel krijgen 'gestalkt' te worden.
BC5.6 Business capability Segmented contact Als platform owner wil ik via het plafrom een individu, of een segment van individuen, kunnen contacteren op de meest gepaste en gewenste medium
BC5.7 Business capability Trigger based Als lokaal bestuur wil ik een bericht automatisch kunnen laten uitsturen op basis van regels en beslissingsbomen
BC5.8 Business capability Dashboard based Als lokaal bestuur wil ik een bericht automatisch kunnen laten uitsturen ifv de waarde condities in mijn dashboard (zie UC4)
BC5.9 Business capability DPO overzicht Als DPO wil ik een overzicht krijgen van alle bijgehouden contact informatie van de aanvragers
BC5.10 Business capability Live feed Als lokaal bestuur wil ik sommige gevallen een live feed kunnen krijgen op bepaalde metingen, vooral bij een crisis
BC5.11 Business capability wie krijgt wat Als lokaal bestuur wil ik zelf bepalen wie een waarschuwing ontvangt en op welke manier.

Bijkomende use cases:

-       Als lokaal bestuur wil ik zelf bepalen wie een waarschuwing ontvangt en op welke manier.

-       Als gemeente willen we bepalen wie de berichten/meldingen ontvangt.

-       Live feed zodat ik kan zien wat er gaande is, bovenop de data/alarmen.

Use case 6

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC6 Use case UC6: Predictie Op basis van de verworven data wil ik modellen kunnen gebruiken om predicties uit te voeren zodat er tactisch advies gegeven kan worden.
BC6.1 Business capability Historische data Als datascientist wil zoveel mogelijk data (incl. hoogfrequente) verzamelen van gebeurde modderstromen om die te analiseren en begrijpen
BC6.2 Business capability Staven bestaande Als datascientist wil ik bestaande academische en theoretische predictieve modellen kunnen staven met eigen data
BC6.3 Business capability Termijn predictie Als datascientist wil ik predicties kunnen doen op verschillende termijnen (binnen een week, een dag, 6 uur, enz.) van modderstromen
BC6.4 Business capability Data reductie Als datascientist wil ik advies geven over de optimale of minimale databronnen die nodig zijn om hoogpredictieve modellen te bouwen.
BC6.5 Business capability Frequentie & historisatie Als datascientist wil ik advies geven over de minimale frequentie en historisatie nodig om accurate en vroegtijdige predicties te kunnen doen.
BC6.6 Business capability Context Data Als datascientist wil ik andere omgevingsdata kunnen meten en integreren zoals type gewassen, hellingsgraad, regenval, hoogte gewassen, richting akkerlijnen,
BC6.7 Business capability doorslaggevende databron Als datascientist wil ik kunnen bepalen welke de meest doorslaggevende databron wanneer er bespaard moet worden

Bijkomende use cases:

Er werden geen bijkomende use cases besproken.

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Men moet de meest doorslaggevende databron bepalen die aangeeft wanneer er kosten moeten gemaakt worden.

-       We moeten nagaan hoeveel databronnen we nodig hebben om een juiste predictie te kunnen doen. Soms kan dat met 3 bronnen i.p.v. met 7. Dit zal ook bepaald worden in de komende werkgroepen van het VLOCA-traject.

Use case 7

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC7 Use case UC7: Mitigatie Op basis van real time data en advies wil ik als lokaal bestuur kunnen reageren om de schade te minimaliseren (crisis management).
BC7.1 Business capability Geo Heatmap Als lokaal bestuur wil ik een overzicht krijgen van een potentiele opkomende modderstroom met risico kans en estimatie van schade (via een geo'heatmap')
BC7.2 Business capability 24/7 alarmsignaal Als burgemeester of lokaal bestuur wil ik kunnen instellen om een alarmbericht te krijgen in specifieke gevallen 24/7
BC7.3 Business capability Optimalisatie acties Als lokaal bestuur wil ik snelle data gedreven advies krijgen hoe we de inspanningen het meest optimaal verdelen
BC7.4 Business capability Defect signaal Als lokaal bestuur wil ik een berichtje krijgen bij het 'uitvallen' van een belangrijke databron
BC7.5 Business capability stock status Als lokaal bestuur wil ik de stock van bvb zandzakken per locatie en contactinfo willen zien
BC7.6 Business capability standaard procedures Als lokaal bestuur wil ik standaard procedure willen krijgen bij elke situatie
BC7.7 Business capability brandweerzone Als brandweerzone wil ik tijdig op de hoogte gebracht worden om in te grijpen bij modderstromen
BC7.8 Business capability n platform voor real time data Als lokaal bestuur wil ik realtime data met een alarm op 1 platform kunnen raadplegen.

Bijkomende use cases:

-       Als brandweerzone wil ik tijdig op de hoogte gebracht worden om in te grijpen bij modderstromen.

-       Als lokaal bestuur wil ik realtime data met een alarm op 1 platform kunnen raadplegen.

Discussie

De volgende opmerking werd gegeven:

-       Het is niet zozeer nuttig om toe te voegen hoeveel zandzakken er in stock zijn. Het is de bedoeling om proactief te werk te kunnen gaan en op voorhand al inzicht te krijgen of de technische dienst naar de poel in kwestie kan rijden om de situatie onder controle te houden.

Use case 8

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC8 Use case UC8: Preventie Als lokaal bestuur wil ik een overzicht krijgen van adviezen, acties en aanbevelingen om modderstromen te vermijden.
BC8.1 Business capability Vuistregels type Als lokaal bestuur wil ik 'vuistregels' krijgen welke type erosiepoelen geschikt zijn ifv de context
BC8.2 Business capability Vuistregels locatie Als lokaal bestuur wil ik 'vuistregels' krijgen waar ik welke erosiepoelen het beste zou plaatsen
BC8.3 Business capability Onderhoudsplan Als lokaal bestuur wil ik een datagedreven planning krijgen hoe de erosiepoelen moeten onderhouden worden
BC8.4 Business capability Locatie sensoren Als lokaal bestuur wil ik advies krijgen waar ik welke sensoren moet plaatsen voor adviserende en/of predictieve modellen
BC8.5 Business capability frequentie uitgraven Als landbouwer wil ik weten wanneer ik mijn modderpoel opnieuw uitgegraven hoeft te worden
BC8.6 Business capability leegmaken erosiepoelen Als lokaal bestuur wil ik weten wanneer men moet optreden om terug volle capaciteit te hebben van de erosiepoelen
BC8.7 Business capability inzichten modderstromen Als lokaal bestuur wil ik met de sensor data samen met hoogtekaarten, het overzicht van knelpunten voor erosiebestrijding van Departement Omgeving, en andere bronnen een inzicht kunnen krijgen waar de modderstromen probleem zit

Bijkomende use cases

Er werden geen bijkomende use cases aangehaald.

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Het is niet de bedoeling om een uitvoerige dataanalyse te doen, de data kan achteraf misschien nuttig zijn voor academisch onderzoek.

-       Er bestaan veel databronnen zoals bijvoorbeeld de hoogtekaarten van Vlaanderen of het overzicht van knelpunten voor erosiebestrijding van Departement Omgeving, als je deze combineert zal je wel een idee krijgen van waar het potentieel probleem zit. Dit zit echter niet in scope van het project.

Use case 9

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC9 Use case UC9: Advies Op basis van data van modderstromen wil ik dit kunnen analyseren, correlaties zien en advies verlenen.
BC9.1 Business capability data collectie Als datascientist wil zoveel mogelijk data verzamelen van gebeurde modderstromen om die te analiseren en begrijpen
BC9.2 Business capability theoretische modellen staven Als datascientist wil ik bestaande academische en theoretische modellen kunnen staven met eigen data
BC9.3 Business capability causaliteit tussen bronnen Als datascientist wil ik correlaties en causaliteiten kunnen ontdekken in de verschillende datastromen
BC9.4 Business capability minimale data bronnen Als datascientist wil ik advies geven over de optimale of minimale databronnen die nodig zijn om adviezen te kunnen blijven formuleren
BC9.5 Business capability data granulariteit Als datascientist wil ik advies geven over de frequentie en historisatie nodig om adviezen te kunnen blijven formuleren
BC9.6 Business capability nulmeting Als datascientist wil ik een nulmeting kunnen doen om het toegevoegde waarde van het platform te kunnen staven
BC9.7 Business capability hoogtekaarten Als datascientist wil ik met 'hoogtekaarten' bvb hotspots indentificeren waar bvb erosiepoelen zouden moeten komen
BC9.8 Business capability vroegere acties analise Als datascientist wil ik de acties die gebeurd zijn in het verleden analiseren om zo advies te kunnen geven voor de volgende keer
BC9.9 Business capability dynamische frequentie Als datascientist wil ik de frequentie dynamisch kunnen maken in functie van de urgentie, bvb bij gevaar kan de frequentie stijgen en dan weer dalen bij geen gevaar om zo de batterij de sparen opdat misschien geen zonnepalen moeten geplaatst worden (die dan niet gejat kunnen worden)
BC9.10 Business capability win-win Als lokaal bestuur wil ik met data de meerwaarde van poelen kunnen aantonen om eigenaars van terreinen te overtuigen
BC9.11 Business capability advies dimensionering erosiepoelen Als erosieco rdinator wil ik inzichten rond poelen krijgen zodat ik in de toekomst beter kan dimensioneren. (zie BC8.1)

Bijkomende use cases:

-       Als lokaal bestuur wil ik met data de meerwaarde van poelen kunnen aantonen om eigenaars van terreinen te overtuigen.

-       Als erosiecoördinator wil ik inzichten rond poelen zodat ik in de toekomst beter kan dimensioneren.

Discussie

-       De verschillende use cases onder UC9 zijn allemaal relevant, maar er bestaan al hoogtekaarten, meervoudige water afstromingslijnen en de potentiële erosiekaarten die de kleuren aangeven. Aangezien dit al bestaat moet de focus hier niet op liggen.

Use case 10

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC10 Use case UC10: Marktplaats ik wil als gebruiker data en datasciencemodellen kunnen aanbieden en verkrijgen.
BC10.1 Business capability interne data aanbod Als lokale speler wil ik gemeten of gekregen data kunnen opslaan en 'aanbieden' op een data platform marktplaats
BC10.2 Business capability aanbod modellen Als lokale speler wil ik gebouwde of gekochte modellen kunnen opslaan en 'aanbieden' op een datascience platform marktplaats
BC10.3 Business capability vraag modellen en data Als lokale speler wil ik data en/of modellen kunnen halen/kopen/huren/ van het datascience platform marktplaats
BC10.4 Business capability financieel model Als marktplaats manager wil ik de gebruikers kunnen factureren via abonnementen of per gebruik of nog andere dimensies
BC10.5 Business capability aanbod data Als data leverancier wil ik allerlei relevante data kunnen aanbieden op de marktplaats
BC10.6 Business capability aanbod modellen Als datascientist leverancier wil ik allerlei relevante datascience modules kunnen aanbieden op de marktplaats
BC10.7 Business capability reviews Als gebruiker van de marktplaats wil ik de data en modellen kunnen 'reviewen' op hun kwaliteit en relevantie
BC10.8 Business capability bibliotheek Als gebruiker wil ik een overzicht kunnen zien van alle beschikbare data en daarbij relevante modellen die beschikbaar zijn voor mijn probleem
BC10.9 Business capability landbouwer als gebruiker Als landbouwer wil ik op een gebruiksvriendelijke manier data ontvangen over neerslag en temperatuur
BC10.10 Business capability provincie als gebruiker Als provincie wil ik dat gemeentebesturen op een laagdrempelige manier data kunnen delen en uitwisselen
BC10.11 Business capability andere projecten als gebruiker Als provincie wil ik dat de data die verzameld wordt in dit project kan gebruikt worden voor andere, toekomstige projecten

Bijkomende use cases:

-       Als landbouwer wil ik op een gebruiksvriendelijke manier data ontvangen over neerslag en temperatuur

-       Als provincie wil ik dat gemeentebesturen op een laagdrempelige manier data kunnen delen en uitwisselen

-       Als provincie wil ik dat de data die verzameld wordt in dit project kan gebruikt worden voor andere, toekomstige projecten

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Als er geld en tijd is wordt dit meegenomen in scope en anders niet.

-       Er zullen best practices uit het project van Roeselare meegenomen worden naar dit traject om zoveel mogelijk kennis te delen en te hergebruiken.

Use case 11

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC11 Use case UC11: ROI Business Modelling
BC11.1 Business capability kosten baten analyse Als lokaal bestuur wil ik gemakkelijk een kosten baten analyse kunnen doen die een paar scenario's kan voorleggen ivm sensoren planning
BC11.2 Business capability estimatie kosten modderstromen Als lokaal bestuur wil ik een estimatie hebben van de kosten van modderstromen
BC11.3 Business capability estimatie mitigatie Als lokaal bestuur wil ik een estimatie hebben van de mogelijke mitigatie dankzij een preventief platform
BC11.4 Business capability estimatie aantal sensoren Als lokaal bestuur wil ik een estimatie hebben van de verschillende sensoren die nodig zouden zijn om het model te laten draaien
BC11.5 Business capability kostendeling model Als lokaal bestuur wil ik de kosten kunnen laten delen met andere belanghebbenden
BC11.6 Business capability duurzaamheid Als lokaal bestuur wil ik de onderhoudskosten van het 'systeem' kunnen inschatten om de duurzaamheid te garanderen
BC11.7 Business capability kost erosiepoel Als beleidsmaker wil ik weten wat de totaalkost van een erosiepoel is, inclusief monitoring
BC11.8 Business capability raamcontracten bibliotheek Als lokaal bestuur wil ik toegang hebben tot alle geldige raamcontracten mbt aankoop en uitbesteding van de onderdelen van dit project

Bijkomende use cases:

-       Als beleidsmaker wil ik weten wat de totaalkost van een erosiepoel is, inclusief monitoring

Discussie

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Dit is niet de basis voor het traject. Voor beleidsmakers is het doel om de totaalkost van de erosie (uitgraven + onderhoud) te kunnen communiceren naar omwonenden en andere belanghebbenden rond de erosiepoel.

-       Het gaat voornamelijk over de kostprijs op je meerjarenplan dat gecommuniceerd moet worden.

Use case 12

ID Type Samenvatting Beschrijving
UC12 Use case UC12: Helpdesk Helpdesk - FAQ - Reviews
BC12.1 Business capability helpdesk 24/7 Als gebruiker wil ik een contact helpdesk kunnen contacteren (via mail, chat, telefoon, brief, whatsup, enz.) bij issues
BC12.2 Business capability FAQ Als ambtenaar wil ik een FAQ kunnen publiceren ifv de inkomende vragen en opmerkingen
BC12.3 Business capability Overview inbound Als lokaal bestuur wil ik een overzicht kunnen zien van alle opmerkingen, vragen, klachten, reviews enz. Ivm het proces, de tool, de dossierbeheerder, enz.
BC12.4 Business capability Review knop Als gebruiker wil ik een 'review' knop hebben mbt mijn ervaring
BC12.5 Business capability Chatbot Als gebruiker wil ik mijn vraag aan een 'chatbot' kunnen stellen

Bijkomende use cases:

Er werden geen bijkomende use cases aangehaald.

Discussie:

De volgende opmerkingen werden gegeven:

-       Als je zo gebruikt maakt van een system is het nodig om iemand te kunnen contacteren met klachten en vragen wanneer er iets niet werkt. Je kan dat niet zomaar uitlaten en de mensen hun plan te laten trekken. Hierbij zou ook nog training bij moeten komen.

-       Je moet ook rekening houden dat de helpdesk uit twee zaken zou bestaan (de backlog van het system enerzijds en iemand aan de front die de problemen kan oplossen).

-       Het is niet nodig en dringend om 24/7 helpdesk aan te bieden.

-       Deze helpdesk moet in elk system dat je bouwt ondergebracht worden. Dit kan wel nog out of scope gelaten voor dit traject indien zo nodig.

Volgende stappen

Wat na deze werkgroep?

  1. Verwerking van de input van de brainstorm oefening.
  2. Verder onderzoek en voorbereiding van de volgende thematische werkgroep.
  3. Publicatie op de Kennishub

Feedback kan bezorgd worden aan laurien.renders@vlaanderen.be

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2024-02-2913u30-16u30Provinciehuis Leuven
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2024-03-199u-12uTeams
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2024-04-189u-12uTeams
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2024-05-239u-12uTeams