Logo.png

Korte Beschrijving

Mobipunten bieden de kans om (voor)stedelijke mobiliteit minder auto-afhankelijk te maken door duurzame en combimobiele oplossingen te faciliteren. Deze mobipunten vormen essentiële schakelpunten in het mobiliteitsnetwerk van de toekomst. De investering in mobipunten gebeurt in belangrijke mate door lokale besturen. De inpassing binnen het netwerk gebeurt bij voorkeur op een doordachte en datagestuurde manier.

Parallel aan de tendens naar combimobiliteit is er een revolutie aan de gang binnen de mobiliteit waarbij steeds meer nieuwe mobiliteitsvormen hun ingang vinden. De nieuwe mobiliteitsvormen zijn (1) veelal elektrisch aangedreven, (2) veelal gedeelde systemen via lidmaatschap en (3) veelal te gebruiken via een app op de smartphone. Beide tendensen versterken elkaar. De nieuwe mobiliteitsvormen verhogen de mogelijkheden om combimobiele oplossingen aan de reizigers aan te bieden, terwijl mobipunten het gebruik van de nieuwe mobiliteitsvormen kunnen ondersteunen.

Binnen dit project gaat de stad Stad Aalst samen met de omliggende steden en gemeenten Denderleeuw, Erpe-Mere, Haaltert, Lede en Ninove en met ondersteuning van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden SOLVA en Leiedal op zoek hoe de kennis van vandaag gebruikt kan worden voor de mobipunten van de toekomst. Met data die (deel)fietsen, (deel)wagens, e-steps, parkeersensoren… vandaag verzamelen wordt een analysemodel ontwikkeld om de inpassing van mobipunten in het mobiliteitsnetwerk te sturen, te objectiveren en te evalueren.

Het project kan rekenen op de ondersteuning van Mobipunt VZW, een consortium van mPact, Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte dat het concept mobipunten lanceerde in Vlaanderen en de Vlaamse klankbordgroep mobipunten aanstuurt.

Het project wordt gefinancierd door VLAIO in het kader van de oproep City of Things.

Voor de uitvoering van het project wordt samengewerkt met een consortium van inhoudelijke en technische partners: Anyways, BDO Crossroad en Geosparc.

Beschrijving project

Fase 1: bepalen wensen beleidsanalyse

De doelstelling van de eerste fase van het project is het scherpstellen van de uitdaging vanuit het werkveld. Waarom willen steden en gemeenten investeren in hoppinpunten (of mobipunten)? Dat is het uitgangspunt van een online bevraging die in 2020 werd gelanceerd bij beleidsmakers in Vlaanderen.

De overtuiging is dat mobipunten zullen bijdragen aan combimobiliteit. Mobipunten worden als essentiële schakels gezien om het mobiliteitssysteem te verduurzamen. Ze moeten helpen om nieuwe mobiliteitsvormen zoals deelmobiliteit mainstream maken, het openbaar vervoer faciliteren en bovenal minder autokilometers en meer duurzame verplaatsingen bevorderen. Zo dragen mobipunten meteen ook rechtstreeks bij tot de klimaatdoelstellingen, leefbare kernen en hebben ze een positieve impact op verkeersveiligheid en luchtkwaliteit.

Raadpleeg hier het rapport over fase 1

Fase 2: data-ontsluiting

Vertrekkende van de analyse gedaan in fase 1, wordt een lijst gemaakt van de te verzamelen noodzakelijke datasets. Vervolgens wordt voor elke nood een lijst gemaakt van kandidaat datasets. Deze datasets worden vergeleken op basis van kwaliteit in al zijn aspecten, beschikbaarheid, technische factoren zoals beschikbaarheid van een API en kost. Op basis van deze analyse zal de uiteindelijke keuze van datasets worden bepaald.

Raadpleeg hier het rapport over fase 2

Fase 3: opmaken beleidsanalysetool

De doelstelling van het project is om een proof of concept te ontwikkelen van een tool/dashboard dat geschikt is voor beleidsanalyse rond mobipunten. Hierbij worden verschillende analyses gecombineerd op basis van IoT-data uit de mobiliteitswereld.

De tool moet geschikt zijn voor beleidsanalyse:

  • Bij investeringen in nieuwe mobipunten. De aanleg van nieuwe mobipunten in het publieke domein vraagt een sterke financiële inspanning van de wegbeheerder. Bovendien is er vaak een grote concurrentie tussen verschillende ruimtevragers in een beperkte ruimte. In deze fase van beleidsanalyse moet de tool dus voornamelijk geschikt zijn om verschillende locaties tegenover elkaar af te wegen en te bepalen wat de meest zinvolle investeringen zijn.
  • Bij evaluatie van bestaande mobipunten. Een (voor)stedelijke mobiliteitsnetwerk is steeds in ontwikkeling. Gezien mobipunten de cruciale schakels vormen binnen het multimodaal netwerk, zullen ook deze mobipunten steeds in ontwikkeling zijn. In deze fase moet beleidsanalyse zich daarom richten op een periodieke evaluatie van de effecten van een mobipunt. Ervaringen van wat goed of minder goed werkt op een mobipunt kunnen hierbij leiden tot inzichten om tot betere mobipunten op gelijkaardige plaatsen te komen.

Raadpleeg hier het rapport over fase 3