Open Urban Platform

Het concept Open Urban Platform (OUP) bevordert het denken over de samenhang van de digitale infrastructuur, de diensten en applicaties in de stad op basis van algemeen geaccepteerde kaders, richtlijnen en principes en wettelijke en ethische uitgangspunten. Meer informatie is te vinden op [1], waarvan hieronder enkele citaten.

Handvatten

Experts uit verschillende gemeenten, industriepartijen en kennisinstellingen hebben bij de NEN Standaardisatie AdviesGroep – Smart Cities[2]gewerkt aan een richtlijn om de gezamenlijke ontwikkeling en inkoop van Open Urban Platforms te versterken. De Nederlandse Praktijkrichtlijn ‘Open Urban Platform’ (NPR 8284) richtlijn geeft concrete handvatten voor:

 • Het borgen van interoperabiliteit en dataportabiliteit in een smart city;
 • Het inzetten van een Open Urban Platform (OUP) als vertrouwde infrastructuur voor digitale diensten in de stad;
 • Het eigendom van OUPs;
 • De rol van de gemeente bij een OUP.

Voor wie?

De NPR ‘Open Urban Platforms’ is relevant voor verschillende groepen professionals, waaronder: Chief Information Officers, Chief Technology Officers, strategische adviseurs, projectleiders, onderzoekers en IT-specialisten bij gemeenten en andere (semi-) overheden, universiteiten en andere kennisinstellingen, en bij het bedrijfsleven, van multinationals via mkb naar start-ups.

NEN NPR 8242 OPEN URBAN PLATFORM

Open Urban Platform Richtlijn

De Nederlandse normalisatieorganisatie NEN heeft een praktische richtlijn [3] uitgebracht voor het zogenaamde Open Urban Platform(OUP). Een platform dat de basis kan vormen voor slimme oplossingen in een stedelijke omgeving (bijvoorbeeld slim parkeren, slimme gebouwen). Naast technische aspecten behandelt het ook de organisatorische aspecten van een dergelijk platform; governance, privacy, beveiliging, beheer en relevante internationale normen. Een belangrijk aspect van de richtlijn is dat deze technologie-agnostisch is.

Wat Is Een Open Urban Platform

De NEN richtlijn definieert een Open Urban Platform als volgt: en nieuwe digitale stedelijke infrastructuur, bestaande uit een reeks beleidsovereenkomsten, nationale en internationale wetgeving, normen en hun technische implementatie, onder leiding van een lokale of andere overheidsinstantie.

Opmerking 1 bij de term: De OUP maakt de verkenning en het gebruik van stedelijke gegevens mogelijk die kunnen worden gebruikt om nieuwe en verbeterde diensten voor en met bewoners of bezoekers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden tot stand te brengen.

Opmerking 2 bij binnenkomst: Naast dat het OUP een marketplace platform is, zijn er verschillende andere platforms, zoals Connectivity Platform, Data Management Platform, Data Science Platform, die samen een Smart City laten werken.

De waarde van een OUP wordt gecreëerd door de services en applicaties die er gebruik van maken. Dergelijke diensten en applicaties komen niet tot stand zonder een lokaal of breder ecosysteem van samenwerkende partijen (publiek, privaat, kennisinstellingen). Dit vereist actieve partners in het ecosysteem die de OUP gebruiken voor diensten in de stad die de levenskwaliteit (verkeersstroom, gezondheid) duurzaam verbeteren en / of een gerechtvaardigd aandeel hebben in alle financiële en sociale voordelen.

OUP-Principes

De OUP is gebaseerd op de volgende principes

 • gebruikersgerichte ontwikkeling
 • openheid van het platform
 • privacy en veiligheid
 • schaalbaarheid
 • integraliteit
 • gegevenskwaliteit
 • eigendom van gegevens
 • Interoperabiliteit
 • overdraagbaarheid van gegevens
 • soevereiniteit
 • voorzieningen voor vertrouwen
 • voorkommen desinvesteringen in domeinen

Waarom Een ​​OUP

De OUP is een preconditie voor de digitalisering in de openbare ruimte. Vanuit gemeentelijk oogpunt maakt een OUP-inzet het mogelijk om:

 • de behartiging van belangen van burgers, bedrijven en het stadsbestuur door de handhaving van de OUP-principes zoals gedefinieerd door de stad Eindhoven [4]
 • stimulering van economische groei door samenwerking binnen het ecosysteem.
 • van elke gemeentelijke organisatievorm die in afzonderlijke domeinen werkt, een geïntegreerde datagedreven organisatie maken
 • gemeenschappelijke diensten aanbieden voor o.a. connectiviteit, gegevensbeheer, diensten voor burgers.

Om de richtlijn te citeren:

een OUP stelt de overheid in staat een data-gedreven werkwijze te gebruiken op basis van beschikbare data, partners en ecosysteem. Dan zijn allerlei nieuwe vormen van analyse mogelijk, zoals data science, kunstmatige intelligentie en business intelligence. Dit maakt een groter en beter mogelijk inzicht in de te creëren stedelijke leefomgeving, die zal bijdragen aan verbetering beslissingen en / of betere interventies implementeren.

Open Urban Platform Governance

Overheden moeten een actieve rol spelen in de governance van OUP’s om de volgende hoofddoelstellingen in een smart city-context te waarborgen;

 • marktrisico’s vermijden voor use cases waar gegevens van burgers worden verzameld;

een gebrek aan kwaliteit van de dienstverlening van de OUP te voorkomen; ervoor zorgen dat de OUP-dienst het welzijn van de burgers verbetert;

 • focus op een innovatievriendelijk klimaat
 • aanpakken van maatschappelijke taken, en proces inrichten op een geïntegreerde manier.

Wat Te Doen En Wat Niet Te Doen

Doen

 • Financieringsmodel;
 • leer, hergebruik en kopieer van anderen;
 • waarde toevoegen aan de gemeenschap;
 • Stel principes vast;
 • standaardiseren op gevestigde technologie;
 • transparant zijn;
 • gebruik wat al beschikbaar is;
 • Betrek anderen, zowel intern als extern;
 • Vertel het verder;
 • test openheid.

Niet Doen

 • technologische benadering;
 • blijven werken in domeinen(silo’s);
 • de reikwijdte / context beperken

Verschillende Rollen

Er zijn een aantal mogelijke rollen voor het besturen van een OUP door een lokale overheid:

Minimale Rol

In deze rol wordt de ontwikkeling overgelaten aan de markt en burgerinitiatieven, met een minimale rol voor de gemeente, voornamelijk gericht op het waarborgen van privacy en openbare veiligheid.

Faciliterende Rol

Naast een minimale rol kan de lokale overheid de OUP faciliteren door een “launching customer” te zijn en door de uitwisseling van gegevens tussen private partijen en bewoners te faciliteren (bijvoorbeeld data Standaarden, connectiviteit). Het zal ook de kwaliteit van de dienstverlening verzekeren. Voor de ontwikkeling blijft de markt koploper.

Hoofdrol

De lokale overheid zal het voortouw nemen bij de ontwikkeling van de OUP en haar dienstverlening. Naast de faciliterende rol zal zij smart city-oplossingen ontwikkelen of mede ontwikkelen. Dit betekent een forse investering van de gemeente.

Uitvoerende Rol

In deze rol is de gemeente geheel of gedeeltelijk eigenaar van de OUP. In deze strategische rol maakt de gemeente het mogelijk autoriteiten om een ​​actievere rol te spelen in Ontwikkeling van Smart City-applicaties (bijvoorbeeld City App Store).

De richtlijn bevat ook richtlijnen over wat de impact van deze rollen zijn op de implementatie van de OUP.

Ander Aspecten

Onderdeel van governance is ook het beslissen over het bedrijfsmodel van de OUP. Als dit niet aangepakt wordt, kan dit een negatief effect hebben op het succes ervan:

 • gebrek aan continuïteit;
 • Nauwkeurigheid en aansprakelijkheid;
 • gegevensverstrekkingsvoorwaarden;
 • prijsstelling en vergoeding;
 • gebrek aan ondersteuning.

Daarnaast is het van belang duidelijke en transparante afspraken te maken over vertrouwen en transparantie voor het delen van data tussen partners (burgers, private [[::Category:Organisaties| Organisaties]], gemeente)

Referentiearchitecturen

De richtlijn definieert geen architectuur, maar verwijst naar bestaande andere Standaarden en internationale initiatieven. De belangrijkste initiatieven waarop het is gebaseerd zijn:

 • NIST - Smart Cities ([5])
 • EIP|EIP-smart cities en gemeenschappen ([6])
 • FIWARE
 • gerelateerde H2020-projecten ESPRESSO, IRIS, RUGGEDIZED

De richtlijn stelt dat voor een architectuur minimaal het Synchronicity framework moet worden gevolgd, aangezien dit gebaseerd is op de genoemde initiatieven.

Interoperabiliteit

Interoperabiliteit van diensten is essentieel voor een OUP, de richtlijn behandelt daarom ook de volgende belangrijke interoperabiliteitsproblemen.

 • functioneel;
 • interface / protocol;
 • syntax;
 • semantiek;
 • organisatorisch.

Ontwerp En Implementatie

Ook bevat de richtlijn aanwijzingen hoe effectief een OUP in een smart city kan worden opgezet. Het richt zich expliciet op aspecten als:

 • organisatiecultuur voor innovatie;
 • Voorbereiding;
 • inkoop;
 • Samenwerking;
 • Configuratie;
 • evaluatie en evolutie;

Bijlagen; Extra Informatie

Ten slotte bespreekt de richtlijn enkele voorbeelden

Ook het belang van geografische gegevens en 3D-modellen voor toepassingen die OUP mogelijk maken, komt aan bod.