Data en informatie werkgroep: VlocaTraject/Vrachtwagenparkeren

Tijdens de eerste thematische werkgroep worden de data en informatienoden van de reeds geïdentificeerde use cases in kaart gebracht. De Werkgroep Data en Informatie staat open voor deelname door de gehele quadruple helix. Vaste deelnemers zijn de leden van het VLOCA-trajectconsortium en stakeholders, die samen de data- en informatienoden in kaart brengen.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de data- en informatiearchitectuur verder aan te vullen.

De Data en informatie werkgroep vond plaats op Fout: ongeldige tijd..

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Laurien Renders
Alain Glickman
IGEMO Felipe Garcia Del Pino
Jordi De Vlam
Pieter Dresselaers
EUTRACO Joakim Van Gasse
Van Dievel transport Tom Van der Vliet
Pringels Sven Schaekels
TLV Frederic Keymeulen
Quares Toon Dirckx
Robben Diependaele
MOW Steven Devloo
VOKA MeKe Guy Beyens
VVSG Guido Vaganée
MacQ Kenneth Villaroman

Context

Initiatief

Het onderwerp van discussie is vrachtwagenparkeren in het Rivierenland. Er heerst een dringende behoefte aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens, aangezien dit probleem al enkele jaren bestaat. Er is bovendien een duidelijke stijging in het aantal inschrijvingen van vrachtvoertuigen in het

Rivierenland de laatste jaren. De regio is tevreden met de economische bedrijvigheid achter deze evolutie, maar maakt zich ook zorgen over de externaliteiten verbonden aan de stijging. Er zijn vrachtwagens die rust nemen op verschillende (onveilige) plaatsen, maar er is geen georganiseerde en veilige parkeergelegenheid. Momenteel zijn er ongeveer 180 publieke vrachtwagenparkeerplaatsen beschikbaar in de regio. Dit leidt tot problemen. Bovendien ontbreekt het aan basisvoorzieningen voor chauffeurs, wat resulteert in klachten van burgers en vervuiling langs de wegen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor zowel lokale overheden als transportbedrijven, maar dit wordt als een complex en gelaagd probleem beschouwd. Lokale besturen vragen daarom een oplossing voor het kanaliseren van het ‘wildparkeren’ van vrachtwagens.

Er zijn drie initiatieven in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken.

Het eerste initiatief is het creëren van een vrachtwagenparking in de omgeving van Mechelen. Dit is bedoeld om de huidige problemen met openbaar parkeren aan te pakken.

Het tweede initiatief richt zich op het ontwikkelen van een applicatie om vrachtwagenparkeren te vergemakkelijken, hoewel nog moet worden beslist of bestaande applicaties zullen worden gebruikt of een nieuwe zal worden gemaakt.

Het derde initiatief gaat over het opzetten van een online overlegplatform om verschillende initiatieven en expertise op elkaar af te stemmen.

De discussie is hier gericht op het creëren van een oplossing omtrent vrachtwagenparkeerplaatsen in samenwerking met gemeenten en bedrijven, waarbij wordt geprobeerd om de expertise van verschillende belanghebbenden samen te brengen. Daarnaast wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden en publiek-private samenwerkingen om het project te ondersteunen. Ook wordt gewerkt aan de standaardisatie en toegankelijkheid van gegevens met betrekking tot vrachtwagenparkeren in Vlaanderen, waarbij externe ondersteuning wordt geboden voor de ontwikkeling van een applicatie.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

Brainstormsessie

Doel

Het doel van dit project is om enerzijds een beeld te krijgen van de overlast die gecreëerd wordt door vrachtwagenparkeren en anderzijds het vraag en aanbod van parkeerplaatsen voor vrachtwagens in kaart te brengen. Voor beide doelen heeft men een impact-en doelanalyse nodig.

Overlast en parkeeropportuniteiten in kaart brengen is een tijds-en arbeidsintensief proces. Dit willen we gaan digitaliseren. De vraag is hoe.

Aanpak

 1. Meten is weten! Om te beginnen gaan we overlast gaan objectiveren: wat is overlast precies? Wat versta je hieronder? Hoe ga je dit meten? Vervolgens gaan we opportuniteiten gaan categoriseren: welke soorten oplossingen bestaan er om de problematiek rond parking voor vrachtwagens? Hoe kan je deze gaan categoriseren?
 2. Inzichten via trendanalyse Hoe ga je zicht krijgen op de verschillende trends? (is er een stijging of daling van de klachten, zijn er meer of minder parkeerplaatsen,..) Hoe ga je zicht krijgen ter plaatse? Hoe maak je de omslag van manueel naar digitalisering van de analyse? (via camera's, drones,..)
 3. Performantie opvolging Hoe ga je bepalen of het goed of slecht gaat? Bepaal je een nulpunt? Wanneer wordt een situatie kritiek?

Output

Oefening 1

Overlast Hoe meten
Schade aan infrastructuur Klachtensysteem gemeente
Visuele hinder Foto's van bewoners en passanten
Luchtkwaliteit (stof & roet) Sensoren
Klachten Klachtensysteem gemeente
Inname parkeerplaatsen Geen ruimte voor personeel
Afval Foto's van bewoners en passanten
ANPR camera's
Hoeveelheid afval wegen
Samenwerking met afvalbedrijven: Renewi, ovam
Sensoren op vuilbakken
Geur Sensoren
Klachtensysteem gemeente
Geluid Sensoren
Veiligheid Statistieken ongevallen
Verkeersintensiteit vracht
PV's politie
Telraam data
Wildparkeren In kaart brengen door niet afgebakende zones te monitoren
Hygiëne Geen faciliteiten - afval
Sluipverkeer Heatmap
Camera's
Toegangscontrole
Nummerplaat

Oefening 2

Opportuniteiten Toelichting
Huidige publieke infrastructuur Bestaande parkings herdenken, optimaliseren
Parkeertarieven voor trailers langs openbare weg en dit geld opnieuw investeren in infrastructuur
Privé parkings Optimaliseren, bekijken welke kunnen aangewend worden
Reserve grond bvb grond met onregelmatige vorm, restgrond: omvorming tot parking - kijken naar GIS
Leegstaande gronden en terreinen aanwenden
Tijdelijke inname P&R parkings
Parking evenementenhal bvb Nekkerhal
Parking bvb Carrefour na openingsuren
Toegankelijkheid vanaf vrachtroutes

Oefening 3

Hoe digitaliseren en inventariseren van overlast?

Meldpunt en databank van hinder centraal.

 • Belangrijk is dat deze data regionaal en niet enkel lokaal gecapteerd wordt.
 • Een link naar dit meldpunt kan op de gemeentelijke websites vermeld worden
 • Identificatie van melder vs anoniem
  • Verplichting om naam door te geven kan voor drempel zorgen
  • Anderzijds, identificatie is nodig voor terugkoppeling
 • Locatie is belangrijk!
  • Zo specifiek mogelijk - speld prikken maar ook tekstueel
  • Mogelijkheid om foto's opladen
  • Koppelen aan GIS - harde randvoorwaarde
  • Zoals aanvraag inname openbaar domein?
 • Nummerplaat - link politie
  • ANPR camera's
 • Type klachten
  • Geluid
  • Geur
  • Hygiëne
  • ..
 • Klachten automatisch identificeren
  • Via slimme camera's/sensoren sluikstorten identificeren
  • Gebruiken van huidige vaste camera's in samenwerking met politie
  • ! Nagaan wie eigenaar is van de data
  • Statistische module/patroonherkenning toevoegen aan software van politie

Hoe digitaliseren en inventariseren van opportuniteiten?

 • Privé maatschappijen die satellietfoto's aanbieden
 • Gemeenten verplichten om vrachtwagenparkings aan te duiden in GIS systemen
 • Foto's doorsturen naar platform dat via AI analyse maakt adhv randvoorwaarden naar potentiële parkings
 • Restpercelen eruit halen met GIS analyse

Oefening 4

Aan de hand van welke indicatoren kunnen we overlast meten ?

 • Moet er afstemming zijn naar naburige gemeenten? Wat met potentiële verschuivingen tussen gemeenten?
  • Regionale aanpak nodig
  • In elk regionaal mobiliteitsplan meenemen
 • Nulmeting
  • Nodig om tendens in kaart te brengen
 • Overlastindex
  • 4-5 indicatoren ipv 1 specifiek
  • Meer detail nodig
  • Ja voor verkeersveiligheidindicator maar niet enkel en alleen mbt vrachtwagenparkeren
  • 0 ongevallen & 0 klachten = nulmeting?
  • Cfr leefkwaliteit index

Oefening 5

Hoe weten we dat de applicatie werkt?

 • Vragen aan de sector (transport, logistiek en industrie die gebruikmaakt van beide)
 • Oppassen voor meer klachten door bekendheid meldpunt

Volgende stappen

De volgende stappen zijn:

 1. Verwerking van de input van de brainstorm oefening
 2. Rondsturen van een link naar dit verslag en powerpoint
 3. Verder onderzoek en voorbereiding van de eerste thematische werkgroep waarvoor u zich hieronder kan inschrijven

Werkgroepen

Hieronder het overzicht van alle werkgroepen voor het traject Vrachtwagenparkeren. Inschrijven kan door op de link te klikken van de betreffende werkgroep.

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2023-09-26IGEMO
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-10-24IGEMO
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-11-21IGEMO
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2024-01-309u00-12u00IGEMO