Technologie werkgroep

Deze thematische werkgroep richt zich op het identificeren en in kaart brengen van de technologie die nodig is om het traject technisch werkbaar te maken. Onder technologie verstaan we hardware, software en hybride infrastructuur. In deze werkgroep kijken we samen welke bouwstenen nodig zijn om tot de oplossing(en) te komen voor de use cases die tijdens de vorige werkgroepen werden gedefinieerd. De Werkgroep staat open voor deelname door de gehele quadruple helix.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.

De Technologie werkgroep vond plaats op Fout: ongeldige tijd..

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Laurien Renders
Alain Glickman
IGEMO Felipe Garcia Del Pino
Sander Bulens
Pieter Dresselaers
Macq Geert Vanstraelen
Kenneth Villaroman
ESRI Frank Desmet
Geosparc Kris De pril
TLV Frederic Keymeulen
Be-Mobile Evert Gellynck
Stad Mechelen Benjamin Vermeulen
Steven Moens
Nemeon Mark Verheyden
Cronos Peter Buytaert
Travis Bas Vissers
Max Monkel

Context

Initiatief

Het onderwerp van discussie is vrachtwagenparkeren in het Rivierenland. Er heerst een dringende behoefte aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens, aangezien dit probleem al enkele jaren bestaat. Er is bovendien een duidelijke stijging in het aantal inschrijvingen van vrachtvoertuigen in het

Rivierenland de laatste jaren. De regio is tevreden met de economische bedrijvigheid achter deze evolutie, maar maakt zich ook zorgen over de externaliteiten verbonden aan de stijging. Er zijn vrachtwagens die rust nemen op verschillende (onveilige) plaatsen, maar er is geen georganiseerde en veilige parkeergelegenheid. Momenteel zijn er ongeveer 180 publieke vrachtwagenparkeerplaatsen beschikbaar in de regio. Dit leidt tot problemen. Bovendien ontbreekt het aan basisvoorzieningen voor chauffeurs, wat resulteert in klachten van burgers en vervuiling langs de wegen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor zowel lokale overheden als transportbedrijven, maar dit wordt als een complex en gelaagd probleem beschouwd. Lokale besturen vragen daarom een oplossing voor het kanaliseren van het ‘wildparkeren’ van vrachtwagens.

Er zijn drie initiatieven in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken.

Het eerste initiatief is het creëren van een vrachtwagenparking in de omgeving van Mechelen. Dit is bedoeld om de huidige problemen met openbaar parkeren aan te pakken.

Het tweede initiatief richt zich op het ontwikkelen van een applicatie om vrachtwagenparkeren te vergemakkelijken, hoewel nog moet worden beslist of bestaande applicaties zullen worden gebruikt of een nieuwe zal worden gemaakt.

Het derde initiatief gaat over het opzetten van een online overlegplatform om verschillende initiatieven en expertise op elkaar af te stemmen.

De discussie is hier gericht op het creëren van een oplossing omtrent vrachtwagenparkeerplaatsen in samenwerking met gemeenten en bedrijven, waarbij wordt geprobeerd om de expertise van verschillende belanghebbenden samen te brengen. Daarnaast wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden en publiek-private samenwerkingen om het project te ondersteunen. Ook wordt gewerkt aan de standaardisatie en toegankelijkheid van gegevens met betrekking tot vrachtwagenparkeren in Vlaanderen, waarbij externe ondersteuning wordt geboden voor de ontwikkeling van een applicatie.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

Verslag vorige werkgroep

Het verslag van de functionaliteiten werkgroep kan je hier terugvinden.

Doel huidige werkgroep

  1. Introductie geven over het project
  2. Toelichting geven over VLOCA
  3. Brainstormen over technologie

Brainstormsessie

Theorie

VWP Tech wg 36.jpg De bovenstaande afbeelding geeft weer wat we in essentie willen bereiken met dit project, namelijk een een wijziging in het aanbod van beschikbare parkings.

VWP Tech wg 45.jpg

Om de bedrijfsarchitectuur te analyseren (en het geheel van taken/acties in kaart te brengen) moeten we door een cascade. Werkgroep per werkgroep wordt een nieuwe laag gevormd op basis van de output.

VWP Tech wg 46.jpg

Als we naar de hoofdtaken kijken, kunnen we een aantal acties identificeren met betrekking tot de databronnen om waardecreatie te genereren. De uitkomst van deze bewerkingen heeft als uiteindelijk doel het het wildparkeren en de overlast te verminderen, zo wordt waarde gecreëerd.

Door enkel de hoofdtaken te identificeren is onze analyse nog niet compleet. De input-en outputtaken bevatten nog een (niet exhaustieve) lijst van andere acties die nodig zijn om van databronnen naar waardecreatie te gaan. Vooraleer bewerkingen mogelijk zijn met de databronnen moeten eerst de inputtaken uitgevoerd worden. Na het bewerken van de databronnen zijn er nog een aantal outputtaken te onderscheiden.

Om de analyse compleet te maken hebben we ook nog de applicatiecomponenten (de modulaire bouwstenen van software die specifieke functies uitvoeren zoals gebruikersinterfaces, databases en services) en de overkoepelende applicatiecomponenten (de randvoorwaarden) nodig.

VWP Tech wg 43.jpg

Tot slot wensen we elke mogelijke oplossing te toetsen aan een aantal principes. Deze principes kunnen geformuleerd worden op basis van de valkuilen die we identificeren tijdens de werkgroepen.

Bijvoorbeeld:

Een oplossing wordt gebouwd door een leverancier met een bepaalde technologie. Dit werkt aanvankelijk perfect maar na een paar jaar blijkt deze technologie achterhaald en het platform waarop het gebouwd is, niet meer ondersteund wordt.

=> om te vermijden dat de oplossing na x jaar in de vuilbak gaat omdat de technologie niet meer voldoet, willen we een veiligheid inbouwen door een voorwaarde/principe op te stellen bij aanvang van de ontwikkeling

=> principe: de oplossing moet technologie-agnostisch zijn

We kunnen hiervoor inspiratie halen uit de VLOCA-principes.


TH WG SRP 43.jpg

Outcome

Volgend zijn 4 stellingen waarop de deelnemers argumenten voor en tegen konden formuleren:

Stelling 1: Pure matchmaking (Immoweb-model) vs reservatiesysteem (Airbnb-model)

VWP Tech wg 38.jpg

Matchmaking model
Pro Contra
Weinig risico op conflicten Je lost het probleem niet op
Makkelijk Er is geen zekerheid dat er ook een plek beschikbaar zal zijn
Onderling af te stemmen tussen eigenaar/trucker Hoe krijgt de eigenaar van de parkeerplaats zijn inkomsten?
Er bestaan al veel platformen
Wie is verantwoordelijk voor het up to date houden van de data? Vaak is het door verouderde data dat de chauffeur op de weg moet parkeren
Gebrek aan zekerheid van de plaats
Controle/inzicht op service & kwaliteit?
Stats?
Data?
Reservatie systeem
Pro Contra
Zekerheid Wat als er geen aanbod is?
Juiste communicatie met chauffers die boeking hebben in verschillende talen. Duidelijke uitleg Vergunning nieuwe plaatsen: toelichting aan bevolking (igv stallen gevaarlijke stoffen)
Ondersteuning vanuit platform om alles goed te regelen voor de parkeerplaats Data vrachtwagenverkeer: eigendom data blijft bij overheid voor verdere analyse
Zekerheid van plaats voor App adaptaties
Betrouwbaarheid Zoveelste nieuwe app
Opvolging bij 3de partij en niet bij logistieke partijen en chauffeurs
All-in 1 solution

Stelling 2: Vrijblijvend delen van data (+ zelf een app bouwen vs data naar bestaande leverancier sturen (bvb Travis)) vs Trivago model (met verschillende databases)

VWP Tech wg 39.jpg

Pro:

  • weinig risico en kleinere investering
  • Integratie mogelijk met andere navigatie/booking software

Stelling 3: Dataspace vs gecentraliseerd model

VWP Tech wg 40.jpg

Stelling 4: Volledige samenwerking vs scraping (metasearch)

VWP Tech wg 41.jpg

Debat

Travis: het eenvoudige van de zaak is een netwerk bouwen van beschikbare parkeerplaatsen (supply). Het moeilijke is de chauffeurs bereiken. Alles wordt beslist door planners etc. De vraag is hoe je de gebruikers (in dit, de planners in het hoofdkantoor) bereikt. Dit is waar je een oplossing kan vinden voor deze problematiek. Je moet uiteindelijk in de planningssystemen geraken, hier worden de beslissingen gemaakt.

- VLOCA: Dit is het CRM gedeelte van het project en behoort vandaag niet tot de scope van de discussie

- Er is wel een soort dataset die aan planners en systemen ter beschikking kan gesteld worden.

Geosparc: Het bouwen van apps moet geen verantwoordelijkheid zijn van een overheid maar eerder datauitwisseling stimuleren. Partijen zouden moeten verplicht worden om datasets ter beschikking te stellen wanneer zij daarop willen aansluiten.

Gaan we genoeg effect creëeren met een opportunistisch model? Data is wel wat waard. Gaat er iemand interesse voor tonen? Als lokale organisatie kunnen we een rol spelen in het zoeken naar bedrijven die hun parking willen delen. Kan deze informatie voor iets of iemand dienen?

- De taak van de overheid kan voorwaarden bepalen om parkings ter beschikking te stellen. Het kader schetsen.

Het Trivago model kan enkel werken wanneer anderen hun data open stellen. Booking stelt zijn data open hiervoor. Dit kan je bereiken met het dataspace model waarbij iedereen eigenaar blijft van zijn eigen data maar stelt ze wel ter beschikking. Je hebt samenwerkingsovereenkomsten tussen de verschillende spelers nodig. De overheid kan dan standaarden opleggen waarbij iedereen in de markt vrij is om met een leverancier naar keuze in zee te gaan.

- Dit zou eerder dan op Vlaams niveau opgezet moeten worden aangezien een voldoende grote schaal nodig is. Het overstijgt dan de gemeentelijke grenzen

Vragen

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er naar schatting beschikbaar in de verschillende gemeenten?

- een 180-tal parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Dit is een ruwe inschatting op basis van luchtfoto's. Een exacte telling is nog niet gebeurd. Er is al wel een ruimtelijke analyse gedaan om in kaart te brengen welke parkeerplaatsen in aanmerking zouden kunnen komen (ifv aanrijafstand, locaties etc). Ook hebben er al gesprekken plaatsgevonden met partijen die grond ter beschikking zouden willen/kunnen ter beschikking stellen.

Vraag voor Travis: hoe wordt er omgegaan met bedrijven die eventueel wel interesse zouden hebben om hun terreinen ter beschikking te stellen voor lokale vrachtwagens maar niet voor internationaal, doorrijdend verkeer?

- Travis vraagt aan de chauffeurs om een aantal gegevens: bedrijfsnaam, kentekennummer, naam chauffeur en de periode van parkeren. De eigenaar van het terrein weet zo perfect wie er wanneer op zijn parking staat. Er wordt echter geen onderscheid gemaakt in herkomst van chauffeur of waar het bedrijf vandaan komt. Travis begeleidt de eigenaars van de parkings om ervoor te zorgen dat de chauffeur perfect wordt ingelicht met betrekking tot de regels.

Hoe zit de aanpak qua beleid? Data is nodig om te prioriteren.

- Momenteel lopen er gesprekken met Quares. Zij hebben een gelijkaardige studie gedaan in o.a. Gent. Zij stellen dat een combinatie van een vrachtwagenparking met het opladen van iets essentieel is om bedrijven ervan te overtuigen om vrachtwagens te laten parkeren op hun terreinen. Ze denken dan voornamelijk aan een afroepsysteem, gekoppeld aan het laden en lossen, maar op een centrale plek. Er wordt dus ingezet op zowel infrastructuur als het digitale aspect.

Kan de overheid een verplichting opleggen aan de markt om data te delen?

- De bedoeling van dit platform kan net zijn om een rol te leggen bij Vlaanderen die standaarden en een dataspace ondersteunt. Zo leg je niets op maar creëer je de ruimte om iedereen in het systeem te laten instappen. Er wordt dus een standaard ter beschikking gesteld wat deuren opent. Dit is een model waarbij je via open standaarden communiceert en waarbij iedereen zich kan enten op deze standaarden. Zo is het mogelijk dat bvb IGEMO haar parkeerplaatsen aanbieden via een open model zodat dat het interessant wordt voor andere spelers om dat model aan te nemen. IGEMO kan zo een katalysator zijn zonder enige verplichting op te leggen. Dit is de essentie van de open data spaces in Vlaanderen.

Valt er iets te leren over studies rond parkings van personenwagens? Regionaal of stedelijk werden zones vastgelegd waarbinnen je mag parkeren. Er zijn daarnaast ook private aanbieders van apps voor parkings. Op termijn zijn het de gebruikers zelf die beslissen welke applicaties die het nuttigste waren. Ze werden wel ondersteund door (lokale) overheden. Je krijgt dan een rimpeleffect zoals bij applicaties als 4411. Worden de learnings uit deze ervaringen mee genomen in dit project? Voor vrachtwagenparkings kunnen lokale besturen, net zoals voor personenwagens, bepaalde zones inkleuren (die dan gestandaardiseerd zijn)?

- IGEMO: Nog niet. Voor de ons zijn dit gescheiden werelden. Voor vrachtwagens is de ruimte zeer belangrijk, net zoals bvb de beveiliging. Dit maakt het volgens ons niet mogelijk om het organisch zijn gang te laten gaan. Gemeenten zullen zeer terughoudend zijn rond vrachtwagenparkings. Dit wordt liever stil gehouden. Ze willen niet dat iedereen daar kan parkeren. Daarnaast kan de plaats die je als gemeente aanduidt als parkeerplaats kan aanleiding geven tot klachten van bewoners. Tot nu toe hebben we dit nog niet meegemaakt. Onze focus ligt op de lokale problematiek en bedrijven. De app moet meer naar een afgesloten systeem gaan. Daarnaast kan ook een open systeem opgezet worden waar Travis bvb kan inspelen. Het idee van de open space lijkt interessant maar dit is niet echt van toepassing op onze lokale problematiek.

- Bij een open dataspace is het model open maar hierbij moet je niet al je data open te stellen voor iedereen. Hier kan je rechten en beperkingen op zetten. Je kan lokale en bovenlokale parkeerplaatsen ter beschikking stellen waarbij je lokale parkeerplaatsen enkel ter beschikking stelt van chauffeurs uit de eigen regio. Dit is perfect definieerbaar. De reservatie kan dan bvb enkel gebeuren door regiogebonden organisaties. Indien er echter een terreineigenaar is voor wie het niet uitmaakt wie er op zijn parking staat, dan zit je in een ander niveau. Een dataspace wil niet impliceren dat alles open is voor iedereen.

- IGEMO: we moeten op de internationale stromen meeliften. Voor een parkeerplaats op de snelweg wordt een vergoeding gevraagd per nacht. Indien er een vergoeding voor de lokale parkeerplaatsen naar de lokale overheden kan vloeien, kan hiermee iets anders gerealiseerd worden. Zo creëer je een synergie. Er is geen commerciële drijfveer, we zoeken naar een oplossing voor een probleem. Onze eerste opdracht is om data te verzamelen.

Indien er een nieuwe commerciële speler komt die zich op dit probleem wil richten en hiervan een business model wil maken, staat de deur hiervoor open?

- IGEMO: absoluut! Wij hebben geen enkele baat bij het bouwen en exploiteren van een applicatie. Idealiter faciliteren we dit en komt het beheer in handen van een partner. Wij hebben de opdracht gekregen om een oplossing te vinden voor vrachtwagens die zich op het openbaar domein bevinden. Voor hen moet plaats gevonden worden zodat ze zich op een toegewezen plek kunnen parkeren. We willen echter wel inzicht in de data die gegenereerd worden. De problematiek is een gedeelde verantwoordelijkheid onder o.a. de sector en lokale besturen.

Volgende stappen

De volgende stappen zijn:

  1. Verwerking van de input van de brainstorm oefening
  2. Rondsturen van een link naar dit verslag en presentatie
  3. Resultaten verzamelen en verwerken in een referentiedocument

Andere werkgroepen

Hieronder het overzicht van alle VLOCA-werkgroepen die hebben plaatsgevonden binnen het kader van het traject Vrachtwagenparkeren.

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2023-09-26IGEMO
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-10-24IGEMO
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-11-21IGEMO
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2024-01-309u00-12u00IGEMO