Business werkgroep: Vrachtwagenparkeren

De business werkgroep is de eerste werkgroep binnen het City of Things Vrachtwagenparkeren Traject. Het gaat om een inspiratiesessie waar stakeholders meedenken om alle mogelijke use cases, randvoorwaarden, bezorgdheden, opportuniteiten en meer te identificeren.

Digitaal Vlaanderen (OSLO) en Agentschap Binnenlands bestuur (VLOCA) organiseren en faciliteren deze werkgroep samen. De werkgroep staat open voor deelname door de gehele quadruple helix. Vaste deelnemers zijn de leden van het VLOCA-trajectconsortium en stakeholders.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de data- en informatiearchitectuur verder aan te vullen.

De Business werkgroep vond plaats op 26 september 2023.

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Laurien Renders
Mieke Van Cauwenberghe
Alain Glickman
Digitaal Vlaanderen Lorenzo Vylders
Jef Liekens
Febetra Isabelle De Maegt
Greenyard Marc Bax
IGEMO Felipe Garcia Del Pino
Pieter Dresselaers
Stad Gent Dries Meers
Stad Mechelen Benjamin Vermeulen
Tractebel Gwynne van Kaauwen
Transport en Logistiek Vlaanderen Frederic Keymeulen
DBT Chris Delcroix
Transport & mobility Leuven Sven Maerivoet

Context

Initiatief

Het onderwerp van discussie is vrachtwagenparkeren in het Rivierenland. Er heerst een dringende behoefte aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens, aangezien dit probleem al enkele jaren bestaat. Er is bovendien een duidelijke stijging in het aantal inschrijvingen van vrachtvoertuigen in het

Rivierenland de laatste jaren. De regio is tevreden met de economische bedrijvigheid achter deze evolutie, maar maakt zich ook zorgen over de externaliteiten verbonden aan de stijging. Er zijn vrachtwagens die rust nemen op verschillende (onveilige) plaatsen, maar er is geen georganiseerde

en veilige parkeergelegenheid. Momenteel zijn er ongeveer 180 vrachtwagenparkeerplaatsen beschikbaar in de regio. Dit leidt tot problemen, waaronder langdurige procedures voor bestemmingsplannen. Bovendien ontbreekt het aan basisvoorzieningen voor chauffeurs, wat resulteert in klachten van

burgers en vervuiling langs de wegen. Er wordt gezocht naar oplossingen voor zowel lokale overheden als transportbedrijven, maar dit wordt als een complex en gelaagd probleem beschouwd. Lokale besturen vragen daarom een oplossing voor het kanaliseren van het ‘wildparkeren’ van

vrachtwagens. Er zijn drie initiatieven in ontwikkeling om dit probleem aan te pakken. Het eerste initiatief is het creëren van een vrachtwagenparking in de omgeving van Mechelen. Dit is bedoeld om de huidige problemen met openbaar parkeren aan te pakken. Het tweede initiatief richt zich op het ontwikkelen van een applicatie om vrachtwagenparkeren te vergemakkelijken, hoewel nog moet worden beslist of bestaande applicaties zullen worden gebruikt of een nieuwe zal worden

gemaakt. Het derde initiatief gaat over het opzetten van een online overlegplatform om verschillende initiatieven en expertise op elkaar af te stemmen.

De discussie is hier gericht op het creëren van een oplossing omtrent vrachtwagenparkeerplaatsen in samenwerking met gemeenten en bedrijven, waarbij wordt geprobeerd om de expertise van verschillende belanghebbenden samen te brengen. Daarnaast wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden en publiek-private samenwerkingen om het project te ondersteunen. Ook wordt gewerkt aan de standaardisatie en toegankelijkheid van gegevens met betrekking tot vrachtwagenparkeren in Vlaanderen, waarbij externe ondersteuning wordt geboden voor de ontwikkeling van een applicatie.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

OSLO

Een semantische standaard maakt het delen en uitwisselen van data tussen verschillende stakeholders gemakkelijker. Elke betrokkene kan de gegevens van de andere direct gebruiken en interpreteren. Dit stimuleert de uitwisseling en het hergebruik van gegevens en vermindert de kost van uitwisseling. De semantische standaard zorgt voor machine leesbare data. Het brengt eveneens een efficiëntiewinst met zich mee als de data in verschillende processen gebruikt kunnen worden.   

Het openstellen van semantische data bevordert innovatie en zal relevante stakeholders in staat stellen om intelligentere producten en diensten te ontwikkelen. Door het linken van data beschikken we ook over rijkere data. Uit verrijkte data kan ook meer kennis worden gehaald. 

Samenwerken rond standaarden en het delen van data doorbreekt ook monopolies en geeft meer ontwikkelingskansen voor bv. ontwikkelaars, leveranciers, … en zorgt ervoor dat een bredere groep van relevante stakeholders betrokken wordt.  

Extra informatie en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links: https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo en https://data.vlaanderen.be/.

Inspiratie datamodellen

Tijdens dit onderdeel van de presentatie werden een aantal bestaande datamodellen toegelicht als inspiratie voor de verdere brainstormsessie en om op deze manier ook in het verdere traject mee te nemen.

Volgende modellen werden kort toegelicht:

OSLO Mobiliteit: Trips & Aanbod

In het applicatieprofiel van deze standaard zien we enkele relevante concepten terugkomen voor het traject van vrachtwagenparkeren, zo is er een reiziger die een bepaalde reis aflegt en mobiliteitsdiensten die deze reis mogelijk maken. Binnen de context van het vrachtwagenparkeren is

dit model relevant gezien we zaken kunnen hergebruiken naar het beschrijven van routes toe. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld een transportorganisatie en een chauffeur gezien worden als reiziger die een bepaalde reis aflegt over een bepaalde route. Voor deze reis is binnen Trips & Aanbod een boeking nodig, binnen het vrachtwagenparkeren spreekt men hier dan niet over een boeking maar wel een reservatie. De reservatie gaat hier dan over een resource, dit kan bijvoorbeeld een parkeerplaats zijn.

Vervoersknooppunten

Deze standaard is ook gebaseerd op OSLO Mobiliteit: Trips & Aanbod en bevat al allerlei bruikbare elementen die reeds gedefinieerd zijn zoals bijvoorbeeld een parkeerplaats. Er is dusdanig al genoeg informatie omtrent infrastructuur elementen, transportnetwerken, mobiliteitsdiensten en aanvullende diensten. Het kan zijn dat er enkele dingen moeten worden aangepast, maar het doel is steeds om een standaard op te stellen die de interoperabiliteit vergroot.

MobiVoc: Open Mobility Vocabulary

Deze internationale, Europese standaard definieert faciliteiten die te maken hebben met parkeren maar daarnaast ook parkeerplaatsen zelf. MobiVoc is zo bijvoorbeeld ook hergebruikt binnen de standaard Vervoersknooppunten.

Bedrijventerrein

Deze standaard bevat twee grote entiteiten: terrein en perceel. Dit is belangrijk om mee te nemen omwille van eigenaarsschap, ruimtelijke eenheden ... Percelen zijn gebruikspercelen met informatie inzake bebouwing, functie, gebruik en beschikbaarheid aangevuld met verschillende soorten beperkingen naar ontwikkelings- en activeringspotentieel. Terreinen zijn op hun beurt de contouren van een geheel van bedrijventerreinen doorheen de fases van planning – ontwikkeling – realisatie en

beheer. Elk bedrijventerrein(perceel) is anders en daarom is het belangrijk om ook hiervan de correcte definities te gebruiken om opnieuw de interoperabiliteit te vergroten.

OSLO Perceel

Dit model is gebaseerd op de Belgische Wet. Op deze manier kunnen er ook bepaalde zaken opgenomen worden die in lijn zijn met het Belgisch of Vlaams recht. Er wordt op deze manier dus steeds uitgegaan van een openbare definitie zodat er geen twijfel kan ontstaan bij het gebruik.

Brainstormsessie

Het doel en de aanpak van de fysieke brainstormsessie worden hieronder beschreven. Tevens wordt de uitkomst van de brainstorm hierin samengevat.

De brainstorm sessie ging van start met eerst nog eens duidelijk te definiëren wat het vrachtwagenparkeren juist inhoudt: het gaat om het zoeken van een oplossing voor het ‘wildparkeren’ van vrachtwagens zoals werd aangehaald in het begin. Eén van de drie mogelijke oplossingen zit in de ontwikkeling van een applicatie/toepassing. Deze brainstorm dient als inspiratiebron om een zo goed mogelijke applicatie te ontwikkelen en de use cases die de werkgroep

voor ogen had hierin.

Doel

Het doel van de brainstormsessie is het volgende:

- Inzichten verkrijgen in huidige en potentiële use cases m.b.t. vrachtwagenparkeren in zijn breder geheel.

- Concepten rond vrachtwagenparkeren oplijsten.

- Informatienoden en bestaande datamodellen capteren

Aanpak

Alvorens de brainstormsessie van start ging, zijn de verwachtingen geschetst voor de deelnemers, dewelke hierboven reeds werden vermeld. De participanten werden uitgenodigd om post-its te gebruiken en hierop hun ideeën te schrijven.

De brainstormsessie werd ingedeeld in drie oefeningen: Oplijsten van use cases, oplijsten van concepten en het oplijsten van andere inspiratie. De eerste en tweede oefening zijn met elkaar gelinkt, aangezien de concepten in de tweede oefening worden gedefinieerd aan de hand van de use cases uit de eerste oefening. De bedoeling is om rond het onderwerp vrachtwagenparkeren zoveel mogelijk verschillende invalshoeken te vergaren omtrent mogelijk gebruik van verschillende actoren.

Output

Use-cases

In de eerste oefening trachten we relevante use cases van verschillende stakeholders op te lijsten en bespreken. Een use case is een situatie waarbij de data standaard gebruikt zou kunnen worden, met andere woorden, ‘wat wil je als belanghebbende realiseren?’, ‘welke randvoorwaarden zijn er?’, enzoverder.

1. Als vrachtwagenchauffeur wil ik: Een reservatie kunnen maken, zowel door mezelf als door een planner op afstand
Mijn reservering eenvoudig kunnen aanpassen
Eenvoudig voor het parkeren kunnen betalen
Kunnen zien welke faciliteiten (wc’s, douches, eten, ...) tegen welke prijs
beschikbaar zijn.
Kunnen achterhalen of de parking bewaakt is.
De afmetingen van een parkeerplek weten.
Een noodnummer van de parking weten bij problemen.
De bezetting kennen van een parkeerplaats op mijn route bij moment van aankomst.
een applicatie die in veel verschillende talen beschikbaar is.
Feedback (score, beschrijving van de ervaring) kunnen geven aan de uitbater van de parking.
2. Als stad/bestuur wil ik: Een “voor- en na” analyse kunnen maken om te begrijpen of er meer of minder problemen zijn ontstaan sinds de komst van de applicatie.
De parkeerbezetting doorheen de week en over de dag kunnen volgen.
Weten waar, wanneer, en hoe lang vrachtwagens parkeren.
Begrijpen wat het gebruik is van de parking en zijn impact op het verkeer in de
omgeving.
3. Als transportbedrijf wil ik: Kunnen boeken voor onze chauffeur.
Details van De kostprijs moeten zichtbaar zijn.
Weten of een parking publiek of privaat is.
Makkelijk vinden hoe lang een vrachtwagen op een parking mag staan.
Zeker zijn dat lokale besturen er zelf ook mee bezig zijn en ons niet aan ons lot overlaten.
4. Als terreinaanbieder wil ik: Mijn prijszetting kunnen aanpassen op basis van de bezettingsgraad.
Kunnen werken met een flexibele prijs in functie van De dag/tijd.
Begrijpen of mijn inspanningen voor het vrachtwagenparkeren en service ten goede komen aan de eigen bedrijven (die betalen).
Regelmatig cijfers omtrent aantal ‘views’ en ‘clicks’ kunnen raadplegen om te
begrijpen hoe populair mijn parking is.

Concepten

1. Vrachtwagen Type lading
Grootte
Gewicht
Draaicirkel
2. Parking Kwaliteit
Veiligheid
Beoordeling
Onderscheid publiek/privaat
Geschiktheid, toelating parking
Bezettingsgraad
Toegestane type vracht
3. Boeking Registratie
Prijs
Abonnement of niet
Toegangssysteem
4. Faciliteiten parking Legaliteit
Controle aanbieder
Laadmogelijkheden op parking
Veiligheid
Stockeerplaats voor aanhangwagens
Overnachtingsmogelijkheden
Sanitaire voorzieningen

Bestaande initiatieven en datamodellen

Bij de laatste vraag van de brainstormsessie werd er getracht om bestaande initiatieven en datamodellen naar boven te laten komen als bron van inspiratie of als vertrekpunt voor de huidige data standaard.

Algemene Verordening 885/2013: Annex 1

Dit is een Europese wetgeving met betrekking tot de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens. Annex 1 bevat technische specificaties voor goedkeuringsvereisten voor motorvoertuigen. Deze specificaties hebben tot doel dat de voertuigen op de Europese markt voldoen aan bepaalde minimum veiligheids- en milieuvoorschriften.

DATEX II (Data exchange for Traffic management and Efficiency)

Dit is een Europees standaardprotocol voor het uitwisselen van verkeersinformatie zoals verkeer en vervoer tussen verkeersmanagementsystemen, verkeersinformatiediensten, wegbeheerders en andere belanghebbenden. DATEX II maakt deel uit van inspanningen vanuit de EU om

interoperabiliteit en harmonisatie van verkeersinformatiesystemen in Europa te faciliteren. DATEX II is gebaseerd op gestandaardiseerde XML, is openbaar beschikbaar, geeft realtime-updates en bevat een breed gala aan verkeersinformatie zoals weer, files, verkeersstromen, verkeersborden ...

Truckmeister

Dit is een applicatie die specifiek voor vrachtwagens routebegeleiding voorziet gebaseerd op realtime informatie en specifieke wegcode.

TLNplanner.nl

TLNplanner is een Nederlandse routeplanner voor de logistieke sector. De afstanden en berekeningen hieruit worden gebruikt als standaard wanneer er transportkosten worden berekend. De tool wordt voornamelijk gebruikt om misverstanden en onenigheden van een specifiek type truck over de transportkosten met betrekking tot afgelegde afstand tegen te gaan. Ook tolkosten worden hierin meegenomen.

Park4night

Deze applicatie toont mogelijke plekken waar overnacht kan worden. Deze plekken zijn echter niet geschikt voor vrachtwagens, maar voor motorhomes, campers en omgebouwde vans.

Transpark

Dit is een online applicatie die meer dan 4000 parkings in meer dan 40 landen weergeeft. Via de applicatie kunnen chauffeurs dan zoeken naar de geschikte parking op hun route. De faciliteiten van elke parking zijn hier ook zichtbaar, alsook beoordelingen van eerdere chauffeurs. Gebruikers kunnen ook zelf parkings toevoegen aan de database.

TPE Truck Parking Europe

Dit platform biedt dezelfde diensten aan als Transpark over heel Europa.

SNAP

Deze website is hetzelfde systeem als Transpark en TPE, maar neemt ook de gegevens van het Verenigd Koninkrijk mee.

Your Travis

Deze website geeft naast parkingplekken ook een overzicht van alle repair en cleaningplekken voor zowel de truck zelf alsook de container. Er kan ook een route gepland worden op deze website langs bepaalde nuttige plaatsen.

Volgende stappen

De volgende stappen omvatten het volgende:

  1. Verwerking van de input van de brainstorm oefening
  2. Rondsturen van een link naar dit verslag en ppt
  3. Verder onderzoek en voorbereiding van de eerste thematische werkgroep waarvoor u zich hieronder kan inschrijven!

Werkgroepen
Hieronder het overzicht van alle werkgroepen voor het traject Vrachtwagenparkeren.

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2023-09-26IGEMO
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-10-24IGEMO
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-11-21IGEMO
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2024-01-309u00-12u00IGEMO