Functionele werkgroep

Deze thematische werkgroep richt zich op het identificeren en in kaart brengen van de functionele noden en interacties. Na de data- en informatiewerkgroep zijn deze respectievelijke noden helder geworden. Deze functionele werkgroep bouwt hierop verder om de data- en informatie-uitwisseling tussen mensen en systemen, mensen onderling en systemen onderling te schetsen.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de IT-architectuur verder aan te vullen.

De Functionele werkgroep vond plaats op 08 november 2023.

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Agentschap Binnenlands Bestuur (VLOCA) Laurien Renders
Alain Glickman
Stad Mechelen Sandrine Raskin
Jos Van Loock
The Retail Factory Luc Van Rompaey
Stad Leuven Bo Peeters
Proximus Jasper Botterman
POM West-Vlaanderen Frederik Sack
Provincie Oost-Vlaanderen Fieremans Pieter-Jan
Economisch Huis Oostende Joke Van Gheluwe
Bjorn Pintelon
ViNotion Azem Kariman
Provincie Vlaams-Brabant Ruben Van de Voorde
Visit Leuven Stijn Anthoons

Aanleiding en Context

Initiatief

Er zijn momenteel twee projecten met vergelijkbare opzet: SInCR, gericht op grotere steden, en DAKS 2.0, bedoeld voor kleinere steden. Beide projecten hebben als hoofddoel om data in te zetten ter ondersteuning van zowel handelaars en ondernemers als beleidsmakers, waarbij deze twee doelgroepen verschillende behoeften hebben.

De onderzoeksvragen die deze projecten proberen te beantwoorden, zijn gevarieerd. Ten eerste, hoe kunnen we het effect van beleidsmaatregelen en georganiseerde evenementen op het winkelgebied meten? Dit omvat onderwerpen zoals acquisitiebeleid, de evaluatie van acties en evenementen, en mobiliteits- en parkeerbeleid.

Een andere belangrijke vraag is hoe we data breder en slimmer kunnen inzetten ter ondersteuning van beleid en ondernemers. Hierbij gaat het om het benutten van data op een meer strategische en effectieve manier.

Daarnaast streven deze projecten ernaar om een duurzame samenwerking op te zetten waarbij alle betrokken partijen meerwaarde ervaren.

SInCR en DAKS 2.0 zijn voortzettingen van het project 'Datagestuurde Winkelgebieden', waarbij prototypes zijn ontwikkeld, zoals een handelaarsdashboard en een generiek beleidsdashboard op basis van gegevens over drukte, bestedingen, evenementen en weer. Dit heeft enkele uitdagingen en kansen aan het licht gebracht die in SInCR en DAKS 2.0 zullen worden aangepakt:

 • Momentum rond retail data behouden na afloop lopende projecten
 • Kapitaliseren opgebouwde kennis & beperkte datamaturiteit bij handelaars en steden verder opbouwen
 • Beperkte scope en doorlooptijd subsidieprojecten ūü°™ scope verbreden
 • Afhankelijkheid van de leveranciers beperken ūü°™ datadeling & standaardisering (OSLO & VLOCA)
 • Wildgroei aan platformen  ūü°™ generiek overkoepelende oplossing: standaardisatie & deelbaarheid maximaal hergebruik en interoperabiliteit
 • Draagvlak handelaars vergroten ūü°™ bevragen, leerlessen valideren en coachen
 • Opmaak business- & governance model

Binnen DAKS 2.0 zijn er drie belangrijke focusgebieden: acquisitie & passantenmetingen, de impact van parkeer- en mobiliteitsbeleid, en acties en evenementen. Deze drie onderwerpen zullen worden meegenomen in de ontwikkeling van de OSLO Lokale Economie-standaard en de VLOCA architectuurstandaarden. Andere onderwerpen zoals leegstand, e-commerce, duurzaamheid en energie, kunnen afhankelijk van hun belang voor de verschillende doelgroepen eveneens meegenomen worden in dit traject. Hoewel het wellicht niet haalbaar is om op alle thema’s grondig in te gaan in dit traject.

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en ge√Įmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen √©√©n grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

Samenvatting vorige werkgroep

Het verslag van de business werkgroep kan je hier terugvinden.

Doel van huidige werkgroep

 1. Introductie geven over het project
 2. Toelichting geven over VLOCA
 3. Brainstormen over functionaliteiten

Brainstormsessie

Aanpak

Op basis van de vorige werkgroep hebben we een aantal thema's kunnen identificeren die belangrijk geacht worden voor dit project:

 • Mobiliteit
 • Parkeren
 • Profiel passanten
 • Verzorgingsgebied
 • Imago
 • Autoluw maken van bepaalde zones

Voor deze projecten (SINCR en DAKS 2.0) kunnen we 3 soorten afnemers onderscheiden:

 1. Beleidsmakers (het beleid)
 2. Retail
 3. De initiatiefnemers zelf

Voor deze werkgroep focussen we op de impact op het beleid.

Wat wordt er precies verwacht van de deelnemers aan deze werkgroep?

 • Functionaliteiten oplijsten
 • Functieprofielen oplijsten
 • Valkuilen en successen identificeren

Oefening 1

Wat zijn de voorwaarden om iets goed af te leveren aan ‚Äėhet beleid‚Äô? Hierbij kunnen we 3 fasen onderscheiden: ‚Äč

 1. Data management (verzamelen, verwerken, ontsluiten)‚Äč
 2. Integratie (data bij elkaar brengen) en analyse ‚Äč
 3. Inzichten leveren aan beleid ‚Äč

- data kiezen‚Äč

- data kopen‚Äč

- data verwerken‚Äč

- toegang geven tot rapporten‚Äč

=> dit zijn allemaal acties‚Äč

Voorbeeld: ‚Äč

- Om aan data te geraken moet ik ze kopen bij een kwaliteitsvolle leverancier of zelf gaan verzamelen‚Äč

- We moeten het beleid kunnen overtuigen met data om de evenementenkalender te optimaliseren‚Äč

Oefening 2

Welke functieprofielen/rollen heb ik nodig?‚Äč

Voorbeeld: ‚Äč

- om te kunnen overtuigen heb je een business analist nodig om te motiveren waarom de kalender moet aangepast worden en welke positieve resultaten dit zal hebben‚Äč

- om aan de slag te gaan met de data heb je een data analist nodig ‚Äč

Oefening 3

Welke valkuilen kunnen opduiken?‚Äč

Voorbeeld: ‚Äč

- data analisten vinden is moeilijk‚Äč

- software is duur en valt niet binnen budget

Oefening 4

Wat zal tot een succes leiden? Welke prioriteiten leggen we?‚Äč

Voorbeeld: ‚Äč

- overtuigen van beleid om evenementenkalender aan te passen‚Äč

- overtuigen van beleid om al dan niet autoluwe zone in te voeren ‚Äč

Uitkomst

De input van de deelnemers werd gecapteerd in dit Miro bord.

Functieprofielen/rollen Data management Integratie en analyse Inzichten leveren aan beleid Valkuilen Successen
Startpunt vertrekt vanuit de diensten zelf en hun noden - pas daarna worden de data teams betrokken Verkeerde interpretatie van het beleid op data Datagedreven evenementen kalender dankzij dit traject
datamanager Data koppeling met andere systemen Push mail met analyse/overzichten naar beleid publiek maken van data zonder een juiste kadering van de definities het beleid kan leegstand terugdringen door aantoonbare passage van klanten
Platform : om het rapport die we wensen op te vragen Presentatie via powerpoint verschillende bronnen spreken elkaar tegen Kan bijdragen tot RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan)
E n login voor alle data via n platform selectie grafieken/visualisaties Dynamische/Automatische
rapportering
Security lek Afstemming tussen (beleid)departementen doormiddel van data
monitoringshub, (meldingen bij gemiste data instanties via een set van regels), keep alive functie keuze van welke resultaten we willen tonen gebruiks- vriendelijke dashboarden Kostprijs Publiek beschikbaar maken van data (mits goede omkadering)
Data analist Data Opkuisen Voor en Na Analyse vertalen van inzichten op basis van kernvragen financi le impact op budget Niet meer blind varen
databron toegangsauthorisatie toekomstprojecties (prognoses, forecasting) ruwe data pushen voor post analyse Duurzaamheid van databron op de LT Objectieve evaluaties
Update historiek gepaste aggregatie niveaus aanmaken geautomatiseerde rapportage Verandering in de datadefinitie
activiteiten logging in database nulmeting/baseline keuze; gaan we 1 sensor inzetten voor multimodaal verkeersbeeld? voordeel is vergelijkwaardigheid vanuit 1 bron of meerdere sensorieken aansluiten op dashboard Cijfers naar je hand zetten - datamanipulatie
Lineage Bepalen van de data YoY, MoM maatwerk mogelijkheden in de vorm van aanvullende analyses zoals trigger based drempelwaarden rapportage, paniekdetectie, gedrag, etc bezettingsgraad Datamaturiteit van het beleid, de gebruikers
data anonimisaie (metadatatering en beveiliging) Brute force bijv. data platform aanbieden met extra fuctionaliteiten (AI, predictie, ...) Sensoren en leveranciers die aantoonbaar gegevensbescherming op orde hebben (ISO 27001) Te veel data - bomen door het bos niet meer zien
Databronnen verkennen en zoeken naar de linken Keuze hoe bevragen we meerdere sensoren in het veld? (representativiteit, analytisch) Correct begrip van de data en wat ze lezen in het rapport of presentatie Te brede scope - must have vs nice to have
Data relaties datamodel opbouwen beheren van toegangen tot platform Afhankelijkheid van leveranciers
Data scientist Data structureren trends detecteren automatische rapporten op verschillende detailniveaus Geen targets defini ren
Data fusie voorspellingen data newsflash bestuurlijke dekking niet verkrijgen of tegenstand burger (om sensoren te plaatsen)
Data transformeren Nieuwe databonne detecteren, nieuwe verbanden of nulmeting Eenvoudige dsahboards verkeerde data uitvraag (verkeerde sql query)
Data verrijken (verschillende bronnen, of extra attributen) oorzaak - gevolg Rapport of dashboard complexiteit
API-vriendelijk/open structuur meest kwaliteitsvolle bron weerhouden voor de use case validatie van data (periodiek) business model
afspraken maken rond definities en data structuur (communiceren) verantwoordelijkheid (gedeelde verantwoordelijk, wie is eindverantwoordelijk voor platform, enz.)
scalable data storage afwijken van de standaardisatie
access management Geen duiding/begeleiding bij gebruik dashboard
BI expert Data standardisering Keuze maken tussen maatwerk dashboard of bestaand back end systeem. Verzorgen van Integratie en API standaarden Te veel verschillendei interpretaties
Data engineer keuze locatie processing, fysieke geografische data opslag, (afhankelijk van aanwezige infrastructuur, beveiligingsnormen) Andere prioriteiten
Legal counsel Verschillende datastromen aan elkaar koppelen binnen n omgeving Dataverhaal is soms 'on top' en niet ingebed
DWH specialist Data methodologie (definities, begrippen,...) Definities en omschrijving van de data
Data architect Benchmarking
Dienst economie : eerste contactpunt met linken mobiliteit en toerisme en smart city,...) linken tussen de data op time / day
Privacy Officer / GDPR dossier Data connecteren
vergunnings ambtenaar (toestemming om sensoren te plaatsen)
uitvoeringsambtenaar (die de sensoren plaatsen of gebruiken bvb)

Vraag & antwoord en volgende stappen

Vragen

Opname

De opname van deze sessie is te bekijken via deze link.


Volgende werkgroepen

Indien u graag zou willen deelnemen aan één van de aankomende werkgroepen, kan u via de onderstaande link een overzicht van de workshops terugvinden. Inschrijven kan door te klikken op een van de werkgroepen.

De derde en laatste thematische werkgroep zal plaatsvinden op 7 december om 13u via Teams.

Inschrijvingslink: VLOCA-Lokale economie.


Heb jij interesse, specifieke noden, expertise of andere belangen bij dit traject?

Klik hier om je in te schrijven.

Andere werkgroepen

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2023-09-19VAC Gent
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-10-1009:00-12:00Teams
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-11-08Teams
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2023-12-0713u-16uTeams