Dit is de initiatiefpagina City of Things Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen - Kampenhout.

Deze pagina beschrijft het initiatief volgens de definitie op de VLAIO website en linkt door naar relevante pagina's op de kennishub. [1]

Overzicht City Of Things Initiatieven

 InitiatiefnemerGelinkte InitiatievenDomeinen
City of Things 2018VLAIOANPR-camera's - Turnhout
BEReSLIM - Boilers en Ruimteverwarmers elektrisch SLIM sturen - Genk
Burenondersteuning - Aalst
Databroker - Gent
De creatie van open (IoT) data awareness bij lokale overheden - Leuven
Slim beheer openbaar domein - Edegem
Slim gemeentevuil - Neerpelt
Slimme IoT technologie gekoppeld aan slimme zorgverlening voor levensloopbestendig wonen - Leuven
Slimme mobipunten - Peer
Smart Flow - Herent
Structurering innovatieve studentenprojecten in studentensteden - Leuven
EVENTMACHIEN - Pepingen
Geconnecteerde openbare verlichting op fietspaden - Mechelen
Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen - Kampenhout
Marktplaats Smart City - Bonheiden
MoDi:2B - Mobiliteit als een dienst aan burgers via derde-betalersystemen - Leuven
Mobiliteitsmanagement met ANPR - Puurs
Museum of Things for People - Gent
Oases van rust - Dendermonde
Wegdekkwaliteitsinspectie - Lubbeek
City of Things 2019VLAIOSlimme mobiliteit als hoeksteen van een levendige dorpskern – Geetbets (mobiliteit)
VGS@school – Ingelmunster (mobiliteit)
Gemeentelijk sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen - Kampenhout
Een digitale innovatietrack ter ondersteuning van een leefbare en bruisende universiteitsbuurt – Antwerpen (welzijn)
IoT gestuurde mobipunten – Aalst (mobiliteit)
Monitoring energetische renovaties – Gent (energie)
Monitoring van de Laak – Tremelo (waterbeheer)
Move&Shop – Vilvoorde (mobiliteit)
Nachtlawaai verminderen d.m.v. technologie en nudging – Leuven (geluidsoverlast)
Netwerkregelingen in een stedelijke context – Antwerpen (mobiliteit)
Proactive Openbaarheid van Bestuur als Linked Open Data – Gent (bestuur)
Rainbrain – Roeselare (waterbeheer)


Burgers en beleidsmakers zijn bezorgd om de kwaliteit van hun leefomgeving en de luchtkwaliteit is hier een belangrijk aspect van. Toch is er niet in elke gemeente een meetstation aanwezig dat de luchtkwaliteit ter plaatse meet en geven de beschikbare gegevens uit het gewestelijk meetnet slechts een onvolledig beeld van de luchtkwaliteit in een gemeente. Met dit project willen we op een innovatieve manier invulling geven aan luchtkwaliteitsmetingen in een slimme gemeente. Dit doen we met behulp van een sensornetwerk van goedkope sensoren voor luchtkwaliteit.

De laatste jaren is er heel wat ontwikkeling gebeurd op het vlak van goedkope sensoren voor luchtkwaliteitsmetingen en op het vlak van sensorintegratie in netwerken als loT-toepassingen. Bij de meeste steden en gemeenten ontbreekt echter de expertise om de juiste sensoren te selecteren en te valideren, een sensornetwerk op te zetten en de data correct te interpreteren. In dit project willen we inzetten op innovatieve technieken maar we willen erop toezien dat de nodige kalibraties en controles worden uitgevoerd zodat de data betrouwbaar zijn. Een sensornetwerk kan enkel kwaliteitsvolle data aanleveren wanneer de juiste sensoren worden geselecteerd en waarvan de data op een correcte manier worden gevalideerd. Bovendien zijn er nog uitdagingen in verband met het opstellen en onderhoud van een sensornetwerk, de integratie ervan in loT, de interpretatie en communicatie van de meetgegevens en eventueel de integratie van dit alles in bestaande systemen.

Doel van dit project is het verwerven van de noodzakelijke kennis rond het opzetten van een sensornetwerk voor luchtkwaliteitsmetingen, het in kaart brengen van de nodige technologische vereisten op het vlak van hardware en software alsook het inzicht verkrijgen in de communicatie van de meetresultaten naar de burgers. We bekijken ook hoe de gegevens op het niveau van een gemeente of stad (klein tot middelgroot) kunnen gebruikt worden en wat dit betekent voor specifieke vereisten van het sensornetwerk. Er zullen ook een aantal testcases worden opgezet.

Na de succesvolle toepassing kunnen opgedane inzichten gebruikt worden voor andere kleinere steden en gemeenten en op grotere schaal uitgerold worden (multiplicatoreffect). Het resultaat van dit project is een plan van aanpak en een beschrijving van systeemvereisten voor een sensornetwerk voor luchtkwaliteit, dat later door andere steden gebruikt kan worden.

De uitrol van dergelijk lokale meetsysteem in Vlaanderen heeft een maatschappelijke en economische impact. Dergelijke sensorsystemen bieden een antwoord aan de vraag naar lokale, real-life en real-time meetgegevens, zowel voor burgers als voor overheden. Bovendien kunnen deze metingen een waardevolle aanvulling zijn om de blootstelling van de bevolking te beoordelen en om de gezondheidseffecten te bepalen. Tenslotte zullen deze meetsystemen gegevens genereren die ter beschikking kunnen worden gesteld voor ondernemingen die intelligente, data-gedreven diensten en producten ontwikkelen in het loT-domein.