Business werkgroep: Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO)

De business werkgroep is de eerste werkgroep binnen het City of Things Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO) Traject. Het gaat om een inspiratiesessie waar stakeholders meedenken om alle mogelijke use cases, randvoorwaarden, bezorgdheden, opportuniteiten en meer te identificeren.
Digitaal Vlaanderen (OSLO) en Agentschap Binnenlands bestuur (VLOCA) organiseren en faciliteren deze werkgroep samen. De werkgroep staat open voor deelname door de gehele quadruple helix. Vaste deelnemers zijn de leden van het VLOCA-trajectconsortium en stakeholders.

De verzamelde inzichten worden vervolgens verwerkt om de data- en informatiearchitectuur verder aan te vullen.

De Business werkgroep vond plaats op 07 november 2022.

Deelnemers

Organisatie Deelnemer
Digitaal Vlaanderen (OSLO) Arne Smet
Arne Scheldeman
Agentschap Binnenlands bestuur (VLOCA) Fabian de la Meilleure
Alain Glickman
Stad Halle Kasper Vanbeginne
Stad Dendermonde Pieter-Jan Fieremans
VERA Tinne Cahy
Provincie Oost-Vlaanderen/Polis Joachim Van den Bergh
Erasmus Hogeschool Brussel Lenart Timmermans
Joachim Van Schelvergem

Context

Initiatief

Met het Visualo-project willen de initiatiefnemers, waaronder stad Halle, een gezond en aantrekkelijk stadscentrum creëren waar lokale verkopers, horeca, organisaties en de mensen die er wonen samen kunnen komen en de stad op een andere manier kunnen beleven. Aan de hand van verschillende technologieën en gerichte communicatie zal het aanbod van lokale handelaren gepromoot worden om zo interactie met de inwoners te verhogen.

Men wil dus specifiek inzetten op lokale handelszaken die een grote impact gevoeld hebben door corona. Daarnaast is hun aanbod weinig bekend bij inwoners en nog minder bij bezoekers. Digitale infoschermen in het straatbeeld zouden een oplossing kunnen zijn maar tonen vooral advertenties voor multinationals en webshops. Daarnaast stelt men vast dat lokale besturen zich vaak beperkingen tot aankondigingen voor evenementen.

Het doel van het project is de creatie van een gebruiksvriendelijke app voor handelaars, een performant platform voor de centrum manager en het weergeven van advertenties op slimme infoborden. Hieronder een opsomming van de vereisten per doelgroep:

CoT Visualo Presentatie 20221107 10.jpeg
Presentatie Slide 10

VLOCA

VLOCA, de Vlaamse Open City Architectuur, is een initiatief van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Overheid. De hulp van VLOCA aan lokale besturen start bij het scherpstellen van duidelijke, verstaanbare use cases en loopt door tot de aanbestedingsfase van het project. VLOCA vormt op deze manier een duidelijke brug tussen de beleidsdoelstellingen van het lokale bestuur en de technische laag waarin de oplossingen beschreven en geïmplementeerd worden. We stellen de juiste vragen en verzamelen de noden en behoeften van alle stakeholders (lokale besturen, kenniscentra, bedrijven en burgerorganisaties). Door een gestructureerde aanpak en verwerking van deze informatie wordt de ontwikkeling van herbruikbare bouwblokken, standaarden en normen gestimuleerd die van Vlaanderen één grote interoperabele slimme regio kunnen maken. De opgedane kennis en ervaring wordt ontsloten via een kennishub waarop onder andere draaiboeken, architectuur componenten en modellen ter beschikking gesteld worden voor alle andere lokale besturen en stakeholders.

We verwijzen naar slides 19-24 voor meer informatie.

OSLO

Het doel van OSLO is om de datastromen semantisch te modelleren en de structuur van de data te standaardiseren in de context van het slimme stadsdistributie-project. Hierbij zal de focus gelegd worden op het opzetten van een gegevensuitwisseling tussen steden en leveranciers om logistieke stromen beter te beheren en optimaliseren. Het is de bedoeling om zo te zorgen voor meer samenhang en een betere begrijpbaarheid en vindbaarheid van de Data. Op die manier kan iedereen gegevens makkelijker gebruiken. Met OSLO wordt er concreet ingezet op semantische en technische interoperabiliteit. De vocabularia en applicatieprofielen worden ontwikkeld in co-creatie met o.a. Vlaamse administraties, lokale besturen, federale partners, academici, de Europese Commissie en private partners (ondertussen meer dan 4000 bijdragers). Extra informatie en een verzameling van de datastandaarden zijn te vinden op volgende links:
- https://overheid.vlaanderen.be/oslo-wat-is-oslo
- https://data.vlaanderen.be/

We verwijzen naar slides 11-18 voor meer informatie.

Informeren, inspireren en aanzetten tot actie

Tijdens dit onderdeel van de presentatie werd een bestaand datamodel toegelicht als inspiratie voor de verdere brainstormsessie en om op deze manier ook in het verdere traject mee te nemen: het Marketing Agency Data Model.

Marketing Agency Data Model, Presentatie Slide 26

Hieronder worden de belangrijkste secties besproken:

Sectie 1:Agentschappen” en “Klanten”: Deze sectie beschrijft wie de opdrachten/ diensten uitvoert en tegelijkertijd voor wie ze worden uitgevoerd.

Sectie 2: “Campagnes”: In deze sectie zal er gedetailleerde informatie terug te vinden zijn die vasthangt aan de diensten die het agentschap levert naar zijn klanten. Meer bepaald welke werknemer(s) zullen deze campagne mee vorm geven, welk type product of welk advertentie type werd gekozen? Onder het product kan er de effectieve advertentie verstaan, meer bepaald een audiovisuele opname voor de promotie van een nieuw product. Het advertentietype werpt dan eerder een blik op het gekozen medium en de acties die nodig zijn om het product effectief tot bij de doelgroep te krijgen. Een tal van andere data kan bijgehouden worden in dit model. (zie link bovenaan).

Sectie 3: “Campagne statussen”: Hierin zal er hoofdzakelijk data terug te vinden zijn die voor 2 verschillende doeleinden kan gebruikt worden. Eerst en vooral om een opvolging te kunnen doenvan de campagnes die momenteel actief zijn. Vervolgens om een overzicht te krijgen op reeds uitgevoerde campagnes en hun effectiviteit, efficiëntie van het team, etc.

Onderstaande tabel geeft weer wat wel en niet opgenomen is in het datamodel. Pluspunten van het datamodel komen reeds naar bovenin de uitleg per sectie. Wat nog ontbreekt in bovenstaand model is de focus op de doelgroep (vb inwoners van de stad/gemeente). Aangezien de doelgroep een belangrijke rol speelt in het Visualo-traject is dit een rol die mogelijks zal opgenomen worden in de verdere werkgroepen.

Pluspunten Minpunten
Campagne info is aanwezig Klantgegevens
Doelgroep
Potentiële klanten
Partners worden meegenomen in het model
Contracten tussen rollen
verschillende producten and advertentie types mogelijk
Status/Verloop van de campagne zichtbaar
Output / Resultaten

Werkgroep oefeningen

Doel
De brainstorm sessie ging van start met het definiëren van een advertentie. Een advertentie is een publicatie die bedoeld is de lezer ervan te verleiden tot een bepaalde actie, zoals het kopen van een product of deelnemer aan een actie. Men kan verschillende soorten advertenties onderscheiden: links, buttons, banners, digitale schermen, sms, social media, Splash,..

Het doel van de brainstormsessie is het volgende:
- Inzichten verkrijgen in huidige en potentiële use cases m.b.t. VISUALO in zijn breder geheel.
- Concepten rond VISUALO oplijsten.
- Bestaande datamodellen en initiatieven capteren

Er werd tijdens de eerste oefening aan de participanten gevraagd waaraan ze denken wanneer ze de term 'advertentie' horen en welke soorten advertenties ze kennen. Via de Mentimeter werden de volgende twee wordclouds verkregen: CoT Visualo Presentatie 20221107 29-1.png Presentatie Slide 29-1 CoT Visualo Presentatie 20221107 29-2.png Presentatie Slide 29-2


Brainstormsessie
De brainstormsessie wordt ingedeeld in drie oefeningen: Oplijsten van use cases, oplijsten van concepten en het oplijsten van data modellen. De eerste en tweede oefening zijn met elkaar gelinkt, aangezien de concepten in de tweede oefening worden gedefinieerd aan de hand van de use cases uit de eerste oefening. De bedoeling is om rond het topic advertenties (op mogelijks interactieve infoschermen) zo breed mogelijk te trekken.

Hieronder worden de use cases en concepten opgelijst, deze zijn ook terug te vinden via de Visualo Mural.

Use cases

1. Als stad/gemeente wil ik: Als stad wil ik weten of ik aan de hand van slimme technologieën (AI,..) bepaalde gevoelige gegevens kan verzamelen (GDPR-gerelateerd). vb. Vervagen van personen maar welkunnen herkennen of het een kind vs 65+ is
Als stad wil ik unanimiteit rondom het uiterlijk van de advertenties.
Als stad wil ik de burger kunnen betrekken bij lokale denkvragen / toekomstige lokale bestuursbeslissingen.
Als stad wil ik de aandacht rond lokale bestuursbeslissingen vergroten.
Als stad wil ik procentueel weten hoeveel mensen de nederlandse reclame begrijpt.
Als stad wil ik procentueel zien hoe de schermtijd verdeeld is.
Als stad wil ik weten welke restricties we kunnen opleggen binnen het gebruik van het platform / digitaal scherm. (maximale zendtijd, maximale kostprijs,...)
Als stad wil ik dat de zijstraten van de centrale winkelstraten en de daar aanwezige winkels visibiliteit krijgen.
Als stad / gemeente wil ik een portfolio aan mogelijke advertentiecampagnes in handen hebben ( combinatie van locaties & zendtijd ,...) met elk zijn eigen prijs.
Als stad / gemeente wens ik dat er een screening gebeurt alvorens de campagne live kan gaan.
Als stad wil ik het imago van de winkelstraat verbeteren door ze attractiever te maken.
als stad / gemeentebestuur wil ik de infoborden gebruiken om het eigen beleid letterlijk aan de burger te brengen (Zie puntje 4.)
Als stad / gemeentebestuur wil ik dat de infoborden voor een breder gebruik dan enkel advertenties kunnen ingezet worden in combinatie met een volledige integratie in het beleid van steden.
Als stad wil ik mijn schermtijd ook informatief kunnen gebruiken. (wandelroutes - weer & verkeer…)
Als stad wil ik data zien die mij een beeld geeft van de gezondheid van de lokale handel.
Als stad wil ik de mogelijkheden bekijken / hebben om een integratie te hebben met stadsapp.
Als stadsbestuur wil ik feedback vragen & verzamelen met betrekking tot een actie, promo,...
Als stadsbestuur wil ik mijn centrum / winkelgebied promoten.
Als stad wil ik een democratische concurrent van JCDecaux kunnen faciliteren.
Als stadsbestuur wil ik mijn return on investment kennen.
Als stadsbestuur wil ik dat de borden meer dan louter een promotool zijn maar ook data kunnen vergaren.
Als boekhouder wil ik een duidelijk afsprakenkader rond de financiering van VISUALO per type advertentie & type onderneming.
2. Als lokale handelaar wil ik: Als lokale handelaar wil ik feedback vragen & verzamelen met betrekking tot een actie, promo,...
Als lokale handelaar wil ik mijn centrum / winkel gebied promoten.
Als lokale handelaar wil ik dat de borden meer dan louter een promotool zijn maar ook data kunnen vergaren.
Als lokale handelaar wil ik mijn return on investment kennen.
Als lokale handelaar wil ik een betaalbaar medium om mijn business te promoten & short term promoties aan te bieden.
Als groep van lokale handelaars willen we info kunnen plaatsen over het specifieke evenement. ( extra notitie Arne Smet : moeten we hiermee ook dan rekeningen houden gekeken naar budgetgebruik,... ).
Als lokale handelaar wil ik mijn bereik en de band met mijn klanten verhogen.
Als lokale handelaar wil ik de promotie van de infobord een maximaal integreren in mijn eigen promoties & advertenties. (zowel fysiek als digitaal?)
Als lokale handelaar wil ik niet dat de stad uit het niets extra schermtijd kan krijgen.
Als lokale handelaar wil ik oproepen kunnen doen indien extra personeel gewenst is (vacatures op de schermen plaatsen ).
Als lokale handelaar wens ik vroegtijd mijn advertentie te onderbreken of gedurende de looptijd aan te passen.
Als lokale handelaar wil ik mijn advertenties ook om andere media kunnen posten.
Als lokale handelaar, specifiek binnen de horeca, wil ik een link inleggen met “too good to go” om zo duurzaamheid te stimuleren & promoten in de stad.
Als lokale handelaar wil ik een “instant-voucher” actie kunnen uitvoeren (happy hour achtige acties).
Als lokale handelaar wil ik weten wanneer er veel ouderen of studenten in de stad aan het rondwandelen zijn.
Als lokale handelaar wil ik een eenvoudige gratis onboarding krijgen omtrent het gebruik van de applicatie.
Als lokale handelaar wil ik tijdsgebonden doelgroep targeting kunnen gebruiken. (einde schooltijd ? promoties focus op jongeren, marktdag ? promo’s uit de markt / koffiepromo’s na de markt in de horeca zaken,...).
Als lokale handelaar wil ik duidelijk de locatie van mijn handelszaak kenbaar maken.
Als lokale handelaar wil ik kunnen bijhouden hoe mijn advertentie het doet & waar er verbeteringen mogelijk zijn.
Als lokale handelaar wil ik via data inzicht krijgen in de effectiviteit van mijn advertenties / campagnes.
Als lokale handelaar wil ik een standaard formaat per type advertentie.
Als marketing bureau wil ik burgers op een interactieve manier kunnen bevragen.
3. Als klant/burger wil ik: Als klant / burger wil een artikel kunnen reserveren aan de hand van een applicatie / het scannen van een QR-code op het scherm.
Als klant / burger wil ik bij warm weer info over ijsjes en bij koud weer over warme wafels, bij regen over paraplu’s…, (targeted informatie geven).
Als koper wil ik een specifiek voordeel kunnen genereren door de interactie met het scherm.
Als klant / burger wil dat de slimme elementen in het infoscherm mijn eigen privacy niet schenden. ( bij gebruik van camera wil ik niet herkenbaar gefilmd/gestreamd/… worden.
Als klant wil ik previews / suggesties over specifieke locaties waar ik een bepaald goed kan kopen.
Als klant wil ik aan de hand van augmented reality reeds kunnen zien hoe het promo product mij zou passen indien van toepassing.
Als klant wil ik de actuele promoties van op het infoscherm kunnen delen met vrienden via verschillende platformen.
Als klant wil ik begeleid worden in het winkelgebied. “welke winkel kan ik waar vinden? een route maken op het scherm & vervolgens overzetten op de telefoon”.
Als klant / burger wil ik weten wat de actuele events zijn binnen een bepaalde afstand.
Als klant / burger wil ik weten waar er in de buurt nog plaatsen vrij zijn om te eten.
Als klant / burger wil ik suggesties verkrijgen bij bepaalde noden & vragen.
Als klant / burger wil ik promoties van markthandelaren zien.
Als klant / burger wil ik dat mijn gegevens niet opgeslagen worden wanneer ik een qr code scan.
Als klant wil ik een spaarpunten module geïntegreerd zien aan de hand van een applicatie.
Als klant / burger wil ik weten welke nieuwe handelszaken recent geopend zijn in de buurt.
Als klant / burger wil ik het scherm kunnen gebruiken vanuit mijn smartphone aan de hand van het scannen van een qr-code.
Als klant / burger wil ik gepersonaliseerde informatie & advertenties ontvangen via het infoscherm in de straat.
Als klant / burger wil ik een duidelijk zicht hebben op welke data over mij kan verzameld worden en wat ermee gebeurd.
Als klant / burger wens ik zicht te krijgen op welke gegevens worden bijgehouden.
Als klant / burger wil ik weten waar ik terecht kan in de stad voor een specifieke nood & vraag.
Als klant / burger wil ik zeker en vast geen gedateerde informatie zien.
4. Als infoscherm wil ik: GDPR: camera voor AR + veiligheidsfunctie (vandalisme).
Technologie: wat met het gebruik van audio in het infoscherm? enkel op aanvraag? permanent?
Soorten advertenties op het infoscherm: Constante advertenties (wederkerend) = brand awareness creation vs Instant: CTA (=tijdsgebonden advertenties)
Industrie: kunnen niet-handelaars leuke weetjes posten? bv. #aantal geboortes in het lokaal ziekenhuis, etc…
Scherm: indien interactief ? automatisch terugkeren naar het default startscherm na een bepaalde tijd?
Ideale wandelroute bij selectie van winkels.
Spelletjes voor kinderen die ergens moeten wachten (stations,...).

Concepten

Hieronder is een overzicht zichtbaar van de mogelijke concepten die gehanteerd kunnen worden bij de uitwerking van het model.

1. Lokale handelaar Feedback
Winkelgebied
Connectie
Band
Schermtijd
Campagne
Inzichten
Onboarding
Onderbreek mogelijkheid
Aanpas mogelijkheid
Instant voucher acties
Too good to go
Duurzaamheid
Effectiviteit
Vacatures
Medium
Bereik
Locatie
Lokale handelaar
2. Technologie Weetjes
GDPR
Constante advertenties
Interactief
AR
Audio
Instant advertenties
Games
3. Stad Denkvragen
Bestuursbeslissingen
Unanimiteit
Screening
Maximale zendtijd
Maximale kostprijs
Visibiliteit
Feedback
Stadsapp

Vervolgstappen

Na deze gezamenlijke werkgroep publiceren VLOCA en OSLO het verslag van deze Business werkgroep.

VLOCA deliverables & werkgroepen

De verzamelde inzichten worden door het VLOCA-team verwerkt in de VLOCA-deliverables. In een eerste fase verfijnen we het VLOCA-Model, de stakeholderanalyse en de marktanalyse. Een eerste aanzet wordt gedaan om het vereistenmodel vorm te geven en de use cases worden na validatie met de initiatiefnemers opgenomen in een finale versie van het traject-charter.

Werkgroepen
Hieronder het overzicht van alle werkgroepen voor het traject Veelzijdige InfoSchermen voor Updates en Acties van Lokale Ondernemers (VISUALO).

WerkgroepType werkgroepDatumTijdLocatie
Business werkgroepBusiness werkgroep2022-11-0709u00-12u00Vlaamse Overheid Herman Teirlinckgebouw (Brussel)
Thematische werkgroep 1Data en informatie werkgroep2023-03-0213u00-16u00Digitaal
Thematische werkgroep 2Functionele werkgroep2023-03-3013u00-16u00Digitaal
Thematische werkgroep 3Technologie werkgroep2023-04-2513u00-16u00Digitaal

Feedback of vragen kan steeds per mail naar vloca@vlaanderen.be

OSLO deliverables & werkgroepen

Als volgende stap wordt een eerste aanzet gemaakt rond de datastandaard. Er wordt gebruik gemaakt van de geïdentificeerde use cases en concepten om invulling te geven aan de verschillende klassen en attributen. Het sneuvelmodel zal de basis vormen voor de discussies in de volgende thematische werkgroepen.

Indien u graag zou willen deelnemen aan één van de aankomende werkgroepen, kan u via deze link een overzicht van de workshops terugvinden en u ook zo inschrijven.